با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
اسکلتوکرونولوژی یک روش مطمئن تعیین سن است اما در دوزیستان بی‌دم مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است. در پژوهش حاضر برای نخستین بار در سطح کشور ایران توأم با بررسی ساختار سنی جمعیت، الگوی رشد و سن اولیه تولیدمثل در میان جمعیت‌های گونه قورباغه مردابی در نواحی شمالی و جنوبی استان خوزستان پرداخته شد. به این منظور، 20 نمونه قورباغه مردابی نر و ماده به صورت زنده صید و به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از بررسی‌های بیومتریک، نمونه‌ها تشریج و پس از جداسازی استخوان‌های اندام‌های حرکتی مراحل تهیه مقاطی بافتی بر روی نمونه‌های استخوانی انجام شد. تعداد خطوط توقف رشد در برش‌های عرضی استخوان و سن نمونه‌ها تعیین گردید. به منظور تعیین رابطه بین سن با وزن بدن، طول بدن و سن با وزن عدسی چشم، اطلاعات حاصل تجزیه و تحلیل آماری شد. حداکثر تعداد حلقه‌های شمارش شده در جمعیت این گونه 12 عدد بود. نرهای نواحی شمالی و جنوبی در سن 2 سالگی، ماده‌های نواحی شمالی  در سن 2 سالگی و ماده‌های نواحی جنوبی در سن 3 سالگی بالغ تعیین شدند. با افزایش سن ماده‌ها، میزان هم‌آوری کاهش یافت که این امر با توجه به کاهش قدرت زیستی ناشی از افزایش سن بیولوژیکی قابل توجیه بود. مطابق نتایج، مشاهده شد بین سن افراد با وزن بدن و وزن عدسی چشم رابطه معنی دار وجود داشت، اما بین سن افراد با طول بدن به جز تعداد محدودی از افراد نر نواحی شمالی ارتباط معنی دار وجود نداشت.
 

کلیدواژه‌ها

 
REFERENCES
 
Abdoli, A. (1999). Iranian domestic fish, Role Publication Mana, Museum of Nature and Wildife of Iran, First Edition; Vi: 377pp.
Adams, D. C.; Church, J. O. (2008). Amphibians do not follow Bergmann's rule, Evolution; 62 (2): 413-420.
Ashkavandi, S.; Gharzi, A.; Abbasi, M. (2014). Comparison of age composition in tow populations of pleural effusion of amphibian species using skeletokronology method. Journal of Animal Research; 27 (2): 176-184.
Augert, D.; Joly, P. (1993). Plasticity of age at maturity between two neighbouring populations of the common frog (Rana temporaria L.). Canadian Journal Zoology; 71 (1): 26-33.
Başkale, E.; Ulubeli, A. S.; Kaska, Y. (2017). Age structures and Growth Parameters in three populations of Levanten Frog (Pelophylax bedriagae), Journal of  Zoology; 5 (8): 16-26.
Darvish, G. (2015). Methodology in biosystematics animal, Ferdowsi University Press Mashhad; Vi: 234, 235pp.
EbrahimNejad, M. (2006). Vertebrate Biology, University Publishing Center, Second Edition; Vi: 17pp.
Erismis, U. C.; Chinsamy, A. (2010). Ontogenetic changes in the epiphyseal cartilage of Rana (Pelophylax caralitana) (Anura: Ranidae), The Anatomical Record; 293: 1825-1837.
Esteban, M.; García-París, M.; Castanet, J. (1996). Use of bone histology in estimating the age of frogs (Rana perezi) from a warm temperate climate area, Canadian Journal of Zoology; 74(10): 1914-1921.
Guarino, F. M.; Di Già, I.; Sindaco, R. (2008). Age structure in a declining population of Rana temporaria from northern Italy, Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae; 54 (1): 99-1.
Ivanova, N. L. (2017). Growth characteristics and rates of the mash frog Pelophylax ridibundus Pall. introduced into water bodies of the Middle Urals, Biology Bulletin; 44 (4): 4-416.
Khonsue, W.; Matsui, M.; Hirai, T.; Misawa, Y. (2001). A comparison of age structures in two populations of a pond frog Rana nigromaculata (Amphibia: Anura), Zoological Science; 18(4): 597-603.
Knapp, R. A.; Matthews, K. R. (2000). Non-native introductions and the decline of the Mountain Yellow-Legged frog from within protected areas, Conserv Biologica; 14: 428-438.