ارزیابی میزان سطح مطلوبیت زیستگاه آهو (Gazella subgutturosa) با استفاده از مدل MCE (مطالعه موردی: منطقه حفاظت‌شده کالمند بهادران در استان یزد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست ، دانشگاه اردکان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،

2 کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشکده کشاورزی،منابع طبیعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

10.30473/eab.2019.6207

چکیده

چکیده
این مطالعه با هدف ارزیابی زیستگاه آهو در منطقه حفاظت‌شده کالمند بهادران با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاره (MCE)، انجام شد. متغیرهای زیستگاهی مورد استفاده در مدلسازی شامل: شیب، جهت جغرافیایی، ارتفاع، تراکم و فلور منطقه، منابع آب، مزارع کشاورزی و سکونتگاه­های انسانی بودند. ابتدا نقشه متغیرها جهت مدل­سازی در محیط نرم‌افزار ادریسی (IDRISI) نسخه ۱۷، آماده گردید. سپس با استفاده از الگوریتم بولین (Bolin) در نرم‌افزار ادریسی (IDRISI)، لایه­های محدودیت برای زیستگاه آهو شامل شیب بیش‌تر از ۱۰ درصد، ارتفاع بیش‌تر از ۱۶۰۰ متر، حریم ۱۰۰ متری از سکونت‌های انسانی، ۵۰۰ متری ازجاده­های اصلی، ۵ کیلومتری از مزارع کشاورزی، ۱۰ کیلومتری از منابع آب به‌دست آمد همچنین جهت تعیین وزن­ هر یک از متغیرها از روش سلسه مراتبی در نرم‌افزار ادریسی (IDRISI) استفاده شد نتایج حاصل از رتبه­دهی متغیرها نشان داد از بین متغیرهای مورد استفاده، متغیر جاده بیش‌ترین وزن و متغیر ارتفاع کمترین وزن را به خود اختصاص داده است. نتایج ارزیابی میزان سطح مطلوبیت در منطقه کالمند و بهادران نشان داد بیش‌ترین میزان سطح (۰۱/۵۶ درصد)، برای آهو دارای مطلوبیت متوسط می باشد بنابراین می­توان گفت منطقه کالمند بهادران یک منطقه آهو خیز بوده و به نسبت برای این گونه زیستگاه خوبی می­باشد که می‌توان با مدیریت و برنامه­ریزی، سطح زیستگاه مطلوب را در منطقه بهبود بخشید از نتایج این مطالعه می­توان در اجرای اقدامات حفاظتی و مدیریتی جهت افزایش زیستگاه­های مطلوب در سطح استان یزد نیز استفاده نمود.
 

کلیدواژه‌ها


REFERENCES

 

Akbari Harouni, H.; Behroozi Rad, B.; Hasanzade Khibi, B. (2008). An Evaluation of the Desirability of Gazella Habitat in the Kalmand-Bahadoran Protected Area of Yazd Province. Journal of Environmental Studies; 34(48): 113-118.

Ansari, A. (2017). Habitat evaluation for Persian Gazelle in the Southern half of Markazi province, Iran. Journal of Wildlife and Biodiversity; 1(1): 19-23.

Ashouri Rad, A.; Rahimi, R.; Shams Esfandabad, B. (2018). Modeling habitat suitability for Goitered Gazelle (Gazella subgutturosa) in Sorkheh Hesar national park. J. Env. Sci. Tech., 19(4): 193- 207. (in Farsi)

Bayan, T.L.; Metaxas, A. (2007). Predicting suitable habitat for deep- water gorgonian corals on the Atlantic and Pacific Continentale Margins of North America. Mariane Ecology Progress Series; 330: 113-126.

Dehghani Tafti, M.; Parvane Aval, E. (2009). Protein quality of consuming forage of Gazelle subgutturosa (Goittre Gazelle) in Kalmand-Bahadoran protected area in Yazd Province. Iran biology magazine; 22 (4): 594- 598. (in Farsi)

Ghandali, M.; Alizadeh, A.; Karami, M.; Kaboli, M. (2014). Evaluation of wild sheep habitat (Ovis orientalis) in Desert National Park using factor analysis of ecological nesting. Natural Environment Journal, Natural Resources of Iran; 67(2): 185-194. (in Farsi)

Ghodsipour, H. (2013). Analytical hierarchy process, Amir kabir University of Technology (Tehran polytechnic); 220. (in Farsi)

Hosseini, G.; Shams Esfand Abad, B.; Alizadeh shabani, A. (2016). Habitat suitability evaluation for Persian Gazelle (Gazella subgutturosa) in Haftad Qolleh Protected Area, Markazi province in central Iran. Natural environment; 69(4): 965-979. (in Farsi)

Hosseini, M.; Riyadhi, B.; Shams Esfandabad, B.; Naderi, M. (2017). Evaluation of the desirability of the total and goat habitat (Capra aegagrus) in Golestan province. Journal of Animal Environmental; 9(2): 9-16. (in Farsi)

Iranian Integrated Consulting Engineers. (2003). Studies on the management of the Kalmand-Bahadoran protected area. Environmental Protection Agency, Office of habitats and affairs of regions. (in Farsi)

Joerin, F.; Theriault, M.; Musy, A. (2001). Using GIS and outranking multicriteria analysis for land use suitability assessment. Geographical Information Science; 15(2): 153-174.

Khalili, F.; Malekian, M.; Rojaei, N.; Hamamy, M. R. (2016). Evaluation of Iranian Squirrels (Sciurus anumalus) habitat in Sarvak Forest Area in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province. Applied Ecology; 5(4): 15-24. (in Farsi)

Madadi, M.; Akbarnejad, F.; Ghorbanzadeh, S. (2017). Modeling the desirability of Gazella subgutturosa in Golestan National Park. Journal of Environmental Ecology; 10(1): 9-18. (in Farsi)

Malczewski, J. (2006). Integrating multicriteria analysis and geographic information systems: the ordered weighted averaging (OWA) approach. Faculty of range and watershed management, Gorgan University of agricultural; 180.

Masoodi, M.; Salman Mahiny, A.; Mohammadzadeh, M.; Mirkarimi, H. (2014). Application of multi-criteria evaluation and GIS to ecotourism planning in protected areas (Case study: MianKaleh Wildlife refuge). Natural environment; 69 (1): 211-229. (in Farsi)

Radnezhad, H.; Hassanvand, A.; Zaremanesh, H.; Sadeghi, M.; Loni, A. (2018). A Study of Effective Species Plant and Ecological Niche Analytical Approach of Environmental Factor for Assessing the Proper Levels of Fauna and Flora in the Northeastern Part of Shiraz. Journal of Materials and Environmental Sciences; 9(6): 1922- 1930.

Rajaee, F.; Asmaeeli sari, A.; Salman Mahini, A.; Delavar, M.; Gholi pour, M.; Mesah bvani, A. (2016). Estimation of the most demanding agricultural zones in the Tajan watershed by applying a multi- criteria evaluation method (MCE). Land use planning; 9(1): 111- 127. (in Farsi)

Razghandi, A.; Zebardast, L.; Jaafari, H.; Yavari, A. (2018). Quantification of Persian Gazelle (Gazella subgutturosa) habitat changes in Sabzevar shahahmad Wildlife Refuge using Landscape Ecology Metrics. Quarterly journal of animal ecology; 3: 9- 16. (in Farsi)

Rezaei, M.; Jamshidi Zanjani, A. (2017). Landfill Site Selection Using Combination of Fuzzy Logic and Multi Criteria Decision Making Method (Case Study: Arak, Iran). Modares Civil Engineering Journal (M.C.E.J); 17(2): 133- 141. (in Farsi)

Salman Mahini, A.; Kamyab, H. (2009). Remote Sensing and Geographic Information System with Edrisi Software. Mehr Mehdis publishing; 582. (in Farsi)

Sarhangzadeh, J.; Akbari, H. (2019). Habitat suitability modeling for Chinkara (Gazella bennettii shikarii) in Naybandan Wildlife Refuge. Journal of Empirical Animal Biology; 7(3): 59-70. (in Farsi)

Ziaei, H. (2011). Field Guide for Mammals in Iran. The wildlife familiarity center, Tehran; 432. (in Farsi)