تأثیر عصاره نانوکپسوله گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis) بر ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی‌گراد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان, گروه منابع طبیعی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 گروه منابع طبیعی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

چکیده

چکیده
رزماری یک ماده ضد میکروبی طبیعی است که بر روی بسیاری از عوامل بیماری­زا و ارگانیسم­های مسبب فساد مواد غذایی تأثیر دارد. هدف از انجام این تحقیق استفاده از گیاه رزماری در دو فرم معمولی در دو غلظت (1/0 و 3/0 درصد) و فرم نانوکپسوله آن در دو غلظت (1/0 و 3/0 درصد) به منظور افزایش مدت زمان ماندگاری فیله ماهی قزل‌آلای رنگین کمان در دمای یخچال بوده است. فاکتورهای مورد بررسی شامل پارامترهای شیمیایی (مجموع بازهای نیتروژنی فرار و عدد پراکسید) و پارامترهای میکروبی (شمارش کلی باکتری­ها و شمارش باکتری­های سرماگرا) بوده که در زمان­های صفر، 3، 6، 9، 12 و 15 روز مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تغییرات مقادیر TVB-N در تیمار نانو کپسوله با غلظت 3/0 درصد کمتر از سایر تیمارها بوده است. نتایج پارامترهای میکروبی در تیمارهای حاوی عصاره نانوکپسوله رزماری کمتر از عصاره‌های معمولی بوده ولی با این وجود در روزهای 9-12، تمامی پارامترهای مورد بررسی خارج از دامنه استاندارد بودند (logCFU/g 7). نتیجه‌گیری که از این تحقیق حاصل می­شود آن است که هر چند فرم نانو کپسوله در غلظت 3/0 درصد نسبت به سایر غلظت‌ها نتایج بهتری را به همراه داشته ولی برای دستیابی به نتایج بهتر و افزایش زمان ماندگاری ماهی قزل‌آلا نیاز به ارزیابی کامل پارامترهای میکروبی و شیمیایی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


 Allen, J.C.; Hamilton, R.J.; (1989). Rancidity in foods (No. Ed. 2). Elsevier Applied Science Publishers Ltd.

Aubourg, S.P.; Perez-Alonso, F.; Gallardo, J.M.; (2004). Studies on rancidity inhibition in frozen horse mackerel (Trachuru strachurus) by citric acid and ascorbic acids. Eur. J. Lipid Sci. Technol.; 106(4): 232-240.

Burt, S.; (2004). Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods-a review. International Journal of Food Microbiology; 94(3), 223-253.

Egan, H.; Kirk, R. S.; Sawyer, R.; (1997). Pearson's Chemical. Analysis of Foods.

Fan, W.; Sun, J.; Chen, Y.; Qiu, J.; Zhang, Y.; Chi, Y.; (2009). Effects of chitosan coating on quality and shelf life of silver carp during frozen storage.Food Chemistry; 115(1): 66-70.

Feldsine, P.; Abeyta, C.; Andrews, W. H.; (2002). AOAC International methods committee guidelines for validation of qualitative and quantitative food microbiological official methods of analysis. Journal of AOAC International; 85(5), 1187-1200.

Formanek, Z.; Lynch, A.; Galvin, K.; Farkas, J.; Kerry, J.P.; (2003). Combined effects of irradiation and the use of natural antioxidants on the shelf-life stability of overwrapped minced beef. Meat Science; 63(4), 433-440.

Gokoglu, N.; Yerlikaya, P.; Engiz, E.; (2004). Effects of cooking methods on the proximate composition and mineral connects of ranbow trout (Oncor hynchusmykiss). Food Chemistry; 84(1): 19-22.

Gram, L.; Huss, H.H.; (1996). Microbiological spoilage of fish and fishproducts.I. J. Food Microb; 33(1): 121-137.

Haliloglu, H.I.; Bayir, A.; Sirkecioglu, A.N.; Aras, N.M.; Atamanalp, M.; (2004). Comparison of fatty acid composition in some tissues of rainbow trout (Oncorhynchusmykiss) living in seawater and freshwater. Food Chemistry; 86(1): 55-59.

Huss, H. H.; (Ed.) (1995). Quality and quality changes in freshfish.FAO Fisheries Technical Paper No. 348, Foodand Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, Rome, Italy.

Kilinc, B.; Cakil, S.; Csdun, A.; Sen, B.; (2009). Effect of phosphate dip treatments on chemical, microbiological, color, textural, and sensory changes of rainbow trout (Onchoryncus mykiss) fillets during refrigerated storage. Journal of Food Product Technology; 18(1-2): 108-119

Lin, C.C.; Lin, C.S.; (2004). Enhancement of the storage quality of frozen bonito fillet by glazing with tea extracts.Food Chemistry; 16(2): 169-175.

MacFaddin, J. F.; (1976). Biochemical tests for identification of medical bacteria. Williams & Wilkins Co.

McFaddin, J. F.; (1976). The indole test. Biochemical tests foridentification of medical bacteria. The Williams & Wilkins Co., Baltimore, 99-108.

Ojagh, S.M.; Rezaei, M.; Razavi, S.H.; Hosseini, S.M.H.; (2010). Effect of chitosan coatings enriched with cinnamon oil on the quality of refrigerated rainbow trout. Food Chemistry; 120(1): 193-198.

Peiretti, P.G.; Gai, F.; Ortoffi, M.; Aigotti, R.; Medana, C.; (2012). Effects of rosemary oil (Rosmarinus officinalis) on the shelf-life of minced rainbow trout (Oncor hynchusmykiss) during refrigerated storage. Foods; 1(1), 28-39.

Schmid, R.W.; Lotz, J.; Schweigert, R.; Lackner, K.; Aimo, G.; Friese, J.; Maine, G.T.; (2009). Multi-site analytical evaluation of a chemiluminescent magnetic microparticle immunoassay (CMIA) for sirolimus on the Abbott ARCHITECT analyzer. Clinical Biochemistry; 42(15), 1543-1548.

Shahidi, F.; Janitha, P. K.; Wanasundara, P. D.; (1992). Phenolic antioxidants. Critical Reviews in Food Science & Nutrition; 32(1), 67-103.