مقایسه خصوصیات ریخت‎سنجی و شمارشی ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii (De Filippi, 1863) در سه رودخانه تجن، ارس و بابلرود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته شیلات، بوم‌شناسی آبزیان

2 استادیار گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته شیلات، دانشگاه صنعتی اصفهان

4 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد شیلات، تکثیر و پرورش آبزیان

چکیده

چکیده
به منظور مطالعه و مقایسه خصوصیات زیست­سنجی و شمارشی ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii در پاییز سال 1391 تعداد 38، 37 و 30 نمونه به ترتیب از رودخانه­های تجن، ارس و بابلرود صید گردید. در مجموع، 25 ویژگی ریخت­سنجی از جمله طول کل، طول چنگالی، طول استاندارد و طول باله­ها و غیره و 5 ویژگی شمارشی همانند تعداد مهره­ها، تعداد فلس روی خط جانبی و غیره مورد اندازه گیری قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه در سه رودخانه تجن، ارس و بابلرود، به ترتیب میانگین وزن کل؛ 65/7، 90/4 و 97/5 گرم، میانگین طول کل 28/80، 37/75 و 96/76 میلی­متر، طول چنگالی 76/73، 18/69 و 40/71 میلی­متر و طول استاندارد 83/63، 50/60 و 86/62 میلی­متر به دست آمد. در بررسی خصوصیات شمارشی ماهی خیاطه در سه رودخانه تجن، ارس و بابلرود، تعداد مهره­های ستون فقرات این ماهی به ترتیب در محدوده 41-35، 41-36 و 40-34 به دست آمد. همچنین تعداد فلس روی خط جانبی ماهی خیاطه در این سه رودخانه نیز به ترتیب در محدوده 54-33، 52-40 و 51-34 شمارش شد. نتایج به دست آمده به کمک روش تجزیه به مولفه­های اصلی (PCA) و آنالیز تجزیه کانونی (CVA) در ویژگی‌های ریخت‎سنجی ماهی خیاطه سه رودخانه تجن، بابلرود و ارس، تا حدودی جدایی دیده می­شود. اما ویژگی­های شمارشی این ماهی در سه رودخانه مورد مطالعه، بسیار به هم نزدیک بوده است و همچنین میزان همپوشانی در ویژگی­های شمارشی آنها بسیار بالا بود.
 

کلیدواژه‌ها


Abbasi, F.; Ghorbani, R.; Yelghi, S.; Hajimoradlou, A.; Fazel, A.; (2013). Study on Some Biological Characteristics of Alburnoides eichwaldii in the Tilabad Stream, Golestan Province. Journal of Natural Resources of Iran; 66(1): 59-70.

Abdoli, A.; (1999). Fishes of Inland Water of Iran. Mozeh Tabiate Hayate Vahsh. Tehran. 378 P.

Abdoli, A.; Naderi, M.; (2008). Biodiversity of Southern Caspian Sea Fishes. Elmie Abzian. 237 p.

Aliyev, A.; Ahmadi, R.; (2010). Biodiversity of benetic invertebrates in Aras River. Journal Iran’s Fisheries. 131-142 p.

Bakhoum, S. A.; (1994). Comparative study on Length-Weight relationship and condition factor of the genus Oreochromis in polluted and non-polluted parts of Lake Mariut, Egypt. Bulletin of the National Institute of Oceanography and Fisheries; 20(1): 201-210.

Beacham, T.D.; (1985). Meristic and Morphometric variation in pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha) in south British Columbia and Pugest Sound. Canadian Journal of Zoology; 63: 366-372.

Bogutskaya, N.G.; (1997). Contribution of the knowledge of lencicsine fishes of Asia Minor. Mittehlungen aus dem Hamburghschen Zoologischen Museum und Institute; 94: 161-186.

Coad, B. W.; Bogutskaya, N. G. (2009). Alburnoides qanati, a new species of fish from southern Iran (Actinopterygii, Cyprinidae). Zookeys; 13: 67-77.

Coad, B. 2013. Iranian freshwater fishes. http/.www.briancoad.com.

Kiabi, B.H.; Abdoli, A.; Naderi, M.; (1999). Status of the fish fauna in the south Caspian Basin of Iran. Zoology in the Middle East; 18: 57-65.

Lelek, A.; (1987). The Freshwater Fishes of Europe, Vol. 9, Threatened Fishes of Europe. Aul-Verlag, Wiesbaden. 343 pp.

Lusk, S.; Halacka, K.; Luskova, V.; (1995). Influence of small hydroelectric power stations on fish communities in streams. Zivocisna Vyroba; 40: 363-367.

Masoudian, N.; Fallahian, F.; Nejad Sattari, T.; Mataji, A.; Khavari Nejad, R.; (2010). Epilithic Diatoms and Role of them to Determine of Water Quality of Tajan River, Mazandaran Province. Journal of Iran’s Biologic Knowledge; 4(4): 57-66.

Mohammadian, H.; (1999). Freshwater Fishes of Iran. Nashre Sepehr. 178 p.

Naderi, M.; Abdoli, A.; (2004). Fishes atlas of the south Caspian Sea, Iran. Iranian fisheries research Institute. 242p.

Pour Heydar, B.; Jaafari, N.; Naghi Nejad, A.; (2014). Recognition and Ecology of Epilithic Diatoms of Babolrood River. Journal of Iran’s Herbaceous Biology. 56-43 p.

Soule, M.; (1982). Allometric variation. The theory and some consequences. American Naturalist; 120: 751-764.

Soule, M.; Cuzin-Roudy, J.; (1982). Allometric variation 2. Developmental instability of extreme phenotypes. American Naturalist; 120: 765-786.

Turan, C.; (1999). A note on the examination of morphometric differentiation among fish populations: The truss system. Turkish Journal of Zoology; 23: 259-263.

Turan, D.; Ekmekçi, F.G.; Kaya, C.; Güçlü, S.S.; (2013). Alburnoides manyasensis (Actinopterygii, Cyprinidae), a new species of cyprinid fish form Manyas Lake basin, Turkey. Zookeys; 276: 85-102.

Van Valen, L.; (1978). The statistics of variation. Evolutionary Theory; 4: 35-43 p.

Wootton, R. J.; (1991). Ecology of teleost fishes. London: Chapman & Hall Ltd. 404 p.

Zivkovic, D.; Jovanovic, B.; (2011). Spatial morphometric plasticity of Spirlin Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) phenotype from the Nisava River, Serbia, Danube basin. Biologica Nyssana; 2: 67-77.