با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

مدیر مسئول


خانم دکتر سیما نصری دانشیار زیست شناسی - دانشگاه پیام نور- مرکز تهران شرق

دکترای تخصصی زیست شناسی جانوری- گرایش فیزیولوژی

سردبیر


آقای دکتر رضا حاجی حسینی استاد- سازمان مرکزی- دانشگاه پیام نور- مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت

بیوشیمی

دبیر اجرایی


آقای دکتر حامد دانش پژوه گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

سلولی تکوینی جانوری

اعضای هیات تحریریه


خانم دکتر سیما نصری گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری

اعضای هیات تحریریه


آقای دکتر رضا حاجی حسینی استاد تمام دانشگاه پیام نور

دکتری بیوشیمی

اعضای هیات تحریریه


آقای دکترعلیرضا سرکاکی استاد، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

نوروفیزیولوژی

  • sarkaki_ayahoo.com

اعضای هیات تحریریه


آقای دکتر شاهرخ پاشایی راد دانشیار

بیوسیستماتیک جانوری

  • sp2191gmail.com

اعضای هیات تحریریه


آقای دکتر محمد رضا باغبان اسلامی نژاد دانشیار

دکتری تخصصی زیست شناسی سلولی تکوینی

  • bageslayahoo.com

اعضای هیات تحریریه


آقای دکتر علی اکبر ملکی راد گروه علمی زیست شناسی و فیزیولوزی دانشگاه پیام نور استان تهران

علوم جانوری - فیزیولوپی جانوری

اعضای هیات تحریریه


آقای دکتر مسعود فریدونی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

فیزیولوژی ( علوم اعصاب )

اعضای هیات تحریریه


آقای دکتر حسن رجبی مهام گروه علوم پایه، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

زیست شناسی - بیوسیستماتیک و تکامل

اعضای هیات تحریریه


خانم دکتر سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

فیزیولوژی جانوری

اعضای هیات تحریریه


خانم دکترسحر کیانی گروه سلولهای بنیادی و زیست شناسی تکوینی، مرکز تحقیقات علوم سلولی، موسسه زیست شناسی و فناوری سلولهای بنیادی رویان، ACECR، تهران، ایران.

فیزیولوژی