با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات .

2 دانشیار یار گروه محیط زیست و شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران،

3 استادیار گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد owsi University of Mashhad, Iran

چکیده

گوشتخواران به خاطر قرار داشتن در رأس هرم غذایی دارای اهمیت بالایی در اکوسیستم­ها هستند. عادات غذایی گوشتخواران بزرگ با مشخصه­های اکولوژیکی مهمی از قبیل الگوی مکانی، جابجایی، انتخاب زیستگاه، ساختار اجتماعی، موفقیت تولیدمثلی و توزیع جغرافیایی در ارتباط است. بر این اساس در این پژوهش به منظور تعیین رژیم غذایی پلنگ در پارک ملی ساریگل از تجزیه و تحلیل سرگین با شاخص درصد حضور در طول چهار فصل سال استفاده شد. نتایج نشان داد که رژیم غذایی پلنگ در پارک ملی ساریگل دارای تنوع بالایی است و شامل قوچ و میش، کل و بز، گراز، خرگوش، روباه، دام اهلی، تشی، سگ، اسب، پرنده و گیاه است. قوچ و میش در پارک ملی ساریگل بیشترین سهم و خرگوش و اسب کمترین سهم را در رژیم غذایی این گونه دارند. بی­شک شناسایی منابع غذایی پلنگ و حفظ جمعیت طعمه­­ها می­تواند راه‏گشای مدیریت و بهبود وضعیت حفاظتی این گونه باشد.