با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی، پایه 10 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

2 استاد دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 استادیار و عضو هئیت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

4 دانشیار و عضو هئیت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده

گونه‏های مختلف مربوط به خانواده سیرفیده جزء حشرات مفید در طبیعت بوده و در امر کشاورزی حائز اهمیت می‏باشند. طی مطالعه فونستیکی دو بالان خانواده سیرفیده که در سالهای 1391-1390 در شهرستان جلفا از استان آذربایجان شرقی صورت گرفت، گونه Merodon latifemoris به عنوان گزارش جدید برای فون ایران و منطقه شناسائی و معرفی گردید. در این مطالعه نمونه‏های جمع‏آوری شده، پس از انتقال به آزمایشگاه حشره‏شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند مورد مطالعه ریخت‎شناسی قرار گرفتند. اندام های مهم حشرات از قبیل پاها، بال‏ها، سینه، شکم و در نهایت اندام تناسلی جنس نر مورد برسی قرار گرفت. در این بررسی آخرین بند شکم جنس نر حشرات جدا و در داخل هیدروکسید پتاسیم 10% به مدت 24-12 ساعت انتقال و بعد به درون الکل 70% منتقل گردید در زمان مطالعه یک قطره گلسیرین اضافه شده و به وسیله کلیدهای شناسائی معتبر شناسائی گردید، همچنین برای نمونه‏های جمع‏آوری و شناسائی شده تصاویر و کلید شناسائی تهیه گردید.