با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس

2 دانش آموخته گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس

3 استادیار، مرکز تحقیقات سلول های بنیادی و فناوری ترا نس ژنیک، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4 دانش آموخته دکترای فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس

چکیده

افزایش میزان چربی­های خون یکی از شایع­ترین تظاهرات در بیماری دیابت می­باشد که باعث تشدید عوارض این بیماری می‎گردد. آب انار ماده‏ای مغذی با مصارف پزشکی می­باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات آب انار بر میزان تری‏گلیسرید، کلسترول، LDL و HDL در موش‏های صحرایی نر بالغ سالم و دیابتی شده انجام گرفت. در این پژوهش 90 سر موش صحرایی نر بالغ با وزن 220-200 گرم به گروه­های کنترل، شاهد، تجربی دیابتی و غیردیابتی تقسیم شدند. هر گروه شامل 9 سر موش بود. گروه­های تجربی به ترتیب مقادیر 1، 2 و 4 میلی­لیتر آب انار را به ازای هر موش و برای 21 روز دریافت کردند. برای ایجاد دیابت از تزریق درون صفاقی mg/kg60 استرپتوزوسین استفاده شد. در پایان دوره با خون­گیری از قلب حیوانات، میزان سرمی تری‏گلیسرید، کلسترول، LDL و HDL اندازه­گیری گردید. داده­ها به کمک آزمون­های ANOVA و LSD آنالیزشدند. نتایج نشان دادند که، آب انار با دوزهای 2و4 میلی­لیتر باعث کاهش معنی­دار تری‏گلیسرید به ترتیب در سطح 05/0≥P و 001/0≥P، کلسترول به ترتیب در دوزهای1، 2و4 میلی­لیتر به ترتیب در سطح 05/0≥P، 01/0≥P و 001/0≥P، LDL در دوزهای 2 و 4 میلی­لیتر، در سطح 01/0≥P و افزایش سرمی HDL در 4 میلی­لیتر در سطح 05/0≥P در گروه­های دیابتی شده نسبت به گروه کنترل ­گردید و گروه­های غیردیابتی تأثیر معنی­داری نداشت. آب انار احتمالاً با داشتن ترکیبات فلاونوئیدی و املاحی نظیر روی و از طریق افزایش میزان انسولین باعث کاهش میزان تری‏گلیسرید، کلسترول، LDL و افزایش HDL در موش‏های دیابتی می‏گردد.

کلیدواژه‌ها