با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند

چکیده

استفاده از محصولات آنزیم سلولاز در صنعت بسیار مورد توجه قرار ارتباط بین گروه‏های خونی ABO و شیوع هلیکوباکتر پیلوری هنوز هم مورد بحث است. هدف ما بررسی ارتباط بین آنتی‏ژن‏های ABO/Rh و سرولوژی IgG در جمعیت بزرگسال ایرانی برای اولین بار بود. نمونه خون 300 فرد بزرگسال سالم و جوان بین 30 - 18 سال برای تشخیص آنتی‏بادی هلیکوباکتر پیلوری و گروه آنتی‏ژن‏های ABO/Rh، جمع‏آوری شد. 2/51٪، 5/49٪، 5/52٪ و 60٪ از موارد با گروه خونی O، A، B و AB دارای عفونت بودند. فراوانی سرولوژی میان چهار گروه خون  از نظر آماری معنی‏دار نبود .(P = 0.843) هیچ ارتباطی بین سرولوژی و یا آنتی ژن RH (P = 0.850) و جنس (P = 0.377) مشاهده نشد. به طور قابل توجهی افراد مثبت بزرگتر از آنهایی که منفی بودند، می‏باشند (3.72±24.48 سال در مقابل 3.88±23.25 سال بود، P = 0.006). افزایش شدید شیوع سرولوژی در گروه سنی 24-21 سال در مقایسه با گروه سنی 21-18 سال و در گروه سنی 30-27 سال در مقایسه با گروه سنی 27-24 سال وجود دارد. به نظر می‏رسد در ایران بزرگسالان در شروع و پایان بیست سالگی بیش از سال‏های دیگر مستعد ابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری می‏باشند.