با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار، گروه تغذیه، دانشکده دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، ‏بابل، ایران

3 استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، واحد بابل، دانشگاه آزاد ‏اسلامی، بابل، ایران

چکیده

اسیدیفایرهای مختلف از لحاظ نوع و نسبت اسیدهای آلی برای مصرف در تغذیه جانوران معرفی شده‌اند. آزمایش با هدف بررسی اثرات مصرف اسیدیفایر حاصل از مخلوط اسیدهای آلی (فرمیک، سیتریک، پروپیونیک، استیک به‌همراه نمک‌های آن‌ها) و برنامه مصرف آن روی صفات عملکردی و برخی خصوصیات روده جوجه­های گوشتی انجام پذیرفت. از این‌رو 180 قطعه جوجه خروس یک روزه سویه راس، در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار، شش تکرار و 10 جوجه در هر تکرار، به‌مدت 35 روز مورد بررسی قرار گرفتند. تیمارها شامل 1- جیره پایه (شاهد‌)، 2- جیره پایه حاوی مصرف روزانه اسیدهای ‌آلی 3- جیره پایه حاوی مصرف یک روز در میان اسیدهای‌ آلی بود. در مراحل آغازین و رشد، مصرف خوراک گروه‌های 2 و 3 نسبت به شاهد کم‌تر بود (05/0P<). در مرحله آغازین، رشد شاهد بیش‌تر از گروه‌های 2 و 3 بود (05/0P<). تفاوت معنی‌داری در رشد گروه‌های آزمایشی طی مراحل رشد، پایانی و انتهای دوره پرورش مشاهده نشد. گروه 2 در مرحله رشد، ضریب تبدیل خوراک بهتر نسبت به شاهد داشت (05/0P<). شمار انتروباکتریاسه ایلئوم گروه‌های 2 و 3 کم‌تر از شاهد بود (05/0P<). میانگین ارتفاع، عرض و مساحت پرز، عمق کریپت و هم‌چنین نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت در ایلئوم و pH محتویات ایلئوم و دئودنوم تفاوت معنی‌داری میان گرو‌ه‌های آزمایشی نداشت. نتایج نشان داد، مصرف اسیدهای آلی سبب کاهش شمار برخی میکروارگانیزم‌های مضر روده و بهبود ضریب تبدیل خوراک می‌شود.  مصرف روزانه اسیدهای آلی نسبت به یک‌روز در میان، تأثیر مهم‌تری روی بهبود عملکرد پرنده دارد.

کلیدواژه‌ها

Abdelrazek, H.M.A.; Abuzead, S.M.M.; Ali S.A.; El-Genaidy H.M.A.; Abdel-Hafez S.A. (2016). Effect of citric and acetic acid water acidification on broiler’s performance with respect to thyroid hormones levels. Advances in  Animal and Veterinary Science; 4(5): 271-278.
Abdollahi, M.R.; Zaefarian, F.; Hall L.; Jendza J.A. (2020). Feed acidification and steam-conditioning temperature influence nutrient utilization in broiler chickens fed wheat-based diets. Poultry Science; 99(10): 5037-5046.
Adhikari, P.; Yadav, S.; Cosby, D.E.; Cox, N.A.; Jendza, J.A.; Kim, W.K. (2020). Research Note: Effect of organic acid mixture on growth performance and Salmonella Typhimurium colonization in broiler chickens. Poultry Science; 99(5): 2645-2649.
Ali, A.M.; El Agrab, H.M.; Hamoud, M.M.; Gamal, A.M.; Mousa, M.R.; Nasr, S.A.E.; El, Shater, M.A.H.; Laban, S.E.; Zahran, O.K.; Ali, M.M. (2020). Effect of acidified drinking water by organic acids on broiler performance and gut health. Advances in Animal and Veterinary Science; 8(12): 1301-1309.
Aliakbarpour, H.R.; Chamani, M.;Rahimi, G.; Sadeghi, A. A.; Qujeq, D. (2012). The Bacillus subtilis and lactic acid bacteria probiotics influences intestinal mucin gene expression, histomorphology and growth performance in broilers. Asian-Australasian Journal of Animal  Science25(9), 1285.
Banaszak, M.; Biesek, J.; Bogucka, J.; Dankowiakowska, A.; Olszewski, D.; Bigorowski, B.; Adamski, M. (2020). Impact of aluminosilicates on productivity, carcass traits, meat quality, and jejunum morphology of broiler chickens. Poultry Science; 99(12), 7169-7177.
Elhassan, M.M.O.; Ali, A.M.; Blanch, A.; Kehlet, A.B.; Madekurozwa, M.C. (2019). Morphological responses of the small intestine of broiler chicks to dietary supplementation with a probiotic, acidifiers, and their combination. Journal of Applied Poultry Research; 28(1): 108-117.
Emami, N. K.; Daneshmand, A.; Naeini, S. Z.; Graystone, E. N.; Broom, L. J. (2017). Effects of commercial organic acid blends on male broilers challenged with E. coli K88: Performance, microbiology, intestinal morphology, and immune response. Poultry science96(9), 3254-3263.
Farhangian, Z.; Reaz Shahbazi, H.; Mohammadi, F. (2021). Effect of Different Levels of Sumac (Rhuscoriaria L.) Powder on Performance, Development of Gastrointestinal Tract, Immune System and Blood Factors of Broiler Chickens. Journal of  Animal Biology; 14(2), 173-184.
Garcia, L.S.; Isenberg, H.D. (2007). Aerobic bacteriology: Clinical Microbiology Procedures Handbook. Washington, DC:, 3, p.3.9.3.13
Gao, C.Q.; Shi, H.Q.;  Xie, W.Y.; Zhao, L.H.; Zhang, J.Y.; Ji, C.; Ma, Q.G. (2021). Dietary supplementation with acidifiers improves the growth performance, meat quality and intestinal health of broiler chickens. Animal Nutrition; 7(3): 762-769.
Greene,  G.; Koolman, L.; Whyte, P.; Lynch,  H.; Coffey, A.; Lucey B.; Egan, J.; O’Connor, L.; Bolton,  D. (2022). The efficacy of organic acid, medium chain fatty acid and essential oil based broiler treatments; in vitro anti‐Campylobacter jejuni activity and the effect of these chemical‐based treatments on broiler performance. Journal of Applied Microbiology; 132(1): 687-695.
Jazi, V.; Foroozandeh, A.D.; Toghyani, M.; Dastar, B.; Koochaksaraie, R.R. (2018). Effects of Pediococcus acidilactici, mannan-oligosaccharide, butyric acid and their combination on growth performance and intestinal health in young broiler chickens challenged with Salmonella Typhimurium. Poultry science; 97(6): 2034-2043.
Kim, J.W.; Kim, J.H.; Kil,  D.Y. (2015). Dietary organic acids for broiler chickens: a review. Revista Colombbiana de Ciencias Pecuarias; 28(2): 109-123.
Lamot, D.M., Sapkota, D.; Wijtten, P. J. A.; van den Anker, I., Heetkamp, M. J. W.; Kemp, B.; van den Brand, H. (2017). Diet density during the first week of life: Effects on energy and nitrogen balance characteristics of broiler chickens. Poultry science; 96(7): 2294-2300.
Losada-Medina, D.; Yitbarek, A.; Nazeer, N.; Uribe-Diaz, S.; Ahmed, M.; Rodriguez-Lecompte, J.C. (2020). Identification, tissue characterization, and innate immune role of Angiogenin-4 expression in young broiler chickens. Poultry Science; 99(6): 2992-3000.
Martínez, Y.; Gonzalez, A.; Botello, A.; Perez, K. (2021). Effect of a combination of propionic-acetic acid on body weight, relative weight of some organs, lactic acid bacteria and intestinal pH of neonatal broilers. Braz. J. Poult. Scie.; 23: 1-8
Melaku, M.; Zhong, R.; Han, H.; Wan, F.; Yi,  B.; Zhang, H. (2021). Butyric and Citric Acids and Their Salts in Poultry Nutrition: Effects on Gut Health and Intestinal Microbiota. International  Journal of Molecular Science; 22(19). 10392.
Palamidi, I.; Paraskeuas, V.; Theodorou, G.; Breitsma, R.; Schatzmayr, G.; Theodoropoulos, G.; Fegeros, K.; Mountzouris, K.C. (2016). Effects of dietary acidifier supplementation on broiler growth performance, digestive and immune function indices. Animal Production Science; 57(2): 271-281.
Roofchaei, A.; Rezaeipour, V.; Vatandour, S.; Zaefarian, F. (2019). Influence of dietary carbohydrases, individually or in combination with phytase or an acidifier, on performance, gut morphology and microbial population in broiler chickens fed a wheat-based diet. Animal Nutrition; 5(1): 63-67.
Swaggerty, C.L.; Byrd, J.A.; Arsenault, R.J.; Perry, F.; Johnson, C.N.; Genovese, K.J.; He, H.; Kogut, M.H.; Piva, A.; Grilli, E. (2022). A blend of microencapsulated organic acids and botanicals reduces necrotic enteritis via specific signaling pathways in broilers. Poultry Science; 101(4): 101753.
Vinolya, R.E.; Balakrishnan, U.;  Yasir, B.; Chandrasekar, S. (2021). Effect of dietary supplementation of acidifiers and essential oils on growth performance and intestinal health of broiler. Jouranl of Applied Poultry Research; 30(3): 100179.
Zhang, S.; Chunling, Z.H.U.; Hongbing, X.I.E.; Lriong, W.A.N.G.; Jianhe, H.U. (2022). Effect of Gan Cao (Glycyrrhiza uralensis Fisch) polysaccharide on Growth Performance, Immune Function, and Gut microflora of Broiler Chickens. Poultry Science; 102068.