با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه ‏علوم کشاورزی و منابع طبیعی‎ ‎خوزستان، خوزستان، ایران

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم ‏کشاورزی و منابع طبیعی‎ ‎خوزستان، خوزستان، ایران، صندوق پستی ‏‏6341773637‏

3 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه ‏علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، خوزستان، ایران، صندوق پستی ‏‏6341773637‏

چکیده

آزمایش حاضر با هدف بررسی تأثیر جایگزینی سطوح مختلف لسیتین سویا با زرده تخم‌مرغ در رقیق‌کننده تریس بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم قوچ عربی بعد از فرایند انجماد- یخ‌گشایی انجام شد. برای این منظور، آزمایشی با تعداد هشت رأس قوچ عربی بالغ و سالم با وزن متوسط5±75 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی در فصل تولیدمثلی صورت گرفت. نمونه‌های منی با استفاده از دستگاه الکترواجاکولاتور جمع‌آوری شد.  نمونه‌های منی با هم مخلوط و پس از رقیق‌سازی به پنج گروه آزمایشی تقسیم شدند. تیمارها شامل سطوح افزایشی لسیتین سویا (5/0، 1، 5/1 و 2 درصد) و زرده تخم‌مرغ (15درصد) در رقیق‌کننده بر پایه تریس و حاوی پنج درصد گلیسرول بود. تعداد پنج پایوت نیم میلی‌لیتری از هر تیمار تهیه شد. پایوت‌ها به‌مدت دو ساعت در دمای پنج درجه سانتی‌گراد به تعادل رسیده و منجمد شدند. پس از دو هفته، یخ‌گشایی پایوت‌ها در دمای 37 درجه انجام گرفت. فراسنجه‌های کیفی اسپرم شامل درصد تحرک، زنده‌مانی، ناهنجاری‌های مورفولوژیکی، سلامت غشا و نیز pH منی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رقیق‌کننده حاوی 5/1 درصد لسیتین سویا در مقایسه با سایر سطوح از جمله زرده تخم‌مرغ موجب بهبود سطح معنی‌داری در میزان تحرک کل، تحرک پیشرونده، زنده‌مانی، ناهنجاری‌های مورفولوژیکی و یکپارچگی غشای پلاسمایی در اسپرم قوچ عربی شد (05/0>P). با توجه به اینکه بیشترین میزان بهبود در فراسنجه‌های کیفی اسپرم در سطح 5/1 درصد لسیتین سویا مشاهده شد، می‌توان از این سطح در رقیق‌کننده برای نگهداری منی قوچ عربی به حالت انجماد استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

Aires, V.A.; Hinsch, K.D.;  Mueller- Schloesser, F.; Bonger, K.; Mueller- Schloesser, S. and Hinsch, E., 2003. In vitro and Invivo comparison of egg yolk-based and soybean lecithin-based extenders for cryopreservation of bovine semen. Journal of Theriogenology; 60: 269-279.
Aisen, E.G.; Alvarez, H.L.; Venturino, A.; Garde, J.J. (2000). Effect of trehalose and EDTA or cryoprotective action of ram semen diluents. Theriogenology; 53: 1053-1061.
Aitken, R.J. (1995). Free radicals, lipid peroxidation and sperm function. Reproduction Fertility and Development; 7: 659-668.
Amann, R.P.; Graham, J.K. (1993). Spermatozoa function in Equine reproduction. Philadelpha Lea and Febiger. Pp: 715-745.
Amirat, L.; Anton, M.; Tainturier, D.; Chatagnon, G.; Battut, I.; Courtens, G. L. (2005). Odifications of bull spermatozoa induced by three extenders: Biociphos, low density lipoprotein and Triladyl, before, during and after freezing and thawing. Animal Reprodroduction Science; 129: 535-543.
Amirat, L.; Tainturi, D.; Jeanneau, L.; Thorin, C.; Gerard, O.; Courtens, G. L.; Anton, M. (2004). Bull semen in vitro fertility after cryopreservation using egg yolk LDL: a comparison with optidyl, a commercial egg yolk extender. Journal of Theriogenology; 61: 895-907.
Ball, B. A.; Medina, V.; Gravance, C. G.; Bumber, J. (2001). Effect of antioxidants on preservation of motility, viability and acrosomal integrity of equine spermatozoa during storage at5 degree C. Journal of Theriogenology; 56: 577-589.
Barbas, J.; Mascarenhas, R. (2009). Cryopreservation of domestic animal sperm cells. Cell and tissue banking; 10: 49-62.
Baumber, J.; Ball, B.A.; Gravance, C.; Medina, V.; Davies-Morel, M. C. (2000). The effect of reactive oxygen spieces on equine sperm motility, viability, acrosomal integrity, mitochondrial membrane potential, anel membrane lipid proxidation. Journal of Andrology; 21: 895-902.
Blom, E. (1983). Pathological conditions in the genital organs and in the semen as ground for rejection of breeding bulls for import or export to and from Denmark. Nor disk veterinary medicine; 45: 105-113.
Bucak, M.N.; Atessahin, A.; Varish, O.; Yuce, A.; Tekin, N.; Akacy, A. (2007). The influence of trehalose, taurine, cysteamine and hyaloronan in ram semen microscopic and oxidative stress parameters after freeze-thawing process. Theriogenology; 67: 1060-1067.
Curry, M.R. (2000). Cryopreservation of semen from domestic livestock. Reviews of Reproduction; 5:46-52.
Del Valle, I.; Gomez-Duran, A.; Holt, W. V.; Muino-Blanco, T.; Cebrian-Perez, J. A. (2012). Soy lecithin interferes with mitochondrial function in frozen-thawed ram spermatozoa. Journal Andrology; 33: 717-725.
Emamverdi, M.; Zhandi, M.; ZareShahneh, A.; Sharafi, M.; Akbari-Sharif, A. (2013). Optimization of ram semen Cryopreservation using a chemically defined soybean lecithin-based extender. Reproduction Domestic Animal; 48: 899-904.
Evans, G.; Maxwell, W. M. C. (1987). Salomon's artificial inseminatiom of sheep and goats. pp: 107-117.
Garcia-Artiga, C. (1994). Test de endosmosis en ovine. International Meeting on Animal Reproduction; 7: 77-81.
Gil, J.; Rodriguez-Irazoqui, M.; Lundeheim, N.; Soderquist, L.; Rodriguez-Martinez, H. (2003). Fertility of ram semen frozen in bioxcell and used for cervical artificial insemination. Theriogenology;  59(5-6): 1157-1170.
Holt, W.; North, R. (1994). Effects of tempreture and restoration of osmotic equilibrium during thawing on the induction of plasma membrane damage in cryopreserved ram spermatozoa. Biology of Reproduction; 51: 414-424.
Hu, J. H.; Li, Q. V.; Zan, L. S.; Jiang, Z. L.; An, G. H.; Wang, L. Q.; Jia, Y. H. (2010). The cryoprotective effect of low densitylipoproteins in extenders on bullspermatozoa following freezing-thawing.Animal Reproduction Science; 117: 11-17.
Ijaz, A.; Hussain, A.; Aleem, M.; Yousaf, M. S.; Rehman, H. (2009). Butylated hydroxytoluene inclusion in semen extender improve the post-thawed semen quality of nili-Ravi buffalo. Theriogenology; 71: 1326-1329.
Jeyendran, R.S.; Vanderven, H.H.; Zaneveld, L.J. (1992). The Hypoosmotic Swelling test: an update. Archives of Andrology; 29: 105-116.
Kulaksiz, R.; Cebi, C.; Akcay, E.; Daskin, A. (2010). The protective effect of egg yolk from different avian species during the cryopreservation of Karayaka ram semen. Small Ruminant Research; 88: 12-15.
Manteghi, M.; Mamouei, M.; Tabatabaei Vakili, S.; Fayazi, J.; Mirzadeh, Kh. (2016). Evaluation the effect of soybean lecithin in tris extender on spermatozoa quality and viability of ram. Journal of Animal Production, Tehran University; 18(2): 367-375. (In Persian)
Marti, J. I.; Marti, E.; Cebrian-Perez, J. A.; Muino-Blanco, T. (2003). Survival rate and antioxidant enzyme activity of ram spermatozoa after dilution with different extenders or selection by a dextran swim-up procedure. Journal of Theriogenology; 60: 1025-1037.
Maxwell, W. M. C.; Watson, P. F. (1996). Recent progress in the preservatjion of ram semen. Animal Reproduction Science; 42: 55-65.
Medeiros, C.M.O.; Forell, F.; Oliveria, A.T.D.; Rodrigues, J.L. (2002). Current status of sperm cryopreservation. Theriogenol; 44: 327.
Papa, F.O.; Felicio, G.B.; Melo, C.M.; Alvarenga, M.A.; De Vita, B.;  Avanzi, B. R.; Dell’Aqua, J. A. (2010). Effect of substituting soybean lecithin for egg yolk in an extender used for the cryopreservation of stallion semen. Animal Reproduction Science; 121(1): 71-72.
Rad, H. M.;  Eslami, M.; Ghanie, A. (2016). Palmitoleate enhances quality of rooster semen during chilled storage. Animal Reproduction Science; 165: 38-45.
Salmani, H.; Towhidi, A.; Zhandi, M.; Bahreini, M.; Sharafi, M. (2014). In vitro assessment of soybean lecithin and egg yolk based dilution for cryopreservation of goat semen. Journal of Cryobiology; 68: 276-280.
Sharafi, M.; Forouzanfar, M.; Hosseini, S. M.; Hajian, M.; Ostad Hosseini, S.; Hosseini, L. (2009). Invitro comparison of soybean lecithin based extender with commercially available extender for ram semen cryopreservation. International Journal Fert Steril; 3: 149-152.
Singh, A. K.; Singh, V. K.; Narwade, B. M.; Mohantyo, T. K.; Atreja, S. K. (2012). Comparative quality assessment of buffalo semen chilled in egg yolk and soya milk- based extenders. Journal of Reproduction im Domestic Animals; 47: 590-600.
Vaseghi Dodaran, H.; Zhandi, M.; Sharafi, M.; Nejati-Amiri, E.; Nejati-Javaremi, A.; Mohammadi Sangcheshmeh, A.;  Shehab-El-Deen, M. A.; Malak Shekari. (2015). Effect of ethanol induced mild stress on post thowed bull sperm quality. Cryobiology; 71(1):12-17.