با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

‏ گروه علوم دامی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ‏ایران‏

چکیده

تحقیق حاضر جهت بررسی تأثیر داروی فورزماید بر تنش اکسیداتیو، تلفات ناشی از آسیت و برخی فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 450 جوجه یکروزه  سویه راس 308 در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به سه گروه (شاهد و دو تیمار  30 و 60 پی‌پی‌ام فورزماید) و پنج تکرار و 30 جوجه در هر تکرار اختصاص یافتند. پرندگان برای القای آسیت تحت برنامه ویژه دمایی سرد قرار گرفتند. فراسنجه‌های خونی تعداد گلبول قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین، گلبول‌های سفید، فعالیت آنزیم‌های آسپارتات­آمینوترانسفراز، آلانین‌آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، کراتین­کیناز و فراسنجه‌های تنش اکسیداتیو از قبیل ظرفیت آنتی­اکسیدانی پلاسما، مالون­دی­آلدهیدپلاسما، فعالیت آنزیم‌های گلوتاتیون­پراکسیداز و سوپراکسیددیسموتاز، فراسنجه‌های گلوکز، پروتئین، تری­گلیسیرید، کلسترول و لیپوپروتئین با دانسیته بالا، اندازه­گیری شدند. فراسنجه‌های عملکردی افزایش وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراکی نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. تلفات به‌طور روزانه ثبت و برای تفکیک دلیل مرگ و مشخص‌نمودن تلفات آسیتی، تشریح شدند. نتایج نشان داد که، تجویز سطح 60 پی­پی­ام داروی فورزماید به‌طور معنی­داری سبب کاهش وزن و کاهش مصرف خوراک و هم­چنین بهبود ضریب تبدیل خوراک شد (05/0 P<). علاوه بر این، فورزماید، سبب کاهش معنی­دار شاخص آسیتی و تلفات ناشی از آسیت شد (05/0P<). هم­چنین، سطح 60 پی­پی­ام فورزماید، سبب افزایش گلبول سفید، ظرفیت آنتی­اکسیدانی پلاسما، فعالیت آنزیم گلوتاتیون­پراکسیداز، کاهش پروتئین، مالون­دی­آلدهید پلاسما و فعالیت آنزیم‌های آسپارتات­آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، کراتین­کیناز در پلاسما شد (05/0P<). نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که سطح 60 پی­پی­ام فورزماید، می­تواند با بهبود وضعیت آنتی‌اکسیدانی سبب کاهش مشکلات ناشی از افزایش فشار خون در پرندگان درگیر با این سندرم متابولیک شود.

کلیدواژه‌ها

Arab, H.A.; Jamshidi, R.; Rassouli, A.; Shams, G.; Hassanadeh, M.H. (2006). Generation of hydroxyl radicals during ascites experimentally. British  Poultry Science; 47(2): 216-222.
Daneshyar, M.; Kermanshahi, H.; Golian, A.G. (2009). Changes of biochemical parameters and enzyme activities in broiler chickens with cold-induced ascites. Poultry Science; 88: 106-110.
Fathi, M.; Tanha, T.; Daneshyar, M. (2014). Effects of Glutamine Supplementation on Growth Performance and Antioxidant Status in Broilers with Pulmonary Hypertension Syndrome (PHS). Iranian Journal of Applied Animal Science; 4(3): 579-585.
Fathi, M.; Heidari, M.; Tanha, T. (2016). Effects of Zinc Oxide Nanoparticles on Antioxidant Status, Serum Enzymes Activities, Biochemical Parameters and Performance in Broiler Chickens. Journal of Livestock Science and Technologies; 4(2): 7-13.
Fathi, M. (2016). Effects of Zinc Oxide Nanoparticles supplementation on Mortality due to Ascites and Performance Growth in Broiler Chickens. Iranian Journal of Applied Animal Science; 6(2): 389-394.
Forman, M.F.; Wideman, R.F. (2000). Measurements of pulmonary arterial pressure in anesthetized male broilers at two seven weeks of age. Poultry Science; 79(11): 1645-1649.
Geng, A.L.; Guo, Y. M.; Yang, Y. (2004). Reduction of ascites mortality in broilers by coenzyme Q10. Poultry Science; 83: 1587-1593.
Iqbal, M.; Cawthon, D.; Beers, K.; Wideman, R. F.; Bottje, W. G. (2002). Antioxidant Enzyme Activities and Mitochondrial Fatty Acids in Pulmonary Hypertension Syndrome (PHS) in Broilers. Poultry Science; 81: 252-260.
Jabbari, Ori.R.; Jalil, S.H.;  Esmailizadeh, A.; Rafat, S.A.; Hasanpur, K. (2019). Changes in biochemical parameters of a broiler chicken line with cold-induced ascites. Journal of livestock science and technologies; 7 (2): 47-55.
Julian, R. J.; L. J. Caston.;  S. Leeson. (1992). The effect of dietary sodium on right ventricular failure-induced ascites, gain and fat deposition in meat-type chickens. Canadian Journal Veterinary Research; 56: 214-219.
Lahet, J.J.; Lenfant, F.; Courderot-Masuyer, C.; Ecarnot-Laubriet, E.; Vergely, C.; Durnet-Archeraya, M.J.; Freyszb, M.; Rochette, L. (2003). In vivo and in vitro antioxidant properties of furosemide. Life Sciences, 73: 1075-1082.
Luger, D.; Shinder, D.; Rzepakovsky, V.; Rusal, M.; Yahav, S. (2001). Association between weight gain, blood parameters, and thyroid hormones and the development of ascites syndrome in broiler chickens. Poultry Science; 80: 965- 971.
Lucas, A.M.; Jamroz, C. (1961). Atlas of Avian Hematology. Agriculture Monograph 25. USDept. Agriculture Washington, DC.
Robert, F.; Lundy, J.R.; Mary, B.; Nelli H.; Ralph, N. (2003). Furosemide, sodium appetite, and digestive behavior. Physiology & Behavior; 78(3): 449-458.
Ruiz-Feria, C.A. (2009). Concurrent supplementation of arginine, vitamin E, and vitamin C improve cardiopulmonary performance in broilers chickens. Poultr Science; 88: 526-535.
Ruiz-Feria, C.A.; Kidd, M.T.; Wideman, R.F. (2001). Plasma Levels of Arginine, Ornithine, and Urea and Growth Performance of Broilers Fed Supplemental L-Arginine during Cool Temperature Exposure. Poultry Science; 80: 358-369.
Silke, B. (1993). Central hemodynamic effects of diuretic therapy in chronic heart failure. Cardiovascular Drugs and Therapy; 7: 45-53.
Robert, F.; Wideman, R.F.; Ismail, M.; Kirby, Y.K.; Bottje, W.G.; Moore, R.W.; Vardeman, R.C. (1995). Furosemide reduces the incidence of pulmonary hypertension syndrome (ascites) inbroilers exposed to cool environmental temperature. Poultry Sciences; 74: 314-322.
Zal, F.; Taheri, R.; Khademi, F.; Keshavarz, E.; Rajabi, S.; Mostafavi-Pour, Z. (2014). The combined effect of furosemide and propranolol on GSH homeostasis in ACHN renal cells. Toxicology Mechanism and Methods; 24(6): 412-416.