با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بیوشیمی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار سلولی تکوینی گیاهی، دانشگاه پیام نور، ایران

3 کارشناس ارشد بیوشیمی، دانشگاه پیام نور، ایران

4 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاروزی، دانشگاه پیام ‏نور، ایران ‏

چکیده

سرطان سینه در زنان در حدود 10 درصد از کل سرطان‌های موجود و 30 درصد از کل سرطان‌های درگیری را شامل می‌شود. بنابراین تشخیص زودهنگام آن نقش بسزایی در درمان خواهد داشت. ازآنجا که lncRNAها در بافت‌های سرطانی نسبت به بافت‌های نرمال بیان متغیر دارد، پتانسیل این مولکول‌ها را به‌عنوان بیومارکر برای تشخیص بیماری بالا می‌برد. همچنین تغییرات بیان lncRNAها در بیماران با نوع سابتایپ سرطان و نژاد استفاده از این مولکول‌ها را به‌عنوان بیومارکر برای تشخیص بیماری تشدید می‌کند. لذا هدف از این پژوهش، بررسی میزان بیان lncRNAهای GAS5، NEAT1 و SRA در نمونه­های توموری مبتلا به سرطان و و افراد سالم بود. در این مطالعه از بافت توموری 22 فرد مبتلا به سرطان سینه و هم چنین 22 نمونه بافت سالم از افراد تحت نظارت مستقیم پاتولوژیست و با توجه به علایم بالینی و یافته­های آزمایشگاهی از بیمارستان های شهر اصفهان جمع­آوری شدند. پس از استخراج RNA از بافت توموری و نرمال، ساخت cDNA طبق روش RT-qPCR انجام شد. سطح بیان lncRNA ژن­های GAS5، NEAT1 و SRA با استفاده از روش CT∆∆ محاسبه گردید. الگوی بیان‌ها با استفاده از نرم‌افزار Rest 2009 و SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج Real Time Reverse transcription-PCR نشان داد میانگین میزان بیان نسبی ژن در نمونه‌های توموری، برای lncRNAهای GAS5 و NEAT1 به‌طور معنی‌دار کمتر از نمونه‌های نرمال بود. ولی برای lncRNA SRA هیچ تغییر بیانی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها

Balazs, I.; Phillip,  T. (2015). Breast Cancer Survivorship: A Comprehensive Review of Long-Term Medical Issues and Lifestyle Recommendations. The Permanente Journal; 19(2): 48-79.
Berteaux, N.; Lottin, S.; Monte, D.; Pinte, S.; Quatannens, B. (2005). H19 mRNA-like noncoding RNA promotes breast cancer cell proliferation through positive control by E2F1The Journal of Biological Chemistry; 280:29625-29636.
Choudhry, H.; Schodel, J.; Albukhari, A.; Oikonomopoulos, S.; Haider, S.; Moralli, D. (2014). Unlocking the complexity of hypoxia non-coding transcriptome landscape of breast cancer. BMC Genom; 15(2): 30.
Davies, B.R.; Auersperg, N.; Worsley, S.D.; Ponder, B.A. (1998). Transfection of rat ovarian surface epithelium with erb-B2/neu induces transformed phenotypes in vitro and the tumorigenic phenotype in vivo. The American Journal of Pathology; 152(1): 297-306.
Ebrahimi, M.; Vahdaninia, M.; Montazeri, A. (2002). Risk factors for breast cancer in Iran: a case-control study. Breast Cancer Research; 4(5): R10.
Guttman, M.; Amit, I.; Garber, M.; French, C.; Lin, M.F. (2009). Chromatin signature reveals over a thousand highly conserved large non-coding RNAs in mammals. Nature; 458: 223-227.
Gibb, E.A.; Brown, C.J.; Lam, W.L. (2011). The functional role of long non-coding RNA in human carcinomas.  Molecular Cancer; 10: 38.
Karami, F.; Mehdipour, P. (2013). A Comprehensive Focus on Global Spectrum of BRCA1 and BRCA2 Mutations in Breast Cancer. BioMed Research International. 928562.
Lanz, R.B.; Chua, S.S. (2003). Barron imulates proliferation as well as apoptosis in vivo. Molecular and Cellular Biology; 23: 7163-76.
Leygue, E. (2007). Steroid receptor RNA activator (SRA1): unusual bifaceted gene products with suspected relevance to breast cancer. Nuclal  Receptor Signal 5: e006.
Meng, J.; Li, P.; Zhang, Q.; Yang, Z.; Fu., S. (2014). A four-long non-coding RNA signature in predicting breast cancer survival. The Journal of Experimental & Clinical Cancer Research; 33(84): 1-10.
Mourtada-Maarabouni, M.; Pickard, M.R.; Hedge, V.L.; Farzaneh, F.; Williams, G.T. (2009). GAS5, a non-protein-coding RNA, controls apoptosis and is downregulated in breast cancer. Oncogene; 28: 195-208.
Perander, M. (2014). The long non-coding RNA NEAT1 is upregulated during epithelial-mesenchymal transition and is abnormally expressed in breast cancer. RNA; 20: 1844-184.
Xin, Y.U.; Zheng, L.I. (2015). Long non‑coding RNA growth arrest‑specific transcript 5 in tumor biology (Review). Oncology Letters; 10(4): 1953-1958.
Zhang, Z.; Zhu, Z.; Watabe, K.; Zhang, X.; Bai, C.; Xu, M. (2013). Negative regulation of lncRNA GAS5 by miR-21. Cell Death & Differentiation; 20(11): 1558-1568.