با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، اداره کل حفاظت محیطزیست گیلان، رشت، ایران

2 اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان، رشت، ایران

3 استادیار، گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی، پژوهشکده محیط‌زیست و ‏توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط‌زیست، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف شناخت زیست‌شناسی جوجه‌آوری کشیم بزرگ از فروردین تا شهریور 1394 در غرب تالاب انزلی انجام شده است. در مجموع 56 آشیانه در این مطالعه شناسایی شد. به ترتیب، 18 و 20 جفت کشیم بزرگ هم‌زمان در دو کلنی مجزا از اواسط فروردین‌ماه تا اواسط اردیبهشت‌ماه و تقریباً پس از دو ماه 18 جفت دیگر با حداقل فاصله 100 متری از یکدیگر در میان کلنی بزرگ پرستوهای دریایی تیره در پهنه آبی غرب تالاب انزلی آشیانه‌سازی و جوجه‌آوری کردند. میانگین اندازه دستجات تخم= 85/0±91/3 (تعداد= 56)، میانگین وزن تخم‌ها= 01/3±8/38 گرم (تعداد= 68) و میانگین حجم تخم‌ها= 6/3±00/37 سانتی‌متر مکعب بود. این بررسی نشان داد، کشیم بزرگ دوره جوجه‌آوری طولانی در غرب تالاب انزلی (بیش از 170 روز) دارد و با توجه به وجود پهنه آبی وسیع و مواج در بهار و همچنین حضور پرندگان شکاری از جمله سنقر تالابی، آنها ابتدا آشیانه‌ها را در کلنی و در کنار و میان توده‌های کوچک گیاهان آبزی بن در آب می‌سازند و در ادامه با افزایش تدریجی رشد و حجم توده گیاهان آبزی غوطه‌ور در پهنه آبی تالاب و شروع آشیانه‌سازی پرستوهای دریایی تیره، آشیانه‌های مجزا در میان کلنی‌های بزرگ پرستوهای دریایی تیره بنا می‌کنند که احتمالا از راهبرد‌های کشیم‌ بزرگ برای افزایش تعداد زاده‌ها در یک سال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

Ashoori, A. (2009). Endangered and protected birds of Gilan province. Katibeh Gil, Iran. [In Farsi].
Ashoori, A.; Abdoos, A. (2013). Important wetland habitats for the waterbirds of Gilan. Katibeh Gil, Iran. (in Farsi).
Ashoori, A.; Watanabe, H. (2017). A breeding record of Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus at a Caspian coastal area, Iran. Sandgrouse; 39: 45-47.
Ashoori, A.; Moradi, H.; Rezaiee, H. R.; Salmanmahiny, M. (2017). Nest position, breeding success and diet of the Black-crowned Night Heron, Nycticorax nycticorax in the Anzali Wetland, Northern Iran (Aves: Ardeidae). Zoology in the Middle East; 63: 283-290.
Ashoori, A. (2018). Ferruginous Duck Aythya nyroca breeding in the Anzali wetland, coastal Caspian, Iran. Sandgrouse; 40: 5-6.
Ashoori, A.; Rakhshbhar, Y.; Galeotti, P.; Fasola, M. (2019). Effects of protective nesting associations with Whiskered Terns on the breeding success of Great Crested Grebes. Ardea; 107(3): 328-332.
Ashoori, A.; Moradi, H.; Rezaiee, H. R.; Salmanmahiny, M. (2019). Breeding Ecology of the Little Egret Egretta garzetta in the Anzali Wetland, Northern Iran. Podoces; 14(1): 1-9.
Cheriet, S.; Samraoui, F.; Alfarhan, A. H.; Samraoui, B. (2015). Factors affecting nesting success in the Great-crested Grebe Podiceps cristatus at Lake Tonga, north-east Algeria. Ostrich; 1-7.
Cramp, S.; Simmons, K. E. L. (1977). The birds of the western Palearctic, vol. 1. Oxford: Oxford University Press.
del Hoyo, J.; Elliott, A.; Sargatal, J. (1992). Handbook of the Birds of the World. Vol. 1: Ostrich to Ducks. Lynx Edicions, Barcelona.
Fuchs, E. (1982). Bestand, Zugverhalten, Bruterfolg und Mortalität des Haubentauchers Podiceps cristatus auf dem Sempachersee. Der Ornithologische Beobachter; 79: 255-264.
Hoyt, D. F. (1979). Practical methods of estimating volume and fresh weight of bird eggs. Auk; 96: 73-77.
Kaboli. M.; Aliabadian, M.; Tohidifar, M.; Hashemi, A.; Roselaar, C.S. (2012). Atlas of birds of Iran. Iran Department of Environment, Tehran, Iran. (In Farsi).
Møller, A.P.; Adriaensen, F.; Artemyev, A.; Bańbura, J.;  Barba, E.;  Biard, C.; Blondel, J.;  Bouslama, Z.; Bouvier, J-C.; Camprodon, J. (2014). Variation in clutch size in relation to nest size in birds. Ecology and Evolution; 4: 3583-3595.
Prestt, I.; Jefferies D. J. (1969). Winter numbers, breeding success, and organochlorine residues in the Great Crested Grebe in Britain. Bird Study; 16: 168-185.
Renevey, B. (1988). Ecologie de la reproduction du Grèbe huppé, Podiceps cristatus, sur la rive sud-est du lac de Neuchâtel: 1e partie: la nidification. Alauda; 56: 330-349 (in French).
Salonen, V.; Penttinen, A. (1988). Factors affecting nest predation in the Great Crested Grebe: filed observations, experiments and their statistical analysis. Ornis Fennica; 65: 13-20.
Simmons, K.E.L. (1974). Adaptations in the reproductive biology of the Great Crested Grebe. British Birds; 67: 413-437.
Sarrocco, S. (1986). Alcuni dati sulla biologia riproduttiva dello svasso maggiore, Podiceps cristatus, in due bacini dell’Italia central, Laghi reatini (Rieti). Rivista Italiana di Ornitologia; 56: 197-202. (in Italian).
Scott, D. A. (2007). A review of the status of the breeding water-birds in Iran in the 1970s. Podoces; 2: 1-21.
Vickery, P. D.; Hunter, M. L.; Wells, J. V. (1992). Is density an indicator of breeding success?. Auk; 109: 706–710.
Vogrin, M. (1999). Breeding birds of Raee ponds in NE Slovenia and their trends during 13 years. Ornis Svecica; 9: 127-132.
Vogrin, M. (2002). Breeding success of Great Crested Grebe Podiceps cristatus on fishponds. Ornis Sevcica; 12: 203-210.