با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار، گروه زیست‌شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

سویا (Glycine max) گیاهی از خانواده بقولات و از مهم‌ترین گیاهان روغنی است. دانه سویا سرشار از پروتئین و ترکیبات فیتوشیمیایی مختلف، به‌ویژه ایزوفلاون‌ها می­باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات آنتی­اکسیدانی و مهاری عصاره هیدروالکلی دانه سویا بر استیل‌کولین‌استراز و تولید نانوبیوفیبریل‌های آمیلوئیدی در پروتئین آلبومین سرم گاوی به­عنوان یک پروتئین مدل است. ابتدا دانه زردرنگ سویا پودر شده، سپس عصاره هیدروالکلی آن تهیه گردید. با روش گاز کروماتوگرافی جرمی، ترکیبات عصاره به ­دست آمد. اثرات ضدآلزایمری با سنجش فعالیت آنتی‌آکسیدانی به‌روش DPPH، بررسی مهار آنزیم استیل‌کولین‌استراز به روش المن و بررسی مهار تولید نانوبیوفیبریل‌های آمیلوئیدی به روش جذب ­سنجی کنگورد انجام شد. از تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی گذاره برای تأیید حضور رشته‌های آمیلوئیدی استفاده شد. حضور ماده مؤثره جنیستئین، به مقدار 97/2 درصد و اسیدهای چرب پالمیتیک و لینولئیک‌اسید به ترتیب 11/3 و 69/10 درصد در عصاره دانه زرد سویا تأیید شد. بررسی فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره سویا با دوزهای مختلف نشان داد که با افزایش غلظت عصاره‌، درصد فعالیت آنتی‌اکسیدانی نیز افزایش می­یابد. بررسی مهار آنزیم استیل­کولین­استراز با استفاده از آنالوگ سوبسترا به نام استیل تیوکولین یدید  (ATCI) نشان داد که با افزایش غلظت عصاره‌ میزان مهار آنزیم افزایش می­یابد. میزان عصاره در غلظت­های بالا موجب کاهش تولید نانورشته­های آمیلوئیدی شد. این مطلب با تصاویر میکروسکوپ الکترونی مورد تأیید قرار گرفت. دانه‌های زرد سویا، با اثرات آنتی‌اکسیدانی و مهاری خوبی که بر آنزیم استیل­کولین­استراز دارند، می‌توانند کاندیدای مناسبی برای کاهش عوارض جانبی آلزایمر باشند.

کلیدواژه‌ها

Alghamdi, S.; Migdadi, H.; Khan, M.; El-Harty, E. H.; Ammar, M.; Farooq, M. & Afzal, M. (2018). Phytochemical Profiling of Soybean (Glycine max (L.) Merr.) Genotypes Using GC-MS Analysis. Phytochemicals-Source of Antioxidants and Role in Disease Prevention.
Amani, M. (2017). Pathophysiology of Alzheimer’s Disease. J Ardabil Univ Med Sci.; 16(4): 452-463.
Arasteh, A.; Habibi-Rezaei, M.; Ebrahim-Habibi A. & Moosavi-Movahedi, A. A. (2012). Response surface methodology for optimizing the bovine serum albumin fibrillation. The protein journal; 31(6): 457-465.
Arasteh, A. & Salehzadeh, A. (2016). Effect of environmental factors on aggregation and fibrillation of kappa casein. New Biotechnology; (33): S204.
Bertram, L.; Lill, C. M. & Tanzi, R. E. (2010). The genetics of Alzheimer disease: back to the future. Neuron; 68(2): 270-281.
Banerjee, D.; Chakrabarti, S.; Hazra, A.K.; Banerjee, S.; Ray, J.; Mukherjee, B. (2008). Antioxidant activity and total phenolics of some mangroves in Sundarbans. African Journal of Biotechnology; 7(6).
Cipriani, G.; Dolciotti, C.; Picchi, L. & Bonuccelli, U. (2011). Alzheimer and his disease: a brief history. Neurological Sciences; 32(2): 275-279.
Cooper, E.L. & Ma, M.J. (2017). Alzheimer Disease: Clues from traditional and complementary medicine. Journal of traditional and complementary medicine; 7(4): 380-385.
Correa, C.R.; Li, L.; Aldini, G.; Carini, M.; Chen, C.-Y. O.; Chun, H.-K.; Cho, S.-M.; Park, K.-M.; Russell, R.M. & Blumberg, J.B. (2010). Composition and stability of phytochemicals in five varieties of black soybeans (Glycine max). Food chemistry;123(4):1176-1184.
Fisk, I.D. & Gray, D.A. (2011). Soybean (Glycine max) oil bodies and their associated phytochemicals. Journal of food science; 76(9): C1349-C1354.
Holm, N.K.; Jespersen, S.K.; Thomassen, L.V.; Wolff, T.Y.; Sehgal, P.; Thomsen, L.A.; Christiansen, G.; Andersen, C.B.; Knudsen, A.D. & Otzen, D.E. (2007). Aggregation and fibrillation of bovine serum albumin. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics; 1774(9): 1128-1138.
Kim, J.K.; Kim, E.-H.; Park, I.; Yu, B.-R.; Lim, J.D.; Lee, Y.-S.; Lee, J.-H.; Kim, S.-H. & Chung, I.-M.(2014). Isoflavones profiling of soybean [Glycine max (L.) Merrill] germplasms and their correlations with metabolic pathways. Food chemistry; 153: 258-264.
Lotfi, Z.; Fazilati, M.; Arasteh, A. & Nazem, H. (2017). Fibrillation induction in Bovine serum Albumin and production of amyloid fibrils for use as new Bio–nanomaterial.
Nasirzadeh, M.R.; Babapour, V.; Ahmadi-Asl, N.; Roshangar, L. & Nazemeih, H. (2013). Effects of methanol extract of soy on the apoptosis of hippocampal cells in ovariectomized rats. KAUMS Journal (FEYZ); 16(6): 501-506.
Ponnusha, B.S.; Subramaniyam, S. & Pasupathi, P. (2011). Antioxidant and Antimicrobial properties of Glycine Max-A review. Int J Cur Bio Med Sci.; 1(2): 49-62.
Sansanelli, S.; Zanichelli, D.; Filippini, A.; Ferri, M. & Tassoni, A. (2014). Production of free and glycosylated isoflavones in in vitro soybean (Glycine max L.) hypocotyl cell suspensions and comparison with industrial seed extracts. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC); 119(2): 301-311.
Schramm, F.D.; Schroeder, K. & Jonas, K. (2020). Protein aggregation in bacteria. FEMS microbiology reviews; 44(1): 54-72.
Sharififar, F.; Moshafi, M.; Shafazand, E. & Koohpayeh, A. (2012). Acetyl cholinesterase inhibitory, antioxidant and cytotoxic activity of three dietary medicinal plants. Food chemistry; 130(1): 20-23.
Soussi, N.; Moulay, S.; Bachari, K. & Benmiri, Y. (2017). Antioxidant and Biological Activities of Proteinaceous Extract from Algerian Glycine max Plant. Pakistan journal of biological sciences: PJBS; 20(3): 124-131.
Vinutha, B.; Prashanth, D.; Salma, K.; Sreeja, S.; Pratiti, D.; Padmaja, R.; Radhika, S.; Amit, A.; Venkateshwarlu, K. & Deepak, M. (2007). Screening of selected Indian medicinal plants for acetylcholinesterase inhibitory activity. Journal of ethnopharmacology; 109(2): 359-363.
Waterhouse, S.H. & Gerrard, J.A. (2004). Amyloid fibrils in bionanotechnology. Australian journal of chemistry; 57(6): 519-523.
Yusnawan, E. (2018). Effects of different extraction methods on total phenolic content and antioxidant activity in soybean cultivars. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, IOP Publishing.
Zhang, R.F.; Zhang, F.X.; Zhang, M.W.; Wei, Z.C.; Yang, C.Y.; Zhang, Y.; Tang, X.J.; Deng, Y.Y. & Chi, J.W. (2011). Phenolic composition and antioxidant activity in seed coats of 60 Chinese black soybean (Glycine max L. Merr.) varieties. Journal of agricultural and food chemistry; 59(11): 5935-5944.