با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه شیلات، دانشکده مهندسی منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، ‏جیرفت، ایران

2 کارشناس شیلات، گروه تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و ‏منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 کارشناس تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، ‏دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

4 کارشناس، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

اخیراً در آبزی پروری استفاده از ترکیبات گیاهی به‌عنوان محرک­های ایمنی جهت تقویت سیستم ایمنی ماهیان رایج شده است. برخی گیاهان منبعی غنی از تانن­ها، پلی‌ساکاریدها، آلکالوئیدها، فلاوونوئیدها، ساپونین‌ها و پلی پپتیدها هستند که نقش­های مختلفی از جمله داشتن اثرات ضد میکروبی و تقویت سیستم ایمنی ماهیان برای آنها مشخص شده است. در تحقیق حاضر تعداد 150 قطعه ماهی قرمز (میانگین وزن 135 گرم) به سه گروه شامل گروه شاهد (T1)، فلز+عصاره گیاه چای سبز (T2) و فلز (T3) با سه تکرار تقسیم شدند. دز بهینه عصاره در جیره غذایی ماهیان (65/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم غذا)، غلظت تحت کشنده فلزات سنگین کادمیوم (5/0 میلی‌گرم در لیتر) و جیوه (5/0 میلی‌گرم در لیتر) تعیین گردید. به منظور بررسی شاخص­های بیوشیمیایی سرم خون، نمونه‌برداری در روزهای سوم، هفتم و چهاردهم پس از مواجهه با غلظت تلفیقی فلزات سنگین کادمیوم و جیوه صورت گرفت. نتایج نشان داد پروتئین کل، کلسترول، گلوکز و مقادیر آنزیم­های لاکتات دهیدروژناز (LDH)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP)، در تیمار دریافت‌کننده عصاره گیاهی (T2) تفاوت معنی‌داری با سایر تیمارها داشت (05/0P<). به‌طوری‌که مقادیر AST، ALP و LDH در تیمارهای حاوی فلز بیشتر از گروه شاهد می­باشد (05/0P<). از سوی دیگر مقادیر پروتئین کل، کلسترول و گلوکز در تیمار حاوی فلز که عصاره گیاه دریافت ننمودند، نسبت به سایر تیمارها بطور معنی‌داری بیشتر بود (05/0P<). به‌طوری‌که وجود عصاره در جیره سبب کاهش تأثیر منفی فلز بر شاخص­های مذکور گردید. بر طبق نتایج اینگونه میتوان بیان نمود که در تیمار دریافت‌کننده عصاره گیاهی، سیستم ایمنی ماهی بهبود یافته و مقادیر شاخص­های بیوشیمیایی در سطح بهینه بوده است. با توجه به اینکه فلزات سنگین موجود در منابع آبی بر شاخص­های بیوشیمیایی خون ماهیان تأثیر منفی می­گذارند، از نتایج تحقیق حاضر، به نظر می­رسد استفاده از عصاره گیاهی سبب افزایش توان فیزیولوژیک ماهی در مقابل اثرات منفی آلاینده­های زیست‌محیطی گردد. از این‌رو استفاده از عصاره گیاه چای سبز در جیره ماهیان جهت افزایش توان فیزیولوژیکی و کاهش آسیب­های کبدی در مواجهه با پسابها و آلودگی‌های صنعتی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

Abd El-Gawad, H.; Ramzy, M.E. (2013), Purification and characterization of toxic waste in the aquatic environment using common carp, Cyprinus carpio. Journal of Natural Resources and Development; 3: 27-34.
Agah, H.; Leermarkers, M.; Elskens, M.; Fatemi, S.M.R.; Baeyens, W. (2007). Total mercury and methyl mercury concentrations in fish from the Persian Gulf and the Caspian Sea. Journal of water, air, and soil pollution; 181: 95-105.
Alam, M.K.; Maughan, O.E. (1992). The effect of malathion, diazinon, and
various concentrations of zinc, copper, nickel, lead, iron, and mercury on fish.
Biological Trace Element Research; 34(3): 225-236.
Almeida, J.A.; Novelli, E.L.B.; Dal-Pai Silva, M.; Alves-Junior, R. (2001). Environmental cadmium exposure and metabolic responses of the Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Environmental Pollution; 114: 169-175.
Anderson, D.P. (2003). Disease of Fishes. Narendra Publishing House Delhi; Pp. 22-73.
Ardo, L.; Yin, G.; Xu, P.; Varadi, L.; Szigeti, G.; Jeney, Z.; Jeney, G. (2008). Chinese herbs (Astragalus membranaceus and Lonicera japonica) and boron enhance the non-specific immune response of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and resistance against Aeromonas hydrophyla. Aquaculture; 275: 26-33.
Babu, P.V.A.; Sabitha, K.E.; Srinivasan, P.; Shyamaladevi, C.S. (2007). Green tea attenuates diabetes induced Maillard- type fluorensece and collagen cross-linking in the heart of strepozotocin diabeticrats.  Pharmacological Research; 55: 433-440.
Barton, B.A. (2002). Stress in fishes: a diversity of responses with particular reference to changes in circulating corticosteroids. Integrative and Comparative Biology; 42: 517-525.
Belanger, J.M.; Son, J.H.; Laugero, K.D.; Moberg, G.P.; Dorochov, S.I.; Lankford, S.E.; Cech, J.J. (2001). Effects of short-term management stress and ACTH injections on plasma cortisol levels in cultured white sturgeon, Acipenser transmontanus. Aquaculture; 203: 165-176.
Binaii, M.; Ghiasi, M.; Farabi, M.; Pourgholam, R.; Fazli, H.; Safari, R.; Alavi, E.; Taghavi, M.; Bankehsaz, Z. (2014). Biochemical and hemato-immunological parameters in juvenile beluga (Huso huso) following the diet supplemented with nettle (Urtica dioica). Fish and Shellfish Immunology; 36: 46-51.
Brufa, J.; Esteve, E.; Tarradas, J. (2015). Review of immune stimulator substances/agents that are susceptible of being used as feed additives: mode of action and identification of end-points for efficacy assessment. External Scientific assessment; 16: 1-267.
Elmastas, D.; Ozturk, L.; Gokce, I.; Erenler, R.; Aboul-Enein, H. (2004). Determination of Antioxidant Activity of Marshmallow Flower (Althaea officinalisL.). Analyt Lett; 37(9): 1859-1869.
Ghasemi, A.; Mazandarani, M.; Sodagar, M.; Hosseini, S.M. (2017). The effects of curcuma longa on reducing the liver and kidney damage caused by exposure to copper sulfate in common carp (Cyprinus carpio). Journal of Fisheries, Natural Resources; 70(2): 147-138.
Ghiraldelli, L.; Martins, M.L.; Yamashita, M.M.; Jeronimo, G.T. (2006). Ectoparasites influence on the hematological parameters of Nile tilapia and carp cultured in the State of Santa Catarina, South Brazil. Journal of Fisheries and Aquatic Science; 1: 270-276.
Guardiola, F.A.; Gónzalez-Párraga, P.; Meseguer, J.; Cuesta, A.; Esteban, M.A. (2014). Modulatory effects of deltamethrin-exposure on the immune status, metabolism and oxidative stress in gilthead seabream (Sparus aurata L.). Fish and Shell fish Immunology; 36: 120-129.
Harakeh, S.; Sabra, N.; Kassak, K.; Doughan, B.; Sukhan, C. (2003). Mercury and arsenic levels among Lebanese dentists: A call for action. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology; 70: 629-635.
Hedayati, A. (2012). Effect of marine mercury toxicity on immunological responses of seabream. Asian Journal of Animal Sciences; 6(1): 1-12.
Hoseini, S.M.; Hedayati, A.; Mirghaed, A.T.; Ghelichpour, M. (2016). Toxic effects of copper sulfate and copper nanoparticles on minerals, enzymes, thyroid hormones and protein fractions of plasma and histopathology in common carp (Cyprinus carpio). Experimental and Toxicologic Pathology; 68(9): 493-503.
Jahanbin, K.; Gohari, A.R.; Moini, S.; Djomeh, Z.E.; Masi, P. (2011a). Isolation, structural characterization and antioxidant activity of a new water-soluble polysaccharide from Acanthophyllum bracteatum roots. International Journal Biological Macromolecules; 49: 567-572.
Kumar, P.; Singh, A. (2010). Cadmium toxicity in fish: An overview. GERF Bulletin of Biosciences; 1: 41-47.
Lerner, D.T.; Bjornsson, B.T.; McCormick, S.D. (2007). Effects of aqueous exposure to polychlorinated biphenyls (Aroclor 1254) on physiology and behavior of smolt development of Atlantic salmon. Aquatic Toxicology; 81: 329-336.
Mir, M.A.; Agrewala, J.N. (2008). Dietary polyphenols in modulation of the immune system. In: Vassallo N, editor. Polyphenols and health: new and recent advances. Nova Science Publishers; 23: 245-272.
Mitra, E.; Ghosh, K.; Ghosh, A.; Mukherjee, D.; Chattopadhyay, A.; Dutta, S.; Kumar, P.; Sanjib, B. (2012). Protective effect of aqueous Curry leaf (Murraya koenigii) extract against cadmium-induced oxidative stress in rat heart. Food Chem. Toxicol; 50: 1340-1353.
Moss, D.V.; Henderson, A.R. (1999), Clinical enzymology In: Burtis, C.A., Ashwood, E.R., and Textbook of Clinical Chemistry. (3rd ed.). Philadelphia: W.B. Saunders Company; 11:617-721.
Muiswinkel, V. (2008). A history of fish immunology and vaccination I. The early days. Fish and Shellfish Immunology; 25: 397-408.
Nafisi Bahabadi, M.; Banaee, M.; Taghiyan, M.; Nematdoust Haghi, B. (2014). Effects of dietary administration of yarrow extract on growth performance and blood biochemical parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). International Journal of Aquatic Biology; 2(5): 275-285.
Nejad Moghadam, S.H.; Imanpour, M.R.; Jafari, A.; Safari, R. (2018). Evaluation of the effect of Urtica dioica hydroalcoholic extract on some biochemical indices of Carassius auratus. Journal of Environmental Ecology; 10(2): 196- 189.
Ossana, N.A.; Eissa, B.L.; Bettina, B.; Salibian, A. (2009). Short communication: Cadmium bioconcentration and genotoxicity in the common carp (Cyprinus carpio). International Journal of Environment and Health; 3(3): 302-309.
Peyghan, R.; Khadjeh, GH.H.; Enayati, A. (2014). Effect of water salinity on total protein and electrophoretic pattern of serum proteins of grass carp, Ctenopharyngodon idella. Veterinary Research Forum; 5: 225-229.
Prasath, P.M.D.; Arivoli, S. (2014). Biochemical study of freshwater fish Catla catla with reference to mercury chloride. Iranian Journal of Environmental Health Science Engineering; 5: 109-116.
Pratheepa, V.; Ramesh, S.; Sukumaran, N. (2010). Immunomodulatory effect of Aegle marmelos leaf extract on freshwater fish Cyprinus carpio infected by bacterial pathogen Aeromonas hydrophila. Pharmaceutical Biology; 48(11): 1224-1239.
Radhakrishnan, M.V.; Hemalatha, S. (2010). Sublethal toxic effects of cadmium chloride to liver of Freshwater Fish Channa striatus (Bloch.). Zoologica; 2(1): 54-56.
Ranjana, S.; Peyush, P. (2011). Effect of heavy metal on biochemical and hematological parameters in Cyprinus carpio and its use as a bioindicators of pollution stress. Journal of Ecophysiology and Occupational Health; 11: 21-28.
Sales, J.; Janssens, G.P.J. (2003). Nutrient requirements of ornamental fish. Aquatic Living Resources; 16: 533-540.
Sancho, E.; Ceron, J.J.; Ferrando, M.D. (2000), Cholinesterase activity and hematological parameters as biomarkers of sublethal molinate exposure in Anguilla anguilla. Ecotoxicology and Environmental Safety; 46(1): 81-86.
Shahsavani, D.; Mehri, V.; Nazari, K. (2003). The study of the effect of anionic detergent (shampoo) on the hematological parameters in the goldfish (Carassius auratus). Journal of Animal Science and Aquaculture Research and Development; 61: 99- 104.
Shakoori, A.R.; Iqbal, M.J.; Mughal, A.L.; Ali, S.S. (2004). Biochemical changes induced by inorganic mercury on the blood, liver and muscles of freshwater Chinese carp (Ctenopharyngodon idella). Journal of Ecotoxicology and Environmental Monitoring; 4(3): 81-92.
Thomas, L. (1998). Clinical laboratory diagnostics. (1st ed.), Frankfurt, THBook Verlagsgesellschaft. 1727p.
Vesogh, G.H.; Mostageer, B. (1995). Freshwater fish. Press Tehran University of Iran. 317 P.
Vinodhini, R.; Narayanan, M. (2009). The impact of toxic heavy metals on the hematological parameters in common carp (Cyprinus Carpio). Iranian Journal of Environmental Health, Science and Engineering; 6(1): 23-8.
Zalups R.K. (2000). Molecular interactions with mercury in the kidney. Pharmacological Reviews; 52(5): 54-72.