با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری بیوشیمی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ‏

2 استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار بیوشیمی ،گروه زیست شناسی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد همدان ، ‏همدان، ایران

4 پژوهش‌گر و فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد، همدان، ایران

چکیده

 Sepsisیک واکنش سیستمیک بدن در برابر میکروارگانیسم‌های تهاجمی مانند باکتری‌ها و قارچ‌ها است. همچنین به‌عنوان یک پاسخ سیستماتیک به عفونت‌های شدید بوده است و یکی از ده علت اصلی مرگ و میر در بین بیماران بستری در بیمارستان است. چندین داروی احتمالی مورد بررسی قرار گرفته است، اما هنوز هیچ‌یک از داروهای مؤثر شناخته شده برای بیماری سپسیس به‌طور جدی منظور نشده است. بنابراین اثر آسپرین به‌عنوان یک داروی ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAID) در درمان و کاهش سپسیس مؤثر است. برای این منظور از الگوی التهابی تجربی در این مطالعه استفاده شده است، به این منظور موش‌ها به چهار گروه (4 نفره) تقسیم شدند. گروه اول گروه کنترل، گروه دوم گروه LAP (لاپاراتومی)، گروه سوم گروه CLP و گروه چهارم گروه درمان با  آسپرین با دوز 2 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن به‌صورت خوراکی یک بار در روز به مدت 48 ساعت پس از القای CLP در موش‌ها و نمونه خون از قلب آنها جمع‌آوری شد. در مرحله بعد حیوانات کشته شده و بافت کبد برای مطالعات بافت‌شناسی و بیوشیمیایی از هم جدا می‌شود. بافت کبد جدا شده و برای آزمایش بیان ژن COX2 از روش Real Time pCR استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون آنوا انجام شد. 05/0p < از نظر آماری معنی‌دار تلقی می‌شود. نتایج ما نشان داد که درمان حیوانات مبتلا به آسپرین در تنظیم پارامترهای آنتی‌اکسیدانی و التهابی مؤثر است. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که در بافت کبد، آسپرین بیشترین تأثیر را در کاهش بیان ژن دارد. مطالعات پاتولوژیک همچنین نشان داد که سپسیس باعث آسیب به بافت کبد می‌شود که با این روش‌ها می‌توان این آسیب‌ها را کاهش داد. سرانجام، سپسیس باعث آسیب اکسیداتیو در بافت کبد می‌شود و استفاده از آسپرین در پیش‌گیری و بهبود این آسیب‌ها مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

Alonso, A.; Misialek, J.R.; Amiini, Chen, L.Y.; Agarwal, S.K.; Loehr, L.R.; Soliman, E.Z.; Selvin, E.; (2014). Circulating levels of liver enzymes and incidence of atrial fibrillation: the Atherosclerosis Risk in Communities cohort. Heart; 100(19): 1511-1516.
 Benjamim, C.F.; Hogaboam, C.M.; Kunkel, S.L.; (2004). The chronic consequences of severe sepsis. J Leukoc Biol.; 75: 408-412.
Crimi, E.; Sica, V.; Slutsky, A.S.; Zhang, H.; Williams-Ignarro, S.; Ignarro, L.J.; Napoli, C.; (2006). Role of oxidative stress in experimental sepsis and multisystem organ dysfunction. Free Radic Res.; 40: 665-672.
Dadkhah, A.; Fatemi, F.; Mohammadi Malayeri, M.R.; Rasooli, A.; Karvin Ashtiani, M.H.; (2018b). The effects of Mentha Spicata on oxidative stress and COX-2 gene expression in prevention of sepsis. J Mol Cell Res.; 31(4): 567-581.
Dadkhah, A.; Fatemi, F.; Rasooli, A.; Mohammadi Malayeri, M.R.; Torabi, F.; (2018a). Assessing the effect of Mentha longifolia essential oils on COX-2 expression in animal model of sepsis induced by caecal ligation and puncture. Pharm Biol.; 56(1): 495-504.
El-Benna, J.; Hurtado-Nedelec, M.; Marzaioli, V.; Marie, J.C.; Gougerot-Pocidalo, M.A.; Dang, P.M.; (2016). Priming of the neutrophil respiratory burst: role in host defense and inflammation. Immunol Rev.; 273: 180-193.
Floyd, C.N.; Ferro, A. (2014). Mechanisms of Aspirin resistance. Pharmacol Ther, 141: 69-78.
Gelaim, D.P.; de Bittencourt Pasqual, M.A.; Comim, C.M.; Grunwald, M.S.; Ritter, C.; Damiani Tomasi, C.; Cascaes Alves, S.; Quevedo, J.; Dal-Pizzol, F.; Donsace Moreira, J.C.; (2011). Serum heat-shock protein 70 levels, oxidant status, and mortality in sepsis. Shock; 35: 466-470.
Hubbard, W.J.; Choudhry, M.; Schwacha, M.G.; Kerby, J.D.; (2005). Cecal ligation and puncture. Shock; 24(1): 52-57.
Jaganjac, M.; Cipak, A.; Schaur, R.J.; Zarkovic, N.; (2016). Pathophysiology of neutrophil-mediated extracellular redox reactions. Front Biosci (Landmark edition); 21: 839-855.
Le Turnier, P.; Boutoille, D.; Joyau, C.; Veyrac, G.; Asseray, N.; (2017). Bacterial infections and NSAIDs exposure? Seek septic complications. Eur J Case Rep Intern Med.; 41:e33-e34.
Lee, K.H.; Lee, J.; Lee, S.H.; (2015). 3D liver models on a microplatform: well-defined culture, engineering of liver tissue and liver-on-a-chip. Lab Chip; 15(19):3822-37.
Legras, A.; Giraudeau, B.; Jonville-Bera, A-P.; Camus, C.; François, B.; Runge, I. et al.; (2009). A multicentre case-control study of nonsteroidal anti-inflammatory drugs as a risk factor for severe sepsis and septic shock. Crit Care; 13: R43.
Rasooli, A; Ghafari, E.; Saeidi, H.; Miri, S.; (2018). Expression changes of CD177 and MPO as novel biomarkers in lung tissue of CLP model rats. Turk J Med Sci.; 48(6): 1321-7.
Ruiz, S.; Vardon-Bounes, F.; Merlet-Dupuy, V.; Conil, J.M.; Buléon, M.; Fourcade, O.; Tack, I.; Minville, V.; (2016). Sepsis modeling in mice: ligation length is a major severity factor in cecal ligation and puncture.  Intensive Care Med Exp.; 4(1): 22.
Seymour, C.W.; Liu, V.X.; Iwashyna, T.J.; Brunkhorst, F.M.; Rea, T.D.; Scherag, A.; Rubenfeld, G.; Kahn, J.M.; Shankar-Hari, M.; Singer, M. et al.; (2016). Assessment of clinical criteria for sepsis: for the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). Jama; 315(8): 762-774.
Strnad, P.; Tacke, F.; Koch, A.; Trautwein, C.; (2017). Liver-guardian, modifier and target of sepsis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol; 14(1): 55.
Toscano, M.G.; Ganea, D.; Gamero, A.M.; (2011). Cecal ligation puncture procedure. J Vis Exp.; 7(51): e2860.
Wheeler, D.S.; (2011). Oxidative stress in critically Ill children with sepsis. Open Inflamm; J 4: 74-81.
Zhao, H.; Luo, F.; Li, H.; Zhang, L.; Yi, Y.; Wan, J.; (2014). Antinociceptive effect of tetrandrine on LPS-induced hyperalgesia via the inhibition of IKKβ phosphorylation and the COX-2/PGE2 pathway in mice. PloSOne; 9: e94586.