با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، ‏اهواز، ایران ‏

2 مرکز تحقیقات سلول‏‌‏های بنیادی و فناوری ترانسژنیک دانشگاه شهید ‏چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

سرطان ریه یکی از رایج­ترین سرطان­ها در دنیا و ایران محسوب می‌گردد که سالانه سبب مرگ افراد زیادی می­گردد. علی­رغم تحقیقات فراوان، تابحال درمان مناسبی برای سرطان یافت نشده است. عصاره مرکبات دارای ترکیبات آنتی­اکسیدان فراوان است. در این تحقیق، اثر سمیت عصاره هیدروالکلی برگ گونه­هایی از مرکبات بر تکثیر و بقای سلول‏‌‏های سرطانی ریه رده A549 بررسی و مقایسه شد. عصاره برگ مرکبات با دستگاه سوکسله تهیه گردید. سلول‏‌‏های A549 تکثیر و سپس به مدت 72 ساعت، با  غلظت‌های 5/0 تا 10 میلی­گرم بر میلی­لیتر عصاره­ها تیمار شدند. در زمان­های معینی بعد از تیمار، بقاء و مورفولوژی سلول‏‌‏ها با استفاده از تست MTT و رنگ­آمیزی آکریدین اورنج ارزیابی شد. در این آزمایش غلظتی از عصاره که 50 درصد بقای سلولی را کاهش داد به­عنوان IC50 برای هر نمونه در نظر گرفته شده که به­ترتیب شامل 2، 6 و 8 میلی­گرم بر میلی­لیتر برای عصاره برگ لیموترش، پرتقال و نارنج به‌دست آمد. همچنین سلول‏‌‏های آپوپتوز یافته در گروه تیمارشده با عصاره برگ لیمو نسبت به عصاره برگ نارنج و پرتقال به‌طور معنی‌داری (05/0P<) بیشتر بود و همچنین تعداد سلول‏‌‏های آپوپتوزی در نمونه تیمارشده با عصاره برگ پرتقال به­طور چشم‌گیری (05/0P<) بیشتر از نارنج مشاهده شد. عصاره هیدروالکلی مرگ لیموترش، پرتقال و نارنج قادر هستند آپوپتوز را  به­صورت وابسته به دوز و زمان در  سلول‏‌‏های A549 القاء کند.

کلیدواژه‌ها

Ademosun, A.O.; Oboh, G.; Passamonti, S.; Tramer, F.; Ziberna, L.; Boligon, A.A.; Athayde, M.L. (‎‎(2015. Inhibition of metalloproteinase and proteasome activities in colon cancer ‎cells by citrus peel ‎extracts. J Basic Clin Physiol Pharmacol; 26(5): 471-477.‎
Ahn, K.I.; Choi, E.O.; Kwon, D.H.; HwangBo, H.; Kim, M.Y.; Kim, H.J.; Ji, S.Y.; Hong, S.H.; Jeong, J.‎W.; ‎Park, C.; Kim, N.D.; Kim, W.J.; Choi, Y.H. (2017). Induction of apoptosis by ‎ethanol extract of Citrus ‎unshiu Markovich peel in human bladder cancer T24 cells through ‎ROS-mediated inactivation of the ‎PI3K/Akt pathway. Biosci Trends; 11(5): 565-573.‎
Azanchi, T.; Shafaroodi, H.; Asgarpanah, J. (2014). Anticonvulsant activity of Citrus ‎aurantium ‎blossom essential oil (neroli): involvment of the GABAergic system. Nat Prod ‎Commun; 9(11): 1615-‎‎1618.‎
Boeing, J.S.; Barizao, E.O.; BC, E.S.; Montanher, P.F.; de Cinque Almeida, V.; ‎Visentainer, J.V. (2014). ‎Evaluation of solvent effect on the extraction of phenolic compounds and ‎antioxidant capacities from ‎the berries: application of principal component analysis. Chem ‎Cent J; 8 (1):48.‎
Bonner, M.Y.; Arbiser, J.L. (2014). The antioxidant paradox: what are antioxidants and how ‎should ‎they be used in a therapeutic context for cancer. Future Med Chem; 6(12): 1413-1422.‏
Chiang, S.Y.; Kim, S.M.; Kim, C.; Um, J.Y.; Park, K.R.; Kim, S.W.; Lee, S.G.; Jang, H.J.; ‎Nam, D.; Ahn, ‎ K.S.; Kim, S.H.; Choi, S.H.; Shim, B.S.; Na, Y.C.; Jeong, E.K.; Cho, S.K.; (2012). Antiproliferative effects of ‎Dangyuja (Citrus grandis Osbeck) leaves through ‎suppression of constitutive signal transducer and ‎activator of transcription 3 activation in ‎human prostate carcinoma DU145 cells. J Med Food; 15‎‎(2): 152-160.‎
Dehpour Jobari, A.; Hasabpour, Z. (2016). Cytotoxicity Effects of Citrus Skin Extrct on Cancer Cell line MCF-7. J of Animal Biology; 8(2): 19-25.
Jafarpour, M.; Yousefi, G.; Hamedi, A.; Shariat, A.; Salehi, A.; Heydari, M. (2016). ‏Effect of a ‎traditional ‎syrup from Citrus medica L. fruit juice on migraine headache: A randomized ‎double blind placebo ‎controlled clinical trial. J Ethnopharmacol; 179: 170-176.‎
Jaganathan, S.K.; Vellayappan, M.V.; Narasimhan, G.; Supriyanto, E. (2014). ‏Role of ‎pomegranate ‎and citrus fruit juices in colon cancer prevention. World J Gastroenterol; 20‎‎(16): 4618-4625.‎
Khorasani Esmaeili, A.; Mat Taha, R.; Mohajer, S.; Banisalam, B. (2015). Antioxidant Activity ‎and Total ‎Phenolic and Flavonoid Content of Various Solvent Extracts from In Vivo and in ‎Vitro Grown Trifolium ‎pratense L. (Red Clover). Biomed Res Int; 643285.‎
Kim, H.; Moon, J.Y.; Mosaddik, A.; Cho, S.K. (2010). Induction of apoptosis in human ‎cervical ‎carcinoma HeLa cells by polymethoxylated flavone-rich Citrus grandis Osbeck ‎‎(Dangyuja) leaf extract. ‎Food Chem Toxicol; 48(8-9): 2435-2442.‎
Kim, M.Y.; Bo, H.H.; Choi, E.O.; Kwon, D.H.; Kim, H.J.; Ahn, K.I.; Ji, S.Y.; Jeong, J.W.; ‎Park, S.H.; ‎Hong, S.H.; Kim, G.Y.; Park, C.; Kim, H.S.; Moon, S.K.; Yun, S.J.; Kim, W.J.; ‎Choi, Y.H. (2018). Induction of ‎Apoptosis by Citrus unshiu Peel in Human Breast Cancer MCF-7 ‎Cells: Involvement of ROS-Dependent ‎Activation of AMPK. Biol Pharm Bull; 41(5): 713-‎‎721.‎
Levings, D.C.; Wang, X.; Kohlhase, D.; ‏Bell, D.A.; Slattery, M. (2018). A distinct class of ‎antioxidant ‎response elements is consistently activated in tumors with NRF2 mutations. ‎Redox Biol; 19: 235-249.‎
Liang, S.; Lv, G.; Chen, W.; Jiang, J.; Wang, J. (2014). Citrus fruit intake and bladder cancer ‎risk: a ‎meta-analysis of observational studies. Int J Food Sci Nutr; 65(7): 893-898.‎
Marleau, A.M.; McDonald, G.; Koropatnick, J.; Chen, C.S.; Koos, D. (2012). Reduction ‎of ‎tumorigenicity by placental extracts. Anticancer Res; 32(4): 1153-1161.‎
Soong, Y.Y.; Tan, ‏S.P.; Leong, L.P.; Henry, J.K. (2014). Total antioxidant capacity and ‎starch ‎digestibility of muffins baked with rice, wheat, oat, corn and barley flour. Food Chem; ‎‎164: 462-469.‎
Wu, M.F.; Jian, Z.H.; Huang, J.Y.; Jan, C.F.; Nfor, O.N.; Jhang, K.M.; Ku, W.Y.; Ho, C.C.; Lung, C.‎C.; ‎Pan, H.H.; Wu, M.C.; Liaw; Y.P. (2016). Post-inhaled corticosteroid pulmonary tuberculosis and ‎pneumonia increases lung cancer in patients with COPD. BMC Cancer; 16 ‎‎(1): 778.‎
Yamasaki, M.; Hasegawa, S.; Takahashi, H.; ‏Kobayashi, Y.; Sakai, C.; Ashizawa, Y.; Asai, Y.; ‎Kanzaki, M.; Fukui, ‎T. (2015). Placental extracts induce the expression of antioxidant enzyme ‎genes and suppress melanogenesis in B16 melanoma cells. Nat Prod Res; 29(22): 2103-2106.‎
Yoon, S.W.; Jeong, J.S.; Kim, J.‏H.; Aggarwal, B.B. (2014). Cancer Prevention and ‎Therapy: ‎Integrating Traditional Korean Medicine Into Modern Cancer Care. Integr Cancer Ther; ‎‎13‎‎(4): 310-331.‎
Yu, X.; Sun, S.; Guo, Y.; Liu, Y.; Yang, D.; Li, G.; Lu, S. (2018). Citri Reticulatae Pericarpium (Chenpi): Botany, ethnopharmacology, phytochemistry, and pharmacology of a frequently ‎used traditional ‎Chinese medicine. J Ethnopharmacol; 220: 265-282.‎
Zhao, X.; Dai, X.; Wang, S.; Yang, T.; Yan, Y.; Zhu, G.; Feng, J.; Pan, B.; Sunagawa, M.; ‎Zhang, X.; Qian, Y.; Liu, ‎Y. (2018). Traditional Chinese Medicine Integrated with Chemotherapy ‎for Stage II-IIIA Patients with ‎Non-Small-Cell Lung Cancer after Radical Surgery: A ‎Retrospective Clinical Analysis with Small Sample ‎Size. Evid Based Complement Alternat Med. 4369027.