با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیوسیستماتیک جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم ‏پایه، دانشگاه اراک

2 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

در جانوران دوشکلی جنسی می‌تواند بر اساس ویژگی‌های مورفولوژیکی یا مقایسه صفات اندازشی باشد. درعقرب‌، به جز چند گونه که دو شکلی جنسی دارند، در بقیه گونه‌ها اختلاف قابل توجهی بین نر و ماده مشاهده نمی‌شود. در این مطالعه 12صفت اندازشی جنس نر و ماده گونه Hottentotta saulcyi که از منطقه رودبار واقع در مرز استان‌های لرستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری صید شده بودند، اندازه­گیری شد و توسط نرم­افزار SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون T-test حاکی از اختلاف معنی‌دار 05/0p≤ بین سه صفت، فاصله بین دو قاعده شانه، طول شانه و تعداد دندانه­های شانه بین دو جنس نر و ماده می‌باشد. نتیجه به­دست­آمده، مشخص کرد که در جنس نر، طول شانه به­طور معنی­داری بزرگ‌تر و همچنین تعداد دندانه‌های شانه بیشتر از جنس ماده می‌باشد، ولی فاصله بین دو قاعده شانه در ماده از نر بزرگ‌تر است و در نتیجه‌ از این صفات می‌توان در تشخیص دو جنس نر و ماده استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

Andre, FA.; Lira, LM.; Felipe, NA.; Rego, KI.; Clied, MR. (2018). Sexual dimorphism and reproductive behavior in the Brazilian scorpion Tityus pusillus (Scorpiones, Buthidae). Invertabrate Biology; 137(3): 1-10.
Birulya, A. (1905). Beitrage zur kenntnis der skorpione fauna persien (dritter   Beitrage). in bull academy imperial science st petersbourg.
Booncham, U.; Sitthicharoenchai, D. (2007). Sexual Dimorphism in the Asian Giant forest Scorpions, Heterometrus laoticus. NU science Journal; 4(1): 45-52.
Dehghani, R.; Valaie, N. (2005). Classification of Scorpiones and their diagostics. Kashan University Magazin Feyz; 8(4): 73-92.
Dehghani, R.; Kamiabi, F.; Mohammadi, M. (2018). Scorpionism by  Hemiscorpius spp. In Iran: a review. venomous animals and toxin including tropical diseases. Journal of Venomousa Animal;24(8); 2-10.
Dehghani, R.; Tirgari, S. (2005). Differential parameters of male and female Odontobuthus Doriae. FEYZ, Kashan University of Medical Sciences & Health Services; 28 (7): 7-12.
Dehghani, R.; Fathi, B. (2012). Scorpion sting in Iran. review toxicon;60: 919-933.
Farley, DR. (2011). Pectine Development in Scorpion Embryos and First and Second  Instars. Euscorpius-Occasional Publications in Scorpiology; 31: 2-47.
Farzanpey, R. (1987). Knowing Scorpion, 1rd ed. central University publications        Tehran; 231 p.
     Farzanpey, R. (1986). Mesobuthus eupus, An indigenous scorpion from Iran. Origin and its Geographical distribution. Actas congr Int Arachnol Jaca;325-333.
Fet, V.; Sissom, D.; Lowe, G.; Braunwalder,  EM. (1758-1998). Cataloge of the scorpions of the worlds. the new york entomology society.
Habibi, T. (1970). liste the scorpion de Iran. Bull Fac Sci;2: 42-47.
Kovarik, F. (1997). Result of czech biological expedition to Iran part 2. Arachnida: scorpions  with description of Iranobuthus krali and Hottentotta zagrosensis (buthidae). Acta Soc. Zoological Bohem;39: 52-61.
Lorenco, W. (2001). The Scorpions families and their geographical distributions. the journal of venomous animals and toxin;7(1): 3-23.
Malcolm, L. (1900). On a silurian scorpion and some additional Eurypterid remians from the  pentland Hills; 39(3): 575-590.
Mirmoaedi, A. (2006). Insects classification principle, 1st ed., Razi university Kermanshah; 860 p.
Mirshamsi, O.; Sari, A. (2011). History of study and checklist of the scorpion fauna (Arachnida: scorpions) of Iran. progress in biological sciences;1(2): 16-28.
Motavali Hagi, F.; Dehghani, R. (2017). A review of scorpions reported in Iran. mazandaran university medical science;27(151): 213-226.
Nabi, G.; Ahmad, N.; Ullah, S.; Ghufran, A.; Sikandar Khan. (2012). Therapeutic Applications of venum  in cancer: Mini Review. Journal of Biology and life science; 6(1): 919-933.
Navidpour, S. (2012). A review study on Hottentotta birula, 1908, (scorpionida:Buthidae) specie  collected from Iran. Archives of Razi Instutute;67(2): 93-100.
Ridley, M. (2012). Evolution. 1st ed. Translate by Vahabzadeh, A. H.; Mashhad, Jahad   daneshghahi; 2012: 660 p.
Shahsavarian, K.; Taghizadeh, A.; Ghaffarzad, A.; Shariati, A. (2017). Epidemiological and clinical status of Patients with scorpion stings: Emergency department of Sina Hospital in Tabriz- Iran. Journal of emergency practice and Trauma; 3: 18-21.
Soleglad, M.; Fet, V. (2003). High level systematic and phylogeny of the extent scorpions (scorpions: orthosterni). Euscorpius; 11(1): 1-175.
Soleimani, S.; Azarnia, M.; Sharifi, S.; Soleimani, H.; Zamanian, M. (2015). Evaluation of the Hemiscorpius lepturus scorpion venom on cell viability of K-562 cell line. Complementary Medicine Journal;4(17): 45-49.
Zarei, M.; Neghad, M.; Mirzaee, R. (2017). Poshang bagheri K, Shahbaz negad D. Anti cancer effect of hemiscorpius lepturus venom on the  Glioblastoma brain cancer cells. Infections and tropical periodical; 22(7): 31-37.