با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ‏طبیعی گرگان

2 دانشجوی دکتری بوم‌شناسی آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

3 دکتری تولید و بهره‌برداری آبزیان، دانشگاه هرمزگان

چکیده

این تحقیق با هدف شناخت وضعیت زیستی گونه Aphanius vladykovi در 4 منطقه رودخانه ده چشمه، دریاچه شلمزار، چشمه چهل­گزی و چشمه مادر و دختر در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفت. 20 نمونه در هر منطقه برای بررسی­های زیستی استفاده شد و 23 صفت ریخت‌شناسی و 8 صفت شمارشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به­دست­آمده در Excel ثبت و سپس توسط نرم‌افزار SAS ویرایش 1/9 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. رابطه طول و وزن از معادله رگرسیونی W = aLb تعیین شد. ضریب رگرسیون الگوی رشد با روش کاربردی پائولی نشان داد رشد ماهیان در منطقه شلمزار آلومتریک و در سایر مناطق مورد بررسی ایزومتریک بود همچنین تجزیه واریانس مؤلفه­های اصلی نشان داد که در صفات حداقل ارتفاع بدن، فاصله پشت باله پشتی، فاصله باله شکمی تا سینه­ای، قاعده باله سینه­ای و شکمی، قطر سرپوش آبششی، باله شکمی تا نوک پوزه، وطن بدن، تعداد شعاع باله سینه­ای، مخرجی و دمی، تعداد فلس خط جانبی و تعداد شعاع و خار آبششی در بین مناطق مورد بررسی تفاوت معنی­داری در سطح 5% مشاهده شد، تفاوت قابل توجه در صفات شمارشی، در تعداد شعاع باله دمی بین مناطق ده چشمه و مادر و دختر و همچنین تعداد خار آبششی بین مناطق چشمه چهل­گزی و مادر و دختر به دست آمده است که بیانگر تأثیر احتمالی این ویژگی­ها در تمایز جمعیت‌های این‌گونه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

Alavi Yeganeh, M.S.; et al. (2013). Comparison of Length-Weight Relationships among Species and Species of Two Species of the Aphanius sophiae and Aphanius vladykovi. Journal of Zoology Research; 26 (2): 181-185.
Beaumont, A.R.; et al. (2003). Biotechnology and Genetics in Fisheries and Aquaculture. University of Wales, Bangor, UK. Published by Blackwell Science Ltd; 158 pp.
Bektas, Y and Belduz, A.O (2009). Morphological variation among Atlantic horse mackerel, Trachurus trachurus populations from Turkish coastal waters. J. Anim” Vet. Adv; 8(3): 7-511.
Cheng, Q., et al;. (2005). Morphological differences between close populations discernible by multivariate analysis: A case study of genus Coilia (Teleostei: Clupeiforms)” Aquat. Living Resour; 18(2):92-187.
Coad, B.W. (1988). Aphanius vladykovi, a new species of tooth-carp from the Zagros Mountains of Iran (Osteichthyes: Cyprinodontidae)” Environ. Biol. Fish; 23(1/2): 115-125.
Coad, B.W. (2016). Freshwater Fishes of Iran. Available from http://www.briancoad.com; Accessed on 10 April 2016.
Elliot, N.G., et al (1995). Morphometric analysis of orange roughy (Hoplostethus atianticus) off the continental slop of southern Australia” J. of Fish Biol; 46: 202-220.
Hosseini, S. A.; Golzar. M. (2012). Afanios Reproduction Strategy. (Teleost: Cyprinodontidae). Second National Conference on Caspian Sea Fisheries Resources, Gorgan.
Hosseini, S. A. (2013). Genetic variation of Aphanius vladykovi in Gandoman Lake, Chehel Gezi and mother and daughter fountains in Chaharmahal and Bakhtiari province using microsatellite markers. Master's Thesis. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
Gorjian Arabi, M. H., et al. (2009). Investigation of some characteristics of Barbus lacerta (Heckel 1843) population structure in Kaslian river Mazandaran province. Journal of Marine Science and Technology Magazine; 3: 67-78.
Keivany, Y.; Soofiani, N.M. (2004) ”Contribution to the biology of Zagros tooth-carp, Aphanius vladykovi (Cyprinodontidae) in Central Iran” Environ. Biol. of Fishes; 71: 165-169.
Mardani Karani, M.; et al. (2007). Morphological and enumeration of fish populations Aphanius vladykovi, Coad 1988 in Chaharmahal va Bakhtiari province. Iran biology magazine; 20(4): 447-457.
Pauly D.; Munro J.I. (1984). Once more on the comparison of growth in fish and invertebrates” ICLARM, Fish byte; 2(1).
Pyke, G. M. (2006). A review of the biology of Gambusia affinis and G. holbrooki” Fish Biol and Fisher; 00:1-27.
Sedaghat, S.; Shamekhi Ranjbar, Kh. (2012). Assesment of the growth pattern of Capoeta capoeta intermedia in the Dalaki River. 17th National Conference and 5th International Conference on Biology, Kerman.
Shen, X.Y.;  Gong, Q.L. (2004). Scheck Population genetic structure analysis of the imported turbot seedlings Scophthalmus maximus, Using RAPD and microsatellite technique” Oce. Lim. Sie; 35: 332-341.
Turan, C., et al. (2004). Genetic and Morphologic Structure of Liza abu (Heckel, 1843) Populations from the Rivers Orontes, Euphrates and Tigris” Turk J. Vet. Anim. Sci; 28: 729–734.
Turkmen, M. et al. (2002). Reproduction tactics, age and growth of Capoeta capoeta umbla Heckel 1843 from the Askale Region of the Karasu River” Turk. Fisher. Res; 54:317-328.
Vesaghi, M. J.; et al. (2016). Assessment of morphometric and meristic characteristics of Garra rufa fish in the Dinawar River, Kermanshah Province. Empirical Animal Biology Scientific Journal; 5 (18): 97-96.
Weatherley, A.H.; Gill, H.S. (1987). The biology of Fish Growth. Academic Press Inc; 443 pp., London.