با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زیستشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استاد گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 مربی، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

چکیده
سرطان یک مسئله مهم بهداشتی و سلامتی در جهان است. سرطان گردن رحم یکی از موارد اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در جهان در بین زنان می باشد. استفاده از گیاهان دارویی به‌عنوان منبع طبیعی درمانی در درمان سرطان به دلیل عدم سمیت این گیاهان بر سلول‌های طبیعی در بسیاری از موارد، مورد توجه است. پژوهش حاضر به بررسی اثر عصاره اتانولی ریشه عنصل بر سلول‌های سرطانی هلا در مقایسه با سلول‌های طبیعی هک پرداخته است. پس از خشک کردن ریشه، عصاره گیری از آن به روش سوکسله صورت گرفت. سپس، سلول‌های هلا و هک با غلظت‌های ۱۰۰۰؛ ۲۰۰؛ ۱۵۰؛۱۰۰؛ ۵۰؛ ۱۰؛۱؛ ۱/۰ میکروگرم در میلی لیتر  عصاره اتانولی ریشه عنصل در زمانهای ۲۴، ۴۸، ۷۲ ساعت کشت داده شدند و با تست MTT میزان زنده‌مانی آنها مشخص شد. عصاره اتانولی ریشه عنصل سبب کاهش زنده‌مانی سلول‌های هلا در دوزها و زمانهای مختلف شد (05/0P<). اما بر زنده‌مانی سلول‌های هک تأثیری نداشت.بحث: با توجه به وجود فلاوونوئیدها و گلیکوزیدهای موجود در ریشه عنصل، کاهش زنده‌مانی سلول‌های سرطانی هلا را می توان به این ترکیبات نسبت داد.

کلیدواژه‌ها

 
 
References
 
Akbarzadeh Pasha, H. (2012). Clinical culture and herbal medicines. Tehran, Golban Nashr; 182.
Duke, J. (2007). Herb plants culture. Translated by MohagheghZadeh A., Amozgar Z., Shams Ardekani M.R. Tehran: Rahe Kamal; 946-48.
Evans, W.C. (2002). Trease and Evans pharmacognosy. Translated by Afsharipour S. Esfahan: Esfahan Univ Med Sci; 254-256
 Gibellini, L.; Pinti, M.; Nasi, M.; Montagna, J.P.; De Biasi, S.; Roat, E. (2011). Quercetin and cancer chemoprevention. Evid Based Complement Alternat Med 2011; 591356.
 Jun-Xiao, Z.; Hong, W.; Chun-Yan, H.; Wei-Qiang, W.; Guang-Hua, C.; Li-Hui, W.; Liu, C. (2018). Anticancer activity of 23,24-dihydrocucurbitacin B against the hela human cervical cell line is due to apoptosis and G2/M cell cycle arrest. Experimental and Therapeutic Medicine; 15(3): 2575-2582.
Kooti, W.; Servatyari, K.; Behzadifar, M.; Asadi-Samani, M.; Sadeghi, F.; Nouri, B.; Zare Marzouni, H. (2017). Effective medicinal plant in cancer treatment, Part2: Review study. J Evid Based Complementary Altern Med; 22(4): 982-995.
Mozaffarian, V. (2012). Identification of medicinal and aromatic plants of Iran, Tehran: Farhange Moaser; 636-638.
Niazi, F.; Shahrokhabadi, K.; Tehranipour, M. (2017). The effects of Total extract Ocimumbasilicumon VEGF gene expression changes in chick embryo choioallantoic membrane angiogenesis. JSSU; 25(8):620-640.
Rafieian-Kopaei, M.; Nasri, H. (2015).On the occasion of World Cancer Day 2015: The possibility of cancer prevention or treatment with antioxidants: the ongoing cancer prevention researches. Int J Prev Med; 6: 108.
Razak, S.; Afsar, T.; Ullah, A.; Almajwal, A.; Alkholief, M.; Alshamsan, A.; Jahan, S. (2018). Taxifolin, a natural flavonoid interacts with cell cycle regulators causes cell cycle arrest causes tumor regression by activating Wnt/β-catenin signaling pathway. BMC cancer; 18: 1043
Nasri, S. (2017). Cytotoxity effect of Huthemia persica on Hela cancer cells in comparison to Hek. Experimental Animal Biology Journal; 7(1): 81-87.
Shams, E.; Javani Jouni, F.; Zafari, J.; Monajemi, R.; Abdolmaleki, P. (2017). Effect of static magnetic field on the rate of proliferation and viability in Hela cancer cells and normal fibroblasts. Horizon Med Sci.; 23(1): 7-12.
Vu, M.; Awolude, O.A.; Chuang, L. (2018). Cervical cancer worldwide. Curr Probl Cancer; 42(5): 457-465.
Weidmann, A.E. (2012). Dihydroquercetin: More than just an impurity? Eur J Pharmacol; 684(1-3): 19-26
Zanchett Schneider, N.F.; Cerella, C.; Oliveira Simoes, C.M.; Diederich, M. (2017). Anticancer and immunogenic properties of cardiac glycosides. Molecules; 22(11): 1932
Zargari, A. (2011). Medicinal plants, Tehran, Tehran University; 4: 658-7.