با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، کازرون، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، گروه زیست‌شناسی، کازرون، ایران

چکیده

چکیده                    
در این مطالعه به‌منظور شناسایی و بررسی ماهیان رودخانه بشار واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد، نمونه‌گیری از ماهیان در فصل‌های تابستان و زمستان سال 1394 انجام گرفت. ماهیان به‌وسیله تور ثابت صید گردیده و به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون منتقل و پس از بیومتری به‌وسیله کلید شناسایی مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد 13 گونه ماهی متعلق به چهار خانواده در رودخانه بشار زیست می‌نمایند که عبارتند از ماهی گل چراغ (Garra rufa بوتک (Cyprinion macrostomum)، ماهی برزم (Barbus barbulus)، سیاه‌ماهی یا سارده (Capoeta damascina). ماهی دشت ارژنی (C. barroisi)، توئینی
(C. trutta)، سیاه‌ماهی یا تیل خوس (C. Capoeta)، شاه کولی جنوبی (Alburnus atropatenae)، حیف نان یا نازک (Chondrostoma regium) از خانواده کپورماهیان، قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) از خانواده آزاد ماهیان، گربه ماهی (Glyptothorax silviae) از خانواده گربه ماهیان، دو گونه سگ ماهی (Turcinoemacheilus kosswigi) و Paracobitis malapterura) از خانواده سگ‌ماهیان. بررسی درصد فراوانی ماهی‌ها نشان داد که ماهی گل‌چراغ بالاترین درصد فراوانی (49/23) و سگ‌ماهی پایین‌ترین درصد فراوانی (13/0) را دوره نمونه‌گیری به خود اختصاص دادند. خانواده کپور ماهیان نیز با 9 گونه و 99/96 درصد فراوانی، بالاترین درصد فراوانی ماهیان صیدشده را دارا بود. بین میزان فراوانی ماهیان با فصل نمونه‌گیری رابطه معنی‌داری مشاهده نگردید (05/0p>). نتیجه این که در تمام آب‌های شیرین کشور جمعیت غالب ماهیان متعلق به کپورماهیان می­باشد.

کلیدواژه‌ها

REFERENCES
Abbasi, K.; Moradkhah, S.; Sarpanah, A.N.; (1998). Identification and distribution of fish fauna in Siahdarvishan River (Anzali wetland basin). Journal of Research and construction; 74: 27-39. (In Persian)
Abdoli, A.; (1999). The Inland Water Fishes of Iran. Iranian Museum of Nature and Wildlife, Tehran; 377 P. (In Persian)
Alizadeh Sabet, H.;(2003). Fish identification in Jarahi River in Kohkiluye and Khoozestan province. Iranian Scientific Fisheries Journal;  42(1): 43-62. (In Persian)
Asadi, A.; Fatemi, S.; Eskandari, G.H.; Mohamadi, G.H.; (2009). A Study of The Fish Population In The Pond Hoveizeh In Iran. Journal of Watlands, Islamic Azad University of Ahvaz; 8: 3-11. (In Persian)
Bagenal, T.; (1978). Methods for assesment of fish production in freshwater. Third edition, Blackwell scientific publication Oxford, London edinburgh Melbourne; XV+365p.
Berg, L.S.; (1949). Freshwater Fishes of the IRAN and Adjacent Countries. Proceeding of the USSR Academy of Sciences, Institute of Zoology; 4: 5- 100.
Berg, L.S.; (1964). Freshwater fishes of USSR and adjacent countries .Vol 3 (English version). Nauka,Mos, USSR; 1382p.
Coad, B.W.; (1980). A provisional annotated check-list of the freshwater fishes of Iran.  Journal of the Bombay Natural History Society; 76(1): 86-105.
Coad, B.W.; (2006). Endemicity in the freshwater fishes of Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics; 1(1): 1-13.
Coad B.W.; (2010). The fresh water fishes of Iran. [Cited June 2016]. Available
     from: www.briancoad.com.
Ebrahimi, M.; (2000). Identification of Permanent freshwater fish in river’s basin of Jazmurian, Kerman province. Iranian Scientific Fisheries Journal; 10(3): 24-49. (In Persian)
Eskandari, G.H.; Sabz Alizadeh, S.; Dehghan Medise, S.; Mayahi, Y.; (2007). The Structure of the Fish Population In Lake Dez. Journal of Research and Development  Animal and Fisheries; 74: 124-129. (In Persian)
Hashemi, S.A.R.; Eskandari, G.H.; Ansari, H.; (2010). Survey fishing status and Biomass fish in Shadegan Wetland. Wetland Journal, Islamic Azad University (Ahwaz branch); 1(4): 3-9. (In Persian)
Hussain, A.S.; Alshami, E.J.;(2006). Marshlands Monitoring Activities. ARDI (Agriculture Reconstruction and Development program for Iraq);  235p.
Golchin Manshadi, A.R.; Naghmehsanj, H.; Sadeghi Limanjoob, R.;(2014). Identification of native and foreign fish fauna of Fars’s Parishan lake. Journal of Animal Biology; 7(1): 83-92.(In Persian)
Lagler, K.F.; Bardach, J.E.; Miller, R.R.; (1962). Ichthyology. John Wiley and Sons, New York; 545 p.
Malelahi, A.;(2008). Identification of Parishan lake. Ms. Thesis, Islamic Azad  University, Bushehr Branch, Bushehr; 175p. (In Persian)
Meshkani, M.; Pourkasmani, M.;(2003). Fish identification of central part aqueducts of Birjand. Iranian Scientific Fisheries Journal; 12(4):163-172. (In Persian)
Mohamed, A.R.; Hussain, N.A.; Al-Noor, S.S.; Mutlak, F.M.; Al-Sudani, I.M.; Mojer, A.M.; Toman, A.J.; Abdad, M.A.; (2008). Fish assemblage of restored Al-Hawizeh marsh, Southern Iraq. Ecohydrology and  Hydrobiology;  8: 375-384.
Papahn, F.; Rezaei, M.; Eskandari, G.R.; Rasekhi, A.A.; (2013). Study of Fish population of Hawr Al-Azim Wetland. Journal of wetlands, Islamic Azad University Ahvaz Branch; 16: 33-40. (In Persian)
Saadati, M.A.G.; (1977). Taxonomy and distribution of the freshwater fishes of Iran. M.Sc. Thesis, Colorado State University, Fort Collins, USA; 212 P.
Tabiee, O.; Boustani, F.; Vatandoust, S; (2014). The ichthyofauna of the Beshar River in Kohkiluyeh and Boyer-Ahmad Province, southwest of Iran, Iranian journal of animal biosystematics; 1: 29-35.
Vossoughi, G.H.; Mostajir, B.; (2000). Freshwater fishes. Tehran University Publications, Tehran; 317p. (In Persian)
Vossoughi, G.H.; Azari Takami, G.H.; Ahmadi, M.; Khoshzahmat, A.; (1979). Fish identification of Parishan lake, springs and rivers around Kazeroon ana Mamasani. Journal of Veterinary Medicine; 37(1): 104-123. (In Persian)