با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد مشهد استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، مشهد، ایران

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، مشهد، ایران

چکیده

چکیده
رودخانه کشف‌رود بزرگ‌ترین رودخانه شمال شرق کشور بوده و در طول مسیر آن، هشت کال از سطح شهرستان مشهد گذشته و به این رودخانه وارد می‌شوند فاضلاب‌های مناطق رجایی، گلشهر، مهرآباد، التیمور، سیمان شهر، خواجه ربیع و اسماعیل‌آباد توسط این کال‌ها وارد رودخانه می‌شود. اطمینان از سلامت آب این رودخانه در بهداشت عمومی منطقه و سلامت مواد غذایی بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل تحقیق جامع و گسترده زیر در راستای برآورد آلودگی انگلی این رودخانه انجام شد. به این منظور از بهمن 1392 تا بهار سال 1395 و در طی یازده نوبت از 12 ایستگاه نمونه‌برداری صورت گرفت، این ایستگاه‌ها طوری انتخاب شده‌اند که سرشاخه ورودی رودخانه، ورودی کال‌ها و محدوده‌های قبل و بعد از تصفیه‌خانه‌ها پوشش داده شود. آنالیز انگلی جهت شناسایی کیست و تخم انگل‌ها مطابق روش جدید بیلنجر با لام شمارش مک مستر (با حجم حفره‌ای 3/0 میلی‌متر) انجام گرفت. نتایج نشان داد که میانگین کل انگل‌ها در طول تحقیق 09/0 ± 75/0 عدد در هر صد لیتر می‌باشد، نمونه‌ها بعد از عکس‌برداری توسط کلیدهای رایج شناسایی شدند. نتایج نشان داد که فراوان‌ترین انگل‌ها: Giardia lamblia، Trichomonas vaginali، Criptosporidium sp.، Entamoeba histolytica بوده و نمونه‌های Balantidium coli، Dieantomeba fragilis،Endolimax nana، Normarsk sp.، Iodamoeba butschlii و Chilomastix mesnili با نرخ فراوانی کمتر مشاهده شده‌اند. به‌طورکلی محدوده تصفیه‌خانه اولنگ دارای بیش‌ترین نرخ آلودگی در منطقه می‌باشد. آلوده‌ترین ماه‌های سال مربوط به ماه‌های فروردین، اردیبهشت و شهریورماه بوده و کمترین آلودگی در ماه‌های مرداد، مهر و آبان گزارش شده است. به‌طور کلی کاربری تصفیه‌خانه‌ها برای حجم آبی این رودخانه کافی نیست و خصوصاً در ماه‌هایی که شهر مشهد پذیرای حضور فراوان زائران است آلودگی این آب بسیار زیاد شده و تهدیدی جدی برای سلامت عمومی شهر به‌شمار می‌رود و لذا لزوم بهبود وضعیت آب و کیفیت عملکرد تصفیه‌خانه‌ها به‌شدت احساس می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

 

References

 
Bitton, G.; (1999). Wastewater Microbiology. 2nd ed. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
 Carr, R.; (2005). WHO guideline for safe wastewater use–more than just numbers. Irrigation and Drainage, 54: S103-S111.
Crites, R., Tchobanoglus, G.; (1998). Small and Decentralized Wastewater Management Systems. New York: McGraw-Hill Inc,456-78.
Dehority, B. A.; (2004). Rumen Microbiology. Nottingham University Press. London, UK. Pickerring LK. Giardiasis and Balantidiasis. In: Behraman RE, Kligman RE, Jenson H: Nelson Text Book of Pediatrics. 17th ed. Philadelphia, Saunders, 1036-8.
 Donald, R., Rowe, I.; (1995). Handbook of Wastewater Reclamation and Reuse. Boca Raton:CRCPress, 345-76.
EPA.; (1992). Guidelines for Water Reuse. USA: U.S.Environmental Protection Agency.
Gutierrez, Y., von Lichtenberg, F.; (1996). Protozoal disease. In Damjanov I, Ginder J. Anderson’s Pathology. St Louis, Mosby, 985-1012.
 Iranian Environmental Protection Organization:Environmental Criteria and Standards. Tehran: Dairesabz Publication; 2003 (in Persian).
 Jimenez, B.; (2005). Treatment technology and standards for agricultural wastewater reuse; A case study in Mexico city. Irrigation and Drainage, 54: S23-S33.
Katz, S.L., Gershon, A.A., Hotez, P.J.; (1998). Krugman’s Infectious Disease of Children. 10 th ed. St Louis Mosby, Pp317-8.
 Lubello, C.; (2004). Municipal-treated wastewater ruse for plant nurseries irrigation. Water Research, 38:2939-47.
 Michael-Hogan, C.; (2010). «Water pollution.». Encyclopedia of Earth. Topic ed. Mark McGinley; ed. in chief C. Cleveland. National Council on Science and the Environment, Washington, DC, 234-231.
Molleda, P., Blanco, I., Ansola, G., Luis, D.E.; (2003). Removal of wastewater pathogen indicators in a constructed wetland in Leon, Spain. Ecological Engineering, 33: 252-57.
Palese, A.M.; (2009). Irrigation of olive groves in Southern Italy with treated municipal wastewater: Effect on microbiological quality of soil and fruits. Agriculture, Ecosystems and Environment, 129: 43-51.
Papaiacovou, I.; (2001). Case study-wastewater reuse in Limassol as an alternative water source. Desalination, 138: 55-59.
 Pink-Daniel, H.; (2006). «Investing in Tomorrow's Liquid Gold». Yahoo. http://finance.yahoo.com/columnist/article/trenddesk/3748.
 Rachel, M., Ayres- Mara, D. D.; (1996). Analysis of Wastewater for Use in Agriculture-A Laboratory Manual of Parasitological and Bacteriological Techniques. Geneva.
Rowe, D., Magid, A.; (1995). HandbookofWastewaterReclamation and Reuse. New York: Lewis Publishers.
Tchobanoglus, G., Burton, F. L.; (2003). Wastewater Engineering.4th ed, New York: McGraw Hill.
U.S. Environmental Protection Agency.; (1996). Water sampling techniques. www.umich.edu/~chems tu/ assignments/ Scholarship/ water%20sampling.pdf.
Weizhen, L. U., Andrew, A. Y.; (2003). A Preliminary study on potential of developing shower/aundry wastewater eclamation and reuse system. Chemosphere,52:1451-59.
West, L.; (2006). «World Water Day: A Billion People Worldwide Lack Safe DrinkingWater».About.http://environment.about.com/od/environmentalevents/a/waterdayqa.htm, 123-136.