با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

چکیده
امروزه آسیب­های سیستم اسکلتی- عضلانی انسان و روند ترمیم آنها از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد. ماده­ای که بتواند از عفونت در شکستگی­های باز جلوگیری، مدت زمان درمان را کاهش و ترمیم بافت استخوان را تسریع کند، مقرون به­صرفه بوده و از اولویت استفاده برخوردار خواهد بود. غشای داخلی پوسته تخم‌مرغ به­عنوان ترکیب کاملاً طبیعی، باعث افزایش جذب کلسیم شده و روند ترمیم بافت استخوان را تسریع می‌بخشد. در این مطالعه که بر روی استخوان درشت‌نی 8 قلاده سگ انجام گرفت برشی به طول 10 سانتی متر در استخوان درشت‌نی ایجاد و با کنار زدن عروق و اعصاب و برش در پرده ضریع با استفاده از دریل و مته حفرات به قطر 8 میلی‌متر در ناحیه میانی استخوان درشت‌نی ایجاد کردیم. بیومتریال مورد نظر توسط پنس دندان موشی از محیط استریل خارج و در استخوان جاسازی شد. مقاطع بافتی در دوره‌های صفر، 30 و 60 روز پس از جراحی از نظر هیستوپاتولوژیک مورد ارزیابی واقع شدند.نتایج حاصل از میزان تغییرات استئوپلازی نیز نشان داد هر دو گروه کنترل و تیمار از روز صفر تا 60 یک روند استخوان‌سازی روبه افزایش را داشته‌اند که این میزان در گروه تیمار در همه روزها سطح آن بالاتر از گروه کنترل بود. میزان استخوان‌سازی نیز در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل رو به افزایش بود. نتایج حاصل از میزان تغییرات کندروپلازی نیز بیانگر آن بود که در هردو گروه یک روند روبه کاهش را در میزان کندرو پلازی شاهد بودیم.
 

کلیدواژه‌ها

 
Aghazadeh, S.; Azimi Leysar.; H.R.; (2010). The Effect of Bovine Demineralized Bone Matrix on Regeneration of Rabbit Parietal Bone Defects. Journal of Dental Medicine; 23(2): 86-94.
Arias, J.I.; (2008). Eggshell Membrane as a Biodegradable Bone Regeneration Inhibitor, Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine; 2(4): 228-235.
Bax, B.E.; Wozney, J.M.; Ashhurst, D.E.; (1999). Bone morphogenetic protein-2 Increases The Rat Callus Formation After Fracture of The Rabbit Tibia. Calcify Tissue. Int. 65:83-89.
Brandon Beamer, B.A.; (2010). Vascular Endothelial Growd Factor: An Essential Component of Angiogenesis and Fracture Healing. HSSJ; 6: 85-940.
Ercan, D.; (2007). Evaluation of the Biocompatibility and Osteoproductive Activity of Ostrich Eggshell Powder In Experimentally Inducedcalvarial Defects In Rabbits, Journal of Biomedical Materials   Research Part B: Applied Biomaterials; 86(1): 82-89.
Ghorbanzadeh, P.Sh.; (2014). Reaction of the Subcutaneous Connective Tissue to Locally Injected Egg Shell and Egg shell membrane In Animal Model. Sylwan J.; 158(7): 220-234.
Kanczler, J.M.; Oreffo, R.O.C.; (2008). Osteogenesis and Angiogenesis: The Potential for Engineering Bon. European Cells and Materials; 15: 100-114.
Kumar, A.; Fausto, M.; (2009).Robbins Basic Pathology .8th ed.; 88-91.
Laughlin, R. M.; Scott, H.W.; (2003). Feline Orthopedic. pp: 514-518.
Losso, JN.; Nakai, S.; Charter, EA.; (2000). Lysozyme. In: Natural Food Antimicrobial Systems (Naidu AS ed.). pp. 185_210. CRC Press, Inc. NewYork.
Marjani, M.; Faghihi, H.; (2013). Histopathologic Evaluation of The Persian Gulf Coral Powder Effect on Bone Defect. Journal of Jahrom University of Medical Science, 11(2): 15-22.
Nohebaert, M.; (2005). Omental Angiogenic Lipid Fraction and Bone Repair.  An Experimental Study In The Rat. Journal of Ortho Research; 7(2): 157-169.
Theresa, WF.; (2007). Small Animal Surgery. 3rd Edition, Texas A&M University, College of Veterinary Medicine, College Station, Texas.