با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهک نقش جهان، پیشوا، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرک نقش جهان، پیشوا، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرک نقش جهان، پیشوا، تهران، ایران

چکیده

چکیده
شپش سر انسان Pediculus humanus capitis De Geer متعلق به حشرات راسته Phthiraptera با دگردیسی ناقص از آفات بهداشتی عمومی است که سالانه میلیون­ها انسان را در سراسر دنیا آلوده می­کند. مطالعه­ای درباره صفات مورفومتریک پنج جمعیت  این آفت در مناطق شهری جنوب شرق استان تهران انجام شد. نمونه شپش­ها از مدارس متوسطه دخترانه طی پاییز 1393 تا بهار 1394 جمع­آوری و در اتانول 70 درصد نگهداری شدند. پانزده صفت مورفولوژیک برای افراد نر و ماده شپش از هر منطقه اندازه­گیری شد. داده­ها با آزمون واریانس یک­طرفه و مقایسه میانگین­ها با روش دانکن در سطح احتمال 99 درصد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد از نظر برخی صفات ریخت شناسی بین جمعیت شپش­های نر و ماده موجود در شهرهای جنوب شرق استان تهران اختلاف معنی‌دار وجود دارد، در عین حال می­توان این تفاوت­ها را ناشی از تنوع ژنتیکی بسیار زیاد در جمعیت‌های شپش سر دانست.

کلیدواژه‌ها

 
Afshari, A.; Gholami, M.; Hagh-Verdi, T.; (2013). Study of prevalence of head lice infestation in female students in primary schools in Robat Karim County during 2008e2009 years. J Toloo-e-Behdasht; 12(2): 102e11.
Alborzi, M.; Shekarriz Foumani, R.; Moin Vaziri, V.; (2016). The prevalence of Pediculus capitis among primary schools of Shahriar county, Tehran province, Iran, 2014. Novelty in Biomed; 1: 24-27.
Bonilla, D.L.; Durden, L.A.; Eremeeva, M.E.; Dasch, G.A.; (2013). The Biology and Taxonomy of Head and Body Lice Implications for Louse-Borne Disease Prevention. PLOS Pathogens; 9(11): 1-5.
Busvine, J.R.; (1978). Evidence from double infestations for the specific status of human head lice and body lice (Anoplura). Sys. Entom.; 3(1): 1-8.
Davarpanah, M.A.; Rasekhi Kazerouni, A.; Rahmati, H.; Neirami, R.; Bakhtiary, H.; Sadeghi, M.; (2013). The prevalence of Pediculus capitis among the middle schoolchildren in Fras province, southern Iran. Caspian J Internal Med;4(1): 607-610.
Davarpanah, M.D.; Mehrabani, D.; Khademolhosseini, F.; Mokhtari, A.; Bakhtiari, H.; Neirami, R.; (2009). The prevalence of Pediculus capitis among schoolchildren in Fars Province, Southern Iran. Iran J Parasit;4(2): 48-53.
Farzinnia, B.; Hanafi Bojd, A.; Reis Karami, S.; et al.; (2004). Epidemiology of Pediculosis capitis in female primary school pupils Qom. Hormozgan MediJ.; 8(2): 103-108
Gholamnia Shirvani, Z.; Shokravi, A.; Sadat Ardestani, M.; (2013). Evaluation of a health education program for head lice infestation in female primary school students in Chabahar city, Iran. Arch Iran Med.; 16(1):42-5.
Javidi, Z.; Mashayekhi, V.; Maleki, M.; (2004). Prevalence of Pediculus capitis in primary school girl in Mashhad city. J Mashhad Med Sci Uni.;47(85):281-284.
Kakarsulemankhel, J.K.; (2010). Re-description of Pediculus humanus corporis Linnaeus, 1758 (Anoplura). Pak J Entom Karachi; 25(2): 101-106.
Kakarsulemankhel, J.K.; (2007). Morphological characters of sucking louse Pediculus humanus capitis, Linnaeaus, 1758 (Order: Anoplura, Family Pediculidae (Leach, 1817). 27th Pak Cong Zool. B.Z. University Multan. Abstract, ENT-10.p. 75.
Prado, P.R.R.; Costa, L.F.; Moraes, E.M.; Manfrin, M.H.; Sene, F.M.; (2006). Curvature measurement as a tool for the analysis of morphometric variation using Drosophila wings as a model. Brazilian J Morpho Sci.;23(3-4): 333-342.
Li, W.; Ortiz, G.; Fournier, P.E.; Gimenez, G.; Reed, D.L.; Pittendrigh, B.; Raoult, D.; (2010). Genotyping of human lice suggests multiple emergences of body lice from local head louse populations. PLoS Negl Trop Dis.; 4(3): e641.
Pratt, H.D.; Littig, K.S.; (1973). Lice of Public Health Importance. DHEW Publication. No (CDC): 1-23.
Pour Baba, R.; Moshkbid Haghighi, M.; Habibi Pour, R.; Mirza Nezhad, M.; (2005). A survey of prevalence of pediculosis among primary school students of Guilan province in the school year of 2002-03. J Guilan Uni Med Sci.; 13(52):15-23. (In Persian)
Ramezani awal Riabi, H.; Atarodi, A.R.; (2012). Epidemiological and clinical study of infestedcases with pediculus capitis and P. corporis in Khorasan-e-Razavi, Iran. Iran J Parasit. 7(1): 85-91.
Zahirnia, A.H.; Taherkhani, H.; Bathaee, S.J.; (2001). Comparative study on the effectiveness of three different shampoos in treatment of head lice (Pediculus capitis) in primary school-children in Hamadan province. J Mazandaran Uni Medi Sci; 15(49): 16-24. (In Persian)