با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیماری‌شناسی گیاهی، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد نماتدشناسی گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

چکیده
نماتدهای dorylaimid بیش­ترین تعداد نماتدهای خاک را به خود اختصاص داده و از جنبه­های مختلف در اکوسیستم خاک نقش بازی می­کنند. به همین دلیل و برای بررسی فون نماتدهای dorylaimid طی فصول بهار، تابستان و پاییز سال­های 1393 و 1394 تعداد 70 نمونه خاک از منطقه کهق واقع در شمال شهرستان مراغه جمع­آوری گردید. پس از انتقال نمونه­ها به آزمایشگاه، نماتدهای موجود در آن‌ها با استفاده از روش تلفیق الک و سانتریفیوژ استخراج و بعد از تثبیت به روش دگریسه به گلیسیرین خالص انتقال داده شدند. از نماتد­ها اسلاید­های میکروسکوپی دائمی تهیه و سپس به­وسیله­ میکروسکوپ نوری و لوله ترسیم، خصوصیات ریخت­شناختی و ریخت­سنجی آن­ها مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی جنس­ها و گونه­های نماتدها با استفاده از منابع معتبر و کلیدهای موجود انجام و گونه­های Aulolaimoides elegans، Crassolabium cylindricum، C. rhopalocercum،Diphtherophora communis،D. tenera، Dorylaimoides elegans، D. limophilus، Ischiodorylaimus cognatus،
I. paraugandanus،Margollus bokanicus،Mesodorylaimus potus،Metaxonchium persicum،Opisthodorylaimus sylphoides،Oxydirus oxycephaloides، Paravulvus microdontus، Pungentus engadiensis، Syncheilaxonchium nairi،Thornia propinqua،T. parathermophila وTylenchilaimus minimus تشخیص داده شد. گونه M. potus و جنس Thornia  برای فون نماتدهای ایران جدید می­باشند.

کلیدواژه‌ها

 
Andrassy, I.; (1987). The superfamily Dorylaimoidea (Nematoda)- A review, Families Thornidae and Thornenematidae. Acta Zoologica Hungarica; 33(3- 4): 227-315.
Andrassy, I.; (1988). The superfamily Dorylaimoidea (Nematoda) – a review. Family Dorylaimidae. Opuscula Zoologica Instituti Zoosystematici Universitatis Budapestinensis; 23: 3-63.
Andrassy, I.; (2009). Free-living Nematodes of Hungary (Nematoda errantia). III. Pedozoologica Hungarica, 5. Budapest; pp. 608.
Andrassy, I.; (1986). The genus Mesodorylaimus Andrassy, 1959 and its relatives (Nematoda: Dorylaimidae). Acta Zoologica Hungarica; 32 (3-4): 207-261.
Ciobanu, M.; Popovici, I.; Guerrero, P.; Pena- Santiago, R.; (2010). Nematodes of the order Dorylaimida from Romania. The genus Enchodelus Thorne, 1939. 2. Species with rounded tail and medium- sized odontostyle. Nematology; 12(3): 381- 397.
De Grisse, A.T.; (1969). Redescription ou modification de quelqutes techniques utilissisedans L; etude des Nematode phytoparasutaires. Meded, Rijksfaculteti der Landbouveten, Gent; 34: 351- 369.
Guerrero, P.; Liebanas, G.; Pena-Santiago, R.; (2008). Nematodes of the order Dorylaimida from Andalucia Oriental, Spain. The genus Enchodelus Thorne, 1939. 3. Description of two new and one known species with rounded tail and medium-sized odontostyle. Nematology; 10 (5): 711- 733.
Heyns, J.; (1963). New species of the superfamily Dorylaimoidea (Nemata) from south African soils, with a description of a new genus Kochinema. South African Journal of Agriculture Science; 6: 289-302.   
Jenkins, W. R.; (1964). A rapid centrifugal-flotation technique for separating nematodes from soil. Plant Disease Reporter; 48: 692.
Pena- Santiago, R.; Niknam, G.; Alvarez- Ortega, S.; Jabbari, H.; (2014). Metaxonchium persicum sp. n. from Iran (Nematoda, Dorylaimida, Belondiridae), with an update taxonomy of the genus. Zootaxa; 3785 (4): 501-517.
Popovici, I.; (1995). New species of Tubixaba and Enchodelus (Nematoda: Dorylaimida) from Romania. Nematologica; 41: 435-448.
Safari Senjani, A. A.; (2003). Biology and Biochemistry of soil. Bu Ali Sina Universoty, Hamadan, Iran; pp. 383.