با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

2 استادیار بیوفیزیک، دانشگاه پیام نور یزد

3 کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

4 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

5 کارشناسی ارشد بیوشیمی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار

چکیده

چکیده    
دیابت از اختلالات متابولیکی شایع می‌باشد که عوارض ناشی از آن مشکلات بهداشتی درمانی فراوانی برای جامعه به همراه دارد. کاهش سطح گلوکز خون در بیماران دیابتی با استفاده از گیاهان دارویی از اهمیت بالینی زیادی برخوردار می‌باشد. در مطالعه حاضر اثر مکملی عصاره الکلی سدرو انسولینبر روی هیپوگلیسمی در رت‌های آزمایشگاهی نر دیابتی نژاد ویستار توسط استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه تعداد 40 رت آزمایشگاهی نژاد ویستار دارای وزن 300-250 گرم انتخاب و به پنج گروه هشت تایی تقسیم­بندی شدند. میزان گلوکز خون به روش گلوکز اکسیداز سنجش گردید. داده­ها توسط نرم­افزار SPSS23 و تست آماری t مورد تجزیه­وتحلیل قرار گرفتند، نمودارها به­وسیله نرم­افزار Excel رسم گردیدند. نتایج نشان داد میانگین گلوکز خون موش‌های دیابتی که با انسولین و عصاره الکلی شده سدر تیمار گردیدند نسبت به تیمار انسولین و تیمار سدر کاهش معنی­داری داشته است (01/0P  

کلیدواژه‌ها

Abdel Zaher, AO.; Salim, SY.; Assaf, MH.; Abdel Hady, RH.; (2005). Antidiabetic activity and toxicity of Zizyphus spina-christi leaves. J Ethnopharmacol. 3; 101 (1-3): 129-38.
Asadi-Samani, M.; Rafieian-Kopaei, M.; Azimi, N.; (2013). A systematic review of medicinal and molecular perspective. Pak J Biol Sci; 16(21): 1238-47.
Burda, C.; Chen, X.; Narayanan, R.; El-Sayed, MA.; (2005). Chemistry and properties of nanocrystals of different shapes. Chem Rev; 105: 1025-1102.
Jadidoleslame, M.; Shahraki, M.; Abbasnejad, M.; (2011). The survey of Aleo vera aqueous extra and glibenclamid interaction on blood glucose, LFT and lipids diabetic induced male rats by streptozotocin. Rafsanjan Med Univ J; 9(3): 185-194. (in Persian)
Kasper, DL.; Braunwald, E.; Fauci, AS.; Hauser, SL.; Longo, DL.; Jameson, JL.; (2005). Harrison’s Principlesof Internal Medicine. 16th ed. McGraw-Hill Companies. USApp: 2152-80.
Mandade, R.; Sreenivas, S.A.; (2011). Anti-diabetic effect of aqueous ethanolic extract of Hibiscus rosasinesis L. on streptozotocin induced diabetic rats and the possible morphologic changes in the liver and kidney. Int JPharm,73,363-369.
 Gharib Naseri, M.; Najafi, G.; (2005). leaf effect hair on mechanical activity of rat ileum,  Yazd University of Medical Sciences; 3: 35-43.
Parsaeyan, N.; Rezvani, ME. ; (2014). The Effect of Christ's Thorn (Ziziphus Spina Christi) Leaves Extract on Lipid Profile, Lipid Peroxidation and Liver Enzymes of Diabetic Rats. Iranian Journal of Diabetes & Obesity (IJDO). Winter. 6(4): 163-167.
Soltani, Kh.; Kafash Farkhad, N.; Farokhi, F.; Togmechi, A.; (2012). Effects of hydro-alcoholic extract of Prangos ferulacea L. Lindle on histopathology of pancreas and diabetes treatment in STZ- induced diabetic rats. Avicenna Journal of Phytomedicine; 2(1): 31-38.
Srivastava, Y.; Venkatakrishnan-Bhatt, H.; Verma, Y.; (2003). Antidiabetic and adaptogenic properties of Momordica charantia extract: an experimental and clinical evaluation. Phytother Res.; 7: 285-289.
Zare, T.; Mokhtari, M.; Mohammadi, J.; (2012). The Effect of Hydroalcoholic Extracts of Prangos ferulacea on Blood Factors of Kidney and Liver Functions in Diabetic Male Wistar Rats. JFUMS; 2(3): 174-180.