با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسندگان

1 مدیر اجرایی نشریه

2 رئیس تهران غرب

چکیده

مقدمه و هدف: روی(Zn) یک عنصر ضروری برای سیستم ایمنی محسوب می گردد. این عنصر اثرات مختلفی بر فعالیت سیستم ایمنی دارد. از سوی دیگر سطوح مختلف روی در سرم خونی عملکرد طبیعی لنفوسیت ها را تغییر می دهد. در مطالعه حاضر میزان تحمل مقادیر مختلف کلرید روی در سلول های رده لنفوئیدی B و T بررسی شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال90 و 1389 در دانشگاه پیام نور انجام شد. سلول های رده لنفوئیدی B و T ( راجی و مولت – 4 ) در مجاورت غلظت های 1، 5، 10، 20، 30، 40، 50 ، 75 ، 100،125 ، 150 ، 175 و 200 میکرومولار کلرید روی در زمان های 12، 24، 36، 48، 60 و 72 ساعت انکوبه شدند. سپس درصد سلول های زنده رده لنفوئیدی B و T ( راجی و مولت – 4 ) بوسیله روش هموسایتومترمحاسبه گردید و درصد سلول های زنده به عنوان شاخص تحمل سلولی به اثر کلرید روی در نظر گرفته شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری از جمله آزمون T-test و آزمون Kruskal-Wallis test تجزیه و تحلیل شدند

کلیدواژه‌ها

موضوعات