با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد خوراسگان (اصفهان)

چکیده

مصرف گیاهان دارویی، در درمان بیماریها قدمت چندهزار ساله دارد .کرفس کوهی با نام علمی Apium graveolens از تیره Umbeliferae گیاهی دوساله و روز بلند است. این گیاه حاوی فیتو استروژن بوده و اثرات زیادی در سیستم تولید مثلی دارد. در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی بر تغییرات بافتی بیضه و اسپرماتوژنز در موشهای نر کوچک آزمایشگاهی گونه Balb/C بررسی شد. ابتدا نمونه ها به صورت کاملاً تصادفی در 5 گروه ده تائی (سه گروه تیمار، گروه کنترل و دارونما ) تقسیم و کلیه نمونه ها در شرایطی یکسان نگهداری شدند. عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی در دوزهای مختلف (mg/kg/2day150،100،50) تهیه و به روش درون صفاقی به مدت 20 روز( یک روز در میان) به گروههای تیمار تزریق شد. از نرمال سالین نیز جهت تزریق به گروه Placebo استفاده گردید. مهمترین پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفت تغییر در وزن بیضه و بافت شناسی اسپرماتوژنز در مقایسه با گروههای شاهد بود . داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج نشان داد که وزن بیضه هاو تعداد اسپرماتسیت های اولیه در دوزهای mg/kg150و100 کاهش معنی دار یافته است در حالیکه گروه دریافت کننده دوز mg/kg50 تغییری نسبت به گروه کنترل نشان نمی دهد .

یافته های این مطالعه نشان دهنده تاثیر منفی عصاره کرفس کوهی بصورت وابسته به دوز در فرایند اسپرماتوژنز و پتانسیل تولید مثلی در موش های نر می باشد.واژگان کلیدی: کرفس کوهی ، موش کوچک آزمایشگاهی، اسپرماتوژنز

کلیدواژه‌ها