با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسندگان

1 عضو هیات علمی- دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان

چکیده

به منظور بررسی میزان کورتیزول و گلوکز و دیگر شاخهای محتمل در پاسخ به استرس در ماهی گلدفیش Carassius auratus، در بخش نخست آزمایش، بیس فنل A (0.5 mg/L)، نفتالن (200 μg/L) و بوتاکلر (60%) (0.28 µg/L) به مدت دو هفته به آب آکواریوم ها اضافه شدند. در بخش دوم تزریق درون صفاقی بیس فنل A، نفتالن، بوتاکلر به ترتیب هریک به غلظت 50 mg/kg، 50 mg/kg، 20 μL بر وزن بدن ماهی انجام شد. در روز پنجم و در انتهای آزمایش (روز پانزدهم) و نیز 48 ساعت پس از تزریق درون صفاقی، خونگیری از سیاهرگ دمی ماهیان انجام گرفته و میزان کورتیزول، گلوکز، پروتئین کل و فسفر معدنی پلاسمای خون اندازه گیری شدند. نتایج حاصل نشان داد که در میزان کورتیزول و گلوکز در روز 5، اختلاف معنی دار بین تیمار کنترل و بوتاکلر وجود داشت (P0.05). در مقایسه نتایج حاصل از آنالیز پلاسمای خون در روزهای پنجم و پانزدهم آزمایش مشخص شد که میزان کورتیزول و گلوکز تیمار بوتاکلر در این دو بازه ی زمانی تفاوت معناداری باهم داشتند (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات