با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سنندج

چکیده

160 جوجه نر سویه یکروزه) راس 308 ( برای بررسی سطوح پلاسمایی هورومونهای تیروئیدی، هیپرتروفی قلب، تلفات و برخی پارامترهای خونی به مدت 6 هفته مورد بررسی قرار گرفتند. جوجه ها به طور کاملاً تصادفی در دو تیمار با 4 تکرار و 20 جوجه برای هر تکرار تقسیم شدند. گروه اول در دمای پرورشی استاندارد پرورش یافتند (تیمار NT) ولی گروه دوم برای القای سندرم افزایش فشار خون ریوی (آسیت) و ایجاد نارسایی قلبی عروقی، در دمای سرد طبق برنامه دمایی ویژه ای قرار گرفتند( CT). در روز آخر آزمایش(روز42) 2 جوجه از هر تکرار به طور تصادفی انتخاب و بعد از توزین و خونگیری، کشتار شدند. قلب برداشته و بعد از بررسی ناحیه پری کاردیوم آن، وزن قسمتهای آن جدا و شاخص آسیتی وزن بطن راست به کل بطن(3RV/TV) محاسبه شد. نتایج نشان داد: درصد هماتوکریت، شاخص RV/TV، تلفات ناشی از آسیت و نسبت هتروفیل به لنفوسیت درپرندگان تیمار CT بیشتر از پرندگان تیمار NT بود ( P˂0/05). نتایج اندازه گیری هورمونهای تیروئیدی نیز نشان داد که، در روز 21و 42، پرندگان تیمار CT به طور معنی داری دارای میانگین پایین تری از غلظت پلاسمایی هورمون 4T بودند. هم چنین، غلظت پلاسمایی هورمون 3T نیز در روز 21 ( و نه روز 42)، در پرندگان تیمار CT، به طور معنی داری بیشتر از پرندگان تیمار دیگر بود (P˂0.05).

کلیدواژه‌ها

موضوعات