با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسندگان

1 معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت/ هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات فارس

2 دبیر زیست شناسی، اداره آموزش و پرورش فارس، ناحیه 3 شیراز

چکیده

با توجه به استفاده روزافزون از اسیدهای چرب اشباع و عوارض ناشی از آنها، بررسی اثرات اسیدهای چرب غیراشباع از جمله امگا-3 و امگا-6 و تناسب مصرف این دو با یکدیگر بر عملکردهای فیزیولوژیک بدن امری ضروری است، لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر تداخل عمل روغنهای ذرت و ماهی سالمون بر یادگیری احترازی در موشهای صحرایی صورت گرفت.
در این پژوهش تجربی 72 سر موش صحرایی نر بالغ در گروه¬های تجربی، شاهد و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفت. گروه شاهد فقط 1 میلی¬لیتر آب مقطر، 6 گروه تجربی روغن ذرت را به میزان 5/0، 1 و 5/1 و روغن ماهی سالمون را به میزان 25/0، 5/0 و 75/0 ml/kg وزن بدن و 1 گروه تجربی دیگر مقادیر 5/0 و 5/1 ml/kg به ترتیب روغن ماهی سالمون و روغن ذرت را به صورت گاواژ روزانه به مدت 28 روز، دریافت نمودند. برای بررسی رفتار یادگیری احترازی، به کمک دستگاه شاتل باکس موش¬ها تحت آموزش قرار گرفتند و 24 ساعت بعد از آموزش موش¬ها تحت تست به خاطرآوری قرار گرفتند. داده ها با کمک آزمون آنووا، مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که مصرف روغن¬های ذرت و ماهی سالمون به تنهایی باعث تقویت یادگیری می¬شود و مصرف هم زمان این دو به ترتیب با نسبت¬های 3 به 1، موجب تقویت بیشتر یادگیری احترازی نسبت به روغن¬های مذکور به تنهایی می-گردد.
می توان با استفاده از نسبتهای ذکر شده نسبت به تقویت یادگیری و پیشگیری از عوارض آلزایمر، از آن بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات