با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسنده

s

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین اثر مکمل¬سازی سطوح مختلف پروبیوتیک بایوساف بر پاسخ ایمنی و عملکرد رشد جوجه¬های گوشتی سویه راس 308 بود. به تعداد 225 قطعه جوجه¬ در سه تیمار و 5 تکرار با 15 پرنده در هر تکرار طی دوره¬ی 42 روزه¬ پرورشی، سه تیمار غذایی حاوی صفر، 1 و 5/1 گرم پروبیوتیک بایوساف در هر کیلوگرم جیره به عنوان گروه شاهد، تیمار 1 و تیمار 2 تغذیه شدند. میانگین وزن روزانه، میانگین خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک در پایان دوره محاسبه شد. برای اندازه¬گیری پاسخ ایمنی(1/0) میلی گرم ازمحلول SRBC (05/0) در روز 20 و 35 تزریق و میزان آنتی¬بادی¬های تولید شده درسن 28 و 42 روزگی اندازه¬گیری شد. به علاوه پاسخ ایمنی ایجاد شده در پی تغذیه¬ واکسن نیوکاسل در روز 10 آزمایش، روز 21 و 28 مورد ارزیابی قرار گرفت. سلول¬های خونی در روز 21 و 42 دوره¬ آزمایشی نیز اندازه¬گیری شد. در کل نتایج این پژوهش استفاده پروبیوتیک بایوساف در جیره جوجه¬های گوشتی، تاثیر مثبتی بر پاسخ ایمنی، و تست SRBC داشت هرچند مکمل¬سازی سطح 1 گرم نسبت به استفاده 5/1 گرم و عدم استفاده آن در هر کیلوگرم جیره پاسخ بهتری را در پی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات