با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحدبندرگز

چکیده

در این تحقیق ابتدا سمیت حاد (LC50 96h) ماده شیمیاییEDTA در پاییز سال 1390 برای ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات و به روش استانداردO.E.C.D در طی 96 ساعت انجام پذیرفت. ابتدا مقدار LC50 96 ساعته، EDTA برای ماهی قزل آلای رنگین کمان برابر 2231 تعیین گردید. سپس ماهیان با میانگین طولی و وزنی 1/2±4/18 سانتی متر و 12±51 گرم بطور تصادفی به 5 گروه آزمایشی و یک گروه شاهد در 3 تکرار تقسیم شدند. ماهیان قزل آلای رنگین کمان به مدت 96 ساعت در معرض غلظت های 800، 1100، 1400، 1700 و2100میلی¬گرم در لیتر از سم EDTA قرار گرفتند. در طول دوره آزمایش پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب نظیر pH، اکسیژن محلول، سختی و درجه حرارت اندازه گیری شدند. داده¬ها با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج هماتولوژی نشان داد که سم EDTA باعث افزایش تعداد گلبولهای سفید، نوتروفیل، ائوزینوفیل، مونوسیت و کاهش هموگلوبین، هماتوکریت، لنفوسیت میگردد و از این لحاظ تفاوت معنی دار آماری بین تیمارهای مورد نظر مشاهده گردید (P0.05). نتایج نشان داد که قرار گرفتن در معرض غلظتهای پایین سم EDTA باعث تغییر در پارامترهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان و ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن ماهی می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات