با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسنده

هیئت علمی

چکیده

عفونت نهفته بیماری هپاتیت B به عنوان عفونت با DNA HBV قابل شناسایی و آنتی ژن سطحی HbsAg غیر قابل شناسایی در خون بیماران است. عقیده بر این است که شناسایی ویروس هپاتیت B به وسیله میزبان در منطقه a از آنتی ژن سطحی (HBSAg) انجام می شود. اما به دلیل فقدان ساختار سه بعدی HBsAg ، مدرکی برای این فرضیه وجود ندارد. پیشگوئی ساختار سه بعدی توالی موتان یافته و وحشی از توالی اولیه ، تغییرات ساختاری را آشکار می کند. این مطالعه به منظوربررسی تغییرات ساختاری HBsAg در حالت نهفته و وحشی در نمونه های ایرانی است. توالی HBsAg در بیماران ایرانی مبتلا به عفونت نهفته وبارز از بانک ژن استخراج شد. پیشگوئی ساختار 3 بعدی با استفاده از مدلسازی از نو و متد L-TASSER انجام شد. سپس با استفاده از SPDBV مشاهده شد. ممان دوقطبی توسط نرم افزار CHIMERA انجام شد. هر دو توالی وحشی و موتان برای پیشگوئی مناطق آنتی ژنیک در نرم افزار CLC Main Workbenech بررسی شد. نتایج نشان داد که موتان در حالت نهفته باعث تغییر درخواص ساختاری آن می شود. این تغییر در شاخص آنتی ژنیک و ممان دوقطبی ساختار سه بعدی پیشگوئی شده نشان داده شده است. یافته های این مطالعه تاکید می کند که علاوه بر موتاسیون در منطقه a ، موتاسیونهای دیگری هم می توانند باعث تغییر ساختاری HBsAg شوند. پس درشناسایی و طراحی واکسن باید به ساختار سه بعدی HBsAg توجه کرد.

کلیدواژه‌ها