با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور کرمان

2 دانشگاه پیام نور تهران

3 مرکز تحقیقات کشاورزی کزمان

چکیده

بمنظور ایمنی زیستی و کاهش اثرات سموم شیمیایی برای اولین بار در ایران استفاده از قارچ انتوموپاتوژن Lecanicillium muscarium و عصاره آبی آنغوزه Ferula assafoetida)) برای کنترل بیولوژیک تعدادی از افات کلیدی که سالانه خسارات زیادی به محصولات وارد می کنند، صورت گرفت. قارچ Lecanicillium muscarium از ایزوله های بومی استان جدا و شناسایی شد و تستهای آلوده سازی، با اسپری مستقیم بر روی دو آفات مهم دنیا Aphis fabae fشته اقاقیا و مگس سفید Bemisia tabacci صورت گرفت.بیواسی با استفاده از تلقیح 108×1 کنیدی بر میلی لیتر انجام شد وکنترل با % 01/0 توین 80 در آب مقطر، اسپری شد. بعد از اسپری کردن پلیتها در انکوباتور با دما c1 ± 25 و 80% RH قرار داده شدند.حشرات تست شده هر روز برای ردیابی رشد قارچ بروی آنها بررسی می شوند بعد از 9و7و5 روز ، درصد مرگ ومیر با غلظت 108×1 به ترتیب36%-25%-26/17%برای شته اقاقیا و 66/40%-% 79/ 28-24% برای مگس سفید بود که با عصاره آبی آنغوزه Ferula assafoetida)) تهیه شده مورد مقایسه قرار گرفت برای شته اقاقیا 96/40%-06/27%-62/18% و برای مگس سفید9/38%-68/35%-02/32% بود.

کلیدواژه‌ها