با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسندگان

1 مشغول به کارنیستم

2 دانشیار گروه علوم جانوری، گرایش حشره‏شناسی، دانشکده علوم زیستی شهیدبهشتی

3 مسئول بخش رده‏بندی حشرات، دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی، سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده

راسته بالپولکداران متشکل از دو زیرراسته روزپروازها (Butterflies) و شب‏پروازها (Moths) با حدود 165000 گونه یکی از راسته‏های مهم حشرات محسوب می‏گردد. زیرراسته روزپروازها با حدود بیست‏هزار گونه از اهمیت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار است. افراد این زیرراسته خصوصا در دوره لاروی از آفات مهم گیاهان زراعی بوده و از طرفی در مرحله بالغ بصورت گرده افشان عمل می‏کنند. بسیاری از گونه‏های بالغ به دلیل زیبایی توسط کلکسیونرها جمع‏آوری می‏شوند و بسیاری به عنوان مدل در هنر و طراحی بکار می‏روند. مطالعه حاضر در راستای تکمیل فون پروانه‏های البرز صورت گرفت. در بررسی‏های به عمل آمده طی فصول بهار و تابستان 1389 بر روی فون پروانه‏های بخش‏هایی از البرز مرکزی (دیزین، گلندرود، کمربن، نسن، کدیر و بلده)، 170 نمونه از پروانه‏های خانواده Nymphalidae با استفاده از تور حشره‏گیری جمع‏آوری و شناسایی گردیدند، نمونه‏های شناسایی شده شامل 6 گونه متعلق به 2 جنس و 1 قبیله بوده که به زیرخانواده Heliconiinae اختصاص داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات