با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) تهران

2 تهران، دانشگاه خوارزمی، دانشکده زیست شناسی، گروه علوم زیستی

3 دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه مهندسی بافت، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 استادیار موسسه ملی ژنتیک، گروه بیوتکنولوژی آبزیان و حیوانات، موسسه ملی مهندسی ژنتیک

چکیده

لایه اندومتریال رحم شامل جمعیتی از سلول ها است که خاصیت خود نوزایی داشته و ویژگی هایی شبیه سلول های مزانشیمی را نشان می دهند. در این مطالعه توان تمایزی این سلول ها به سلول های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. سلول های اندومتریال از نمونه های بافتی بدست آمده از رحم انسان به صورت آنزیمی جداسازی شده و در محیط کشت DMEM/F12 حاوی 10%سرم کشت شدند. بعد از پاساژ سوم سلول ها برای اثبات بنیادی بودن با مارکرهای CD105, CD90, CD146, CD31, CD34 مورد آنالیز با فلوسایتومتری قرار گرفتند. سپس قدرت تمایزی سلول ها به استخوان، چربی و نورون و اندوتلیال به مدت 21 روز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج فلوسایتومتری نشان داد که سلول ها نسبت به مارکرهای CD105,CD90,CD146 مثبت و نسبت به مارکرهای CD31 و CD34 منفی می باشند. رنگ آمیزی با Oil Red O و Alizarin Red نشان دهنده تمایز سلول ها به چربی و استخوان می باشد. بررسی های ایمنوسیتوشیمی نیز نشان دهنده بیان مارکرهای عصبی نستین ، MAP2 در سلول های عصبی و فلوسایتومتری CD31 نشان دهنده بیان آن در سلول های اندوتلیالی تمایز یافته از سلول های بنیادی اندومتریال رحم است. این سلول ها به نظر می رسد که می توانند یک منبع سلولی را ایجاد کنند که برای مطالعات فرایند های تمایز سلولی و سلول درمانی مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات