با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسنده

هیئت علمی

چکیده

ارتباط بین گروه های خونی ABO و شیوع هلیکوباکتر پیلوری هنوز هم مورد بحث است. هدف ما بررسی ارتباط بین آنتی ژن های ABO / Rh و سرولوژی IgG در جمعیت بزرگسال ایرانی برای اولین بار بود. نمونه خون 300 فرد بزرگسال سالم و جوان بین 30 - 18 سال برای تشخیص آنتی بادی هلیکوباکتر پیلوری و گروه آنتی ژن های ABO / Rh ، جمع آوری شد. 2/51٪، 5/49٪، 5/52٪ و 60٪ از موارد با گروه خونی O، A، B و AB دارای عفونت بودند. فراوانی سرولوژی میان چهار گروه خون از نظر آماری معنی دار نبود .(P = 0.843) هیچ ارتباطی بین سرولوژی و یا آنتی ژن RH (P = 0.850) و جنس (P = 0.377) مشاهده نشد. به طور قابل توجهی افراد مثبت بزرگتر از آنهایی که منفی بودند، می باشند (3.72 ± 24.48 سال در مقابل 3.88 ± 23.25 سال بود، P = 0.006). افزایش شدید شیوع سرولوژی در گروه سنی 24-21 سال در مقایسه با گروه سنی 21-18 سال و در گروه سنی 30-27سال در مقایسه با گروه سنی 27-24 سال وجود دارد. به نظر می رسد در ایران بزرگسالان در شروع و پایان بیست سالگی بیش از سالهای دیگر مستعد ابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات