با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Arak Uni

2 کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک، 8349-8-38156، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور واحد فرمهین، ایران

چکیده

چکیده
نرم‌تنان بدنی نرم و بدون تقسیم دارند و دارای ریخت‌شناسی متنوعی هستند که اغلب در یک صدف آهکی قرار گرفته‌اند. این مطالعه، در سال 1389، در اطراف روستای دادقان شهرستان تفرش از استان مرکزی انجام شد و تمام لایه‌های گسترده در این منطقه یافت و عملیات نمونه‌برداری در جهت عمود بر این لایه‌ها انجام گرفت. سپس موقعیت جغرافیایی محل نمونه‌برداری توسط GPS ثبت شد و نمونه‌ها به آزمایشگاه زیست‌شناسی دانشگاه اراک انتقال یافتند، سرانجام نمونه‌ها توسط منابع شناسایی معتبر، شناسایی شدند. در بررسی حاضر، فسیل مورد مطالعه متعلق به جنسPectin  از خانواده Pectenidae بود. این جنس از رده دوکفه‌ای‌هاست، رده دوکفه‌ای‌ها نرم‌تنانی هستند که در آب شیرین و شور زندگی می‌کنند. برخی از ویژگی‌های مهم این جنس عبارتند از: صدف خارجی دایره‌ای شکل، تقارن جانبی در یک کفه و نابرابری با کفه دیگر، وجود یک عضله منحصر به‌فرد و شیارهای سطحی بر روی صدف که به شکل خطوط شعاعی و ضخیم مشاهده شد. جنس پکتن برای اولین بار از استان مرکزی گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها

References
 
Abdul, HI. M.; (2007). Fossil Mollusca Bivalve From The Fatha formation of northen Iraq Iraqi Bulletin of Geology and Mining; 3(1): 41-53.
Aghanabati, S. A.; (2004). Geology of Iran. Geological Survey of Iran. Dayereh sabz Publications. 586 pp.
Ahmed, M. M.; (1975). Systematic study on Molluscca. Pitman Press, Great Britain. p.235
Atlas, E.; Jame, E.; (2004). Gitashenasi  Research and writing Part of Gitashenasi. 96 pp.
Forcart, L. Die.; (1955). Molluscan der Nord persischen provinz. Maseandaran und ihre tier geographische bed cutung. Areb. F. Naturg, Liesig. N.F.Bd. 4 Hert. 3: 115-120.
Hajian, J.; (2001). Geology of Tafresh Geological Survey of Iran. 320 pp.
Hosseinzadeh Sahafi, H.; Daghooghi, B.; Rameshi, H.; (2000). Persian Gulf Molluscs Atlas. Iranian Fisheries Research Center. 1st Ed. Tehran Publisher, pp: 248.
Jafarian, M. A.; Vaziri  Moghaddam, H.; Taheri,  A.; (2001). Invertebrate Fossils Macrofossils. Esfahan University Publications. 356 pp.
Johnston, P. A.; Haggart, J.; (1998). An Eon of Evolution University of Calgary press, Calgary. 461 pp.
Maghfouri  Moghadam, A.; Yasboulaghi; (2015). Small Pelecypoda of Qom Formation (Early Miocene) in West of Ashtian, Central Iran. Scientific Quarterly Journal, Geoscience; 24(95).
Maghfouri Moghadam, A.; (2001). Introduce gastropoda and Bivalvia zayanderud.
Maghfouri Moghadam, A.; Pazoki, A.; (2004). Paleontology of stratigraphy Farhang zaban publications. 284 pp.
Morton, J. E.; (1958). Molluscs Hutchinson University Library, London.
Muller, Z.; (1967). Danicea Prodro mus. 248pp.
Murray, J. W.; (1985). Athlas of Invertebrate Macrofossils, London.
Radfar, J.; Kohansal, P.; (1971).  Farmahin Geological map 1:100,000 geological Survey of Iran.
Scott, P. V.; Blake, J. A.; (2001). Taxonomic Atlas of the Benthic Fauna of the Santa Maria Basin and the Western Santa Barbara Channel. Santa Barbara Museum of Natural History. Volume 8, The Mollusca Part 1, The Aplacophora, Polyplacophora, Scaphopoda, Bivalvia,and Cephalopoda. PP: 4-80.
Shafiei, P.; (2003). Biological health of multi-ring aromatic hydrocarbons contaminated soils in Shadegan wetland sediment master thesis. 107 p.
Starmulner, F.; Edlener, A.; (1975). Ergebnisse der Osterreich ischck Iran. Expedition-Beitter Zur Kenntnis der mohhusken fauna des Iran. Sber Oster Akd Wiss Math nat Kil. 166 P.
Tajalipour, M.; (2003).  Iranian Land and River Mollusks. Publications of the Institute of Studies and Research, affiliated to the Ministry of Culture and Higher Education. 167 p.
Tehrani, K.; (2003). Stratigraphy, Principles and Metods. Shariat  publications. 478pp.