با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بوم‌شناسی آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، ایران

2 دانشیار گروه تولید و بهره‌برداری، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

چکیده
یکی از مهمترین عواملی که امروزه با توجه به روند رو به رشد صنعت و تکنولوژی خطرات آن احساس می‌شود، سموم دفع آفات نباتی است که با ورود به اکوسیستم‌های آبی می‌تواند موجبات تخریب جوامع آبزیان را در درازمدت سبب گردد. از این رو در این تحقیق سمیت حاد کوتاه‌مدت بوتاکلر که به مقدار زیادی در مزارع کشاورزی استفاده می‌گردد بر روی بچه ماهیان 7-5 گرمی کپور دریایی و ماهی سفید دریای خزر مطالعه گردید. آزمایشات به‌صورت ساکن  و براساس روش استاندارد O.E.C.D انجام و پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در طول دوره آزمایش ثابت بود. براساس نتایج به‌دست‌آمده سمیت حاد بوتاکلر برای بچه ماهیان کپور دریایی و سفید دریای خزر به‌ترتیب 785/0 و 258/0 میلی‌گرم در لیتر محاسبه گردید و در ادامه حداکثر غلظت مجاز این سم 078/0 و 025/0 میلی‌گرم در لیتر به‌ترتیب برای بچه ماهیان کپور دریایی و  ماهی سفید دریای خزر محاسبه گردید. با توجه به جدول تعیین سمیت سموم مختلف، ماهی سفید دریای خزر حساسیت بیشتری نسبت به کپور دریایی در برابر بوتاکلر دارد.
 

کلیدواژه‌ها

 
References
 
Ahamd, Z.; (2011). Acute toxicity and hematological changes in common carp (Cyprinus carpio)caused by diazinon exposure. African Journal of Biotechnology; 10(63): 13852-13859.
Alinejad, R.; (2004). Detection of LC50 96h for pesticides Rijent, herbicides and fungicides Endaproid on Persian sturgeon. M.Sc. thesis on IAU. P40-55.
APHA.; (1992). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition. American Public Health Association, Washington, D.C. Beachwatch. pp: 349-351.
Aslanparviz, H.; (1991). History of ichthyology survey research of Caspian sea. Aquatic Animal Journal. 11:16-21.
Jazebnikoo, A.; (1996). The effects of poisons Butachlor 60% and Malathion 57% on mortality of Bream. MsC Thesis in Fisheries Science. 65 p.
Heath, G.; Alan.; (1990). Water pollution and fish physiology, Virginia polytechnicInstitue and state university Blacksburg,Virginia 0-8493-4649-5.
Gholami Sabet, N.; (2002). The mortality effects of chemical poisons:  herbicides and Pesticides (Astacus leptodactylus magna) on freshwater shrimp () post larva. M.Sc. thesis of Lahijan Islamic Azad University. 130 p.
Lashidani, M.F.; Nezami, Sh.; Kivan, A.;Jamili, Sh. and Falakroo, K., (2008). Effectsof butachlor on density, volume andnumber of abnormal sperms in Rutilusfrisii kutum Kaminski 1901. Researchjournal of environmental Science; 3: 456-469.
Mance, G.; (1990). Pollution threat of heavy metals in aquatic environments. Elsevier science. London. UK. 372 P.
Mestres, R.; Mestres, G.; (1992). Deltamethrin: uses and environmental safety. Rev. Environ. Contamin. Toxicol; 124: 1-18.
Mohammadnejad Shamooshaki, M.; (2005). Detection of LC50 96h for heavy metals plumb, zinc, cadmium and agricultural poisons Diazinon and Hinozan on sturgeon fish. M.Sc. thesis of Lahijan Islamic Azad University. 140 p.
Mohammadnejad Shamooshaki, M.; Asareh, R.; Samadian, M.; Pajand, Z.; (2010). Detection of LC50 96h for herbicide (Glyphocite) on Kutum (Rutilus frisi kutum), Roach (Rutilus rutilus caspicus) and Carp (Cyprinus carpio). Journal of Biological Sciences of Lahijan; 4(1): 79-86.
Moosavi, M.R.; Rastegar, M.A.; (1997). Pesticides on Agriculture. Varamin Baranch, Islamic Azad University Publication. 300 p.
Pajand, Z.; Esmaeili Sari, A.; Piri, M.; (2003). Detection of LC50 96h for herbicide Machti on sturgeon fry species. Iranian Journal of Fisherie; 4(1).
Roy, N.K.; (2002). Chemistry ofpesticides. Indian Agriculture. Research. 346 pp.