با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حرفه‌ای دامپزشکی، سازمان جهاد کشاورزی، همدان، ایران

2 عضوهیات علمی دانشگاه پیام نورمرکزبهار

چکیده

چکیده
ترمتوپریم به همراه سولفامتوکسازول طیف اثر گسترده‌ای بر فعالیت باکتری‌های گرم مثبت و منفی دارد. با وجود اثرات مثبت این داروها در درمان بیمارهای دامی عوارض جوانبی متعددی نیز برای این داروها گزارش شده است که عبارتند از: عوارض پوستی، مشکلات خونی، گوارشی، کلیوی و بیماری های قلبی و عروقی. به نظر می‌رسد اثرات قلبی این دارو با بلوک کانال‌های پتاسیمی و طولانی کردن فاصله QT همراه باشد. هدف ازمطالعه حاضر ارزیابی اثرات مصرف هم زمان تریمتوپریم- سولفامتوکسازول بر تغییرات الکتروکاردیوگرافی گاوهای نژاد هلشتاین است. در این مطالعه از 10 راس گاو هلشتاین سالم (5 راس گاو نر و 5 راس گاو ماده غیرآبستن و خشک با میانگین سنی 5 سال و وزن حدودا ً25±450 کیلوگرم) به‌طور تصادفی استفاده گردید و از همه نمونه‌ها نوار قلب در دو زمان قبل و بعد از تجویز دارو اخذ گردید، سپس دارو با دوز 1 میلی­لیتر به­ازای 10 کیلوگرم وزن دو بار در روز و به­مدت 5 روز متوالی به‌‌صورت عضلانی درناحیه گردن تزریق و در پایان به‌منظور اخذ نوار قلب گاوها به محیطی آرام و به ‌دور از استرس انتقال یافتند. یاخته‌های این مطالعه تغییرات معنی‌داری در طول موج QT و ضربان قلب به­دنبال تجویز این ترکیب (تریمتوپریم-  سولفامتوکسازول) در گاو نشان داد (01/0P<).

کلیدواژه‌ها

 References
 
Cassa, A.; Del Bono, V.; (1992) Cotrimoxazole therapy of thoxaplasma gonatii encephalitis in AIDS patients. Eur J clin Microbiol Infect; 1(2) : 125-130
De Ponti, F.; Poluzzi, E.; Cavalli, A.; Recanatini, M.; Montanaro, N.; (2002). Safety of non-antiarrhythmic drugs that prolong the QT interval or induce torsade de pointes: an overview. Drug Saf; 25: 263-86.
Deroth, L.; (1980). Electrocardiographic Parameters in the Normal Lactating Holstein Cow.The Canadian Veterinary Journal; 271-273.
Justo, D.; Zeltser, D.; (2006). Torsades de pointes induced by antibiotics. European Journal of Internal Medicine; 17: 254-259.
Kaneko, Y.; Chevtchik, O.; Mohl, W.; (1999). Recent Advances in Genetics Of Cardiac Diseases. Genetic of Cardiac Disease; 152-62.
Kannakeril, P.; Roden, D.; M. Darbar, D.; (2005). Drug-Induced Long QT Syndrome. Neth Heart J.; 13(2): 47-56.
Katzung, Trevor, S.; (2007). Basic and clinical pharmacology, 10th, RM301/28.   
Kii, Y.; Nakatsuji, K.; Nose, I.; Yabuuchi, M.; Matsuda, M.; Ito, T.; (2003). Effects of anthihistamine,ebastine, on electrocardiogram in conscious dogs and cats. Drug Development Research; 58(2): 209-217.
Libby, P.; Bonow, R. O.; Mann Douglas, L.; Zipes Douglas, P.; (2008). Braunwald's Heart Disease, Eighth Ed. Philadelphia, Saunders Elsevier; Pp: 149-974.
Liu, S.; Melchert, R.B.; Kennedy, R.H.; (1997). Inhibition of L-type Ca2+ channel current in rat ventricular mycoytes by terfenadine. Circ Res.; 202-210.
Marinella, M.A.; Burdette, S.D.; (2000). Visual diagnosis in emergency medicine. Hypokalemia-induced QT interval prolongation. J Emerg Med. Nov.; 19(4): 375-376.
O'Rourke, R. A.; Walsh, R. A.; Fuster, V.; (2009). Hurst's The Heart. Twelfth Ed, McGraw-Hill. pp:90-216.
Paulussen et al; Paulussen, A.D.C.; Aerssens, J.; (2005). Risk factors for drug-induced long-QT syndrome. Neth Heart. J.; 13(2): 47-56.
Pruitt, R. D.; (1962). Electrocardiogram of Bundle-Branch Block in the Bovine Heart.Circulation Research.; 10: 593-597.
Roden, D.M.; (2004). Drug-induced prolongation of the QT interval. N Engl J Med.; 350: 1013-22.
Trevor, A. J.; Katzung, B. G.; Susan, B.; Katzung, T.; (2007). Pharmacology Examination and Board Review, First Ed. McGraw-Hill Professional. Pp: 359-472 .
Tritanitirouzi, M.; Shen, J.; Mitcheson, J.S.; Sanguinetti, M.C.; (2001). Molecular Biology of K+ channels and their role in cardiac arrhythmias. Am. J. Med.; 110: 50-59.
Usui, T.; Sugiyama, A.; Inshida, Y.; Satoh, Y.; Sasaki, Y.; Hashimoto, K.; (1980). Simultaneous assessment of the hemedynamic,cardiomechanical, and electro 14. physiological effects of terfenadine on the invivo canine model. heart Vessels; 13(2): 49-57.
Vorperian, V.R.; Zhou, Z.; Mohammad, S.; Hoon, T.J.; Studenik, C.; January, C.T.; (1996). Torsad de pointes with an antihistamine metabolite:potassium channel blockade with desmethylastemizole. J Am Coll Cardiol; 28: 1556-1561.
Wanamaker, B. P.; (2006). Applied pharmacology for the veterinary technician. Isbn; 964-806-19.