با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس، هرمزگان، ایران.

2 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران. .

3 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده

چکیده
محرومیت غذایی و غذادهی مجدد، ارتباط ویژه­ای با  مکانیسم احتمالی رشد جبرانی و کاهش هزینه تغذیه ماهیان دارد. شاخص‌های مختلف نظیر کارایی تغذیه، رشد و تغییرات ترکیب لاشه به­منظور بررسی مکانیسم احتمالی جبران عقب‌افتادگی رشد در بچه‌ماهی پنگوسی (Pangasius sutchi) با وزن متوسط g24/0±27/1، در شرایط آزمایشگاهی در شهرستان قم، به مدت 60 روز و در قالب یک طرح کاملاً تصادفی و با چهار تیمار و سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش، یک گروه کنترل (بدون دوره محرومیت غذایی) و تیمارهایی با سیکل متناوب 1 روز گرسنگی و 4 روز غذادهی (تیمار1)، 3 روز گرسنگی و 12 روز غذا دهی (تیمار2)، 6 روز گرسنگی و 24 روز غذا دهی (تیمار3) طراحی گردید. در پایان دوره آزمایش، ضریب رشد ویژه و ضریب کارایی پروتئین کل دوره آزمایش، در تیمارهای با محرومیت غذایی نسبت به گروه کنترل بهبود یافت (05/0>P). بیشترین میزان چربی (98/0±93/26%) و کمترین میزان پروتئین (44/0±43/6%) لاشه در تیمار3 مشاهده شد (05/0>P). اما بین تیمار 1 و2 تفاوت معنی­داری مشاهده نشد. نتایج نشان دادند که بچه‌ماهی پنگوسی، توانایی تحمل محرومیت غذایی و جبران عقب افتادگی رشد تا 6 روز گرسنگی را دارد و منجر به بهبود چربی لاشه شد.

کلیدواژه‌ها

 
References
 
Ali, M.; Nicieza, A.; Wootton, R.J.; (2003). Compensatory growth in fishes: a response to growth depression. Fish Biol; 4(2): 147-190.
AOAC.; (1990). In: W.Harwitz (Ed). Official Methods of Analysis of Official Analytical Chemists, (AOAC). 1, 14th ed, Association of Official Analytical Chemists, Washington DC. 1963 pp.
Bavcevic L.; Klanjscek, T.; Karamarko, V.; Anicic, I.; Legovic, T.; (2010). Compensatory growth in gilthead sea bream (Sparus aurata) compensates weight, but not length. Aquaculture; 1(1-4): 57-63.
Blyth, P.J.; Purset, G.J.; Russell, J.F.; (1993). Detection of feeding rhylhms in sea caged Atlantic salmon using new feeder technology. In Fish Farming Technology (eds H. Reinertsen, L.A., Dahle, L., Gorgensen & K. Tvinnereim). 1993. A.A.Balkema Rotterdam. 216pp.
Farhangi, M.; Carter, C.G.; (2001). Growth, physiological and immunological response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) to different dietary inclusion levels of dehulled lupin (Lupinus angustifolius). Aquacul Res; 32(1): 329-340.
Gaylord, T.G.; Mackenzie, D.S.; Gatlin, D.M.; (2001). Growth performance, body composition and plasma thyroid hormone status of channel catfish (Ictalurus punctatus) in response to short-term feed deprivation and refeeding. Fish Physiol Biochem; 24(1): 73-79.
Hormick, J.L.; Eenaeme, C.V.; Gerard, O.; Dufrance, I.; (2000). Mechanism of reduced and compensatory growth. Domest Anim Endocrinol; 19(2): 121-132.
Imani, A.; Farhangi, M.; Yazdanparast, R.; Bakhtiari, M.; Shekoh Saljoghi, Z.; Majazi A.B.; (2001). Feeding and growth indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during different periods of food deprivation and re-feeding. Iran. Sci Fish J; 18(2): 1-12.
Jiwyam,W.; (2010). Growth and compensatory growth of juvenile Pangasius bocourti Sauvage, 1880 relative to ration. Aquaculture; 306 (1-4): 393-397.
Kankanen, M.; Pirhonen, J.; (2009). The effect of intermittent feeding on feed intake and compensatory growth of whitefish Coregonus lavaretus L. Aquaculture; 288 (1-2): 92-97.
Nikki, J.; Pirhonen, J.; Jobling, M.; Karjalainen, J.; (2004). Compensatory growth in juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) (walbaum), held individually. Aquaculture; 235(1-4): 285-296.
Peres, H.; Santos, S.; Teles, A.O.; (2011). Lack of compensatory growth response in gilthead seabream (Sparus aurata) juveniles following starvation and subsequent refeeding. Aquaculture; 318 (3-8): 384-388.
Pottinger, T.G.; Ran-Weaver, M.; Sumpter, I.P.; (2003). Overwinter fasting and re-feeding in rainbow trout: plasma growth hormone and cortisol levels in relation to energy mobilization. Comp Biochem Physiol; 136(3): 403-417.
Quinton, J.C.; Blake, R.W.; (1990). The effect of feed cycling and ration level on the compensatory growth in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). J Fish Biol1; 37(1): 33-41.
Wieser, W.; Krumschnalbel, G.; Ojwang-Okwor, J.P.; (1992). The energetics of starvation and growth after refeeding in juveniles of three cyprinid species. Environ Biol Fishes; 33(1): 63-71.
 Zhu, X.; Xie, S.; Lei, W.; Cui, Y.; Yang, Y.; Wootton, R.J.; (2005). .Compensatory growth in the Chinese long snout catfish, Leiocassis longirostris, following feed deprivation: Temporal patterns in growth, nutrient deposition, feed intake and body composition. Aquaculture; 248 (1-4): 307-314.