با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

2 کارشناس ارشد گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

چکیده

چکیده
گونه‌های مختلف ماهیان می‌توانند دوره محرومیت غذایی یا گرسنگی را با استفاده از فعالیت اکتسابی مکانیزم‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی که آنها را با شرایط نامناسب محیط سازگار می‌سازد تحمل نمایند مطالعه حاضر، به‌منظور بررسی اثر گرسنگی بر شاخصه‌های رشد، ترکیبات شیمیایی و ایمنی غیر اختصاصی بچه ماهی یلی خط کمانی طراحی گردید. در این تحقیق، 180 بچه ماهی یلی با میانگین طولی cm21/0±46/4 و وزنی g 30/0±98/1 به دو گروه تغذیه شده و تغذیه نشده و سه تکرار (30 قطعه ماهی در هر تکرار) در مخازن پلاستیکی L60 مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌برداری از ماهی در 10، 20 و 30 روز محرومیت غذایی انجام شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از کاهش معنی‌دار شاخص‌های رشد (ضریب رشد ویژه و وزن نهایی)، ترکیبات شیمیایی (پروتئین، چربی) گروه تغذیه‌نشده در مقایسه با گروه تغذیه‌شده است (05/0>P). در پایان دوره آزمایش، سطح لیزوزیم در گروه تغذیه نشده به‌طور معناداری افزایش یافت (05/0>P). نتایج حاضر نشان می‌دهد که ماهی یلی خط کمانی می‌توانند  با دوره 1 ماهه گرسنگی سازش یافته و از ذخایر پروتئین و چربی به­عنوان منابع انرژی مورد استفاده قرار می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها

 
 
Ali, M.; Nicieza, A.; Wootton, R.J.; (2003). Compensatory growth in fishes: a response to growth depression. FishandFisheries; 4(2): 147-190.
Assosiation of Official Analytical Chemists (AOAC).; (1989). Guidelines for collaborative study procedure to validate characteristics of method of analysis. Journal of Assosiation of Official Analytical Chemists; 72: 694-704.
Bandeen, J.; Leatherland, J. F.; (1997)’ Changes in the proximate composition of juvenile white suckers following re-feeding after a prolonged fast. Aquaculture International; 5: 327-337
Bavcevic, L.; Klanjscek, T.; Karamarko, V.; Anicic, I.; Legovic, T.; (2010) Compensatory growth in gilthead sea bream (Sparus aurata) compensates weight, but not length. Aquaculture; 301(1-4): 57-63.
Black, D.; and  Shinner, E. R.; (1986). Features of lipid transport system of fish as demonstrated by studies on starvation in rainbow trout; J Comp Physiol; 156: 497-502.
Caruso, G.; Denaro, M.G.; Caruso, R.; Genovese, L.; Mancari, F.;Maricchiolo, G.; (2012). Short fasting and refeeding in red porgy (Pagrus pagrus, Linnaeus  1758): Response of some ematological, biochemical  and  nonspecific  immune parameters. Mar Environa Res; 81:18-25.
Chatzifotis, S.; Papadaki, M.; Despoti, S.; Roufidou, C.; Antonopoulou, E.;(2011). Effect of starvation and re-feeding on reproductive indices, body weight, plasma metabolites and oxidative enzymes of sea bass (Dicentrarchus labrax). Aquaculture; 316:53-59
Collins, A. L.; Anderson, T. A; (1995). The regulation of endogenous energy stores during starvation and refeeding in the somatic tissues of the golden perch. J Fish Biol; 47:1004-1015
Ellis, A.E.; (1990). Lysozyme Assays:In Stolen, J.S., Fletcherm, T.C., Anderson, D.P., Roberson, B.S,Van Muiswinkel, W.B, editors.Techniques in Fish Immunology. Fair Haven, N.J: SOS Publications; 103pp.
Falahatkar, B.; Akhavan, S.R.; Efatpanah, I.; Meknatkhah, B.; (2013). Effect of feeding and starvation during the winter period on the growth performance of young-of-year (YOY) great sturgeon, Huso huso. Journal of Appl Ichthyol; 29: 26-30.
 Feng, G.; Shi, X.; Huang, X.; Zhuang.P.; (2011). Oxidative stress and antioxidant defenses after long-term fasting in blood of Chinese sturgeon (Acipenser sinensis).International Conf Environ Sci Biotech.; 8:469-475.
Hanif, A.; Bakopoulos,V.; Dimitriadis Maternal, G.J.; (2004). Transfer of humoral specific and non-specificimmune parameters to sea bream (Sparus aurata) larvae. Fish Shellfish. Immun; 17:411-435
Kankanen, M.; Pirhonen, J.; (2009). The effect of intermittent feeding on feed intake and compensatory growth of whitefish Coregonus lavaretus L .Aquaculture; 288 (1-2): 92–97.
Misra, C. K.; Kuamr, D. B.; Mukherjee, S. C.; Pattnaik, P.; (2006). Effect of long term administration of dietary â-glucan on immunity, growth and survival of Labeo rohito fingerlings. Aquaculture; 255: 82-94.
Peres, H.; Santos, S.;Teles, A.O.; (2011). Lack of compensatory growth response in gilthead seabream (Sparus aurata) juveniles following starvation and subsequent refeeding. Aquaculture; 318: 384–388.
Rahimi, R.; Farhangi, M.; Mojazi Amiri, B.; rezaie,F.; Norouzitallab, P.; Afzali, A.; (2010). Compensatory growth assessment by plasma IGF-I hormone measurement and growth performance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Afri J Biotech; 9(25): 3949-3954.
Rehulka, J.; (2000). Influence of astaxanthin on growth rate, condition, and some blood indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture; 190:  27-47.
Satari, M.; Shahsavani, D.; Shafii, Sh.; (2004). IchthyologyII. Haghshenas ed. 502 pp.
Shreni, K.D.; (1979). Influence of starvation on the brain and liver cholesterol level of the cat fish Heteropneustes fossilis. Proc Anim Sci; 88(3):205-208.
Small, B. C.; (2005). Effect of fasting onnychthemeral concentrations of plasma growth hormone (GH), insulin-like growth factor I (IGF-I), and cortisol in channel catfish (Ictalurus punctatus).  Comparative Biochemistry and Physiology, Molecular Biology. 142: 217-223.
Velisek, J.; Svobodova, Z. and Piaakova ,  V.( 2005) Effects of Clove Oil Anaesthesia  on Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss. (Acta Veterinaria Brunensis; 74: 139-146.
Wahli, T.; Verlhac, V.; Griling, P.; Gabaudan, J.; Aebischer, C.; (2003). Influence of dietary vitamin C on the wound healing process in rainbow trout (Oncorhyncus mykiss). Aquaculture; 225: 371-386.
Wang, Y.; Cui, Y.; Yang, Y.; Cai, F.; (2000). Compensatory growth in hybrid tilapia, Oreochromis mossabicus * O.niloticus, reared in seawater. Aquaculture; 189: 101-108.
Wang, Y.; Cui, Y.; Yang, Y.; Cai, F.; (2005). Partial compensatory growth in hybrid tilapia (Oreochromis mossambicus ×O. niloticus) following food deprivation.  Appl Ichthyol; 21: 389-393.
Xie, S., Zhu, X.; Cui, Y.; Wootton, R.J.; Lei, W.; Yang, Y.; (2001). Compensatory growth in the gable carp following feed deprivation: temporal patterns in growth, putrient deposition, feed intake and body composition. J Fish Biol; 58: 999-1009.
Zhu, X.; Wu, L.; Cui, Y.; Yang Y.; Wootton, R.J.; (2003). Compensatory growth response in three-spined stickleback in relation to feed-deprivation protocols.  J Fish Biol;. 62: 195-205.
Zhu, X.; Xie, S.; Lei, W.; Cui, Y.; Yang, Y.; Wootton, R. J.; (2005). Compensatory growth in the Chinese long snout catfish, Leiocassis longirostris, following feed deprivation: Temporal patterns in growth, nutrient deposition, feed intake and body composition. Aquaculture; 248(1-4): 307-314.