با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک-ایران

2 دانشجوی دکتری تغذیه دام، گروه علوم دامی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.

3 استادیار، دانشکده علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و طبیعی کرمانشاه، سازمان آموزش و پژوهش و تحقیقات کشاورزی (AREEO) تهران، ایران. .

4 استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم دامی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران. .

چکیده

چکیده
اکسیداسیون لیپیدها و رشد میکروبی از جمله عوامل مؤثر در فساد گوشت در شرایط یخچال می‌باشند. اسانس و پودر گیاهان دارویی دارای اثرات ضد میکروبی بوده و با تأثیر گذاشتن بر غشای سلول میکروبی از رشد برخی از باکتری‌ها جلوگیری می­کنند. گیاه دارویی گشنیز با نام علمی کرواندروم ساتیویم (Coriandram sativum) به خاطر داشتن ماده مؤثره لینالول (Linalol) که  از خانواده ترپن‌ها می‌باشد، از جمله گیاهان دارویی است که از قدیم مورد توجه و مصرف قرار گرفته است. در این مطالعه اثر عصاره گیاه دارویی گشنیز بر کیفیت و زمان ماندگاری و همچنین جلوگیری از فسادپذیری گوشت بره‌های پرواری نژاد سنجابی در مدت نگهداری در شرایط یخچال مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه گوشت بره پرواری نژاد سنجابی با غلظت‌های 1 درصد، 3 درصد و 5 درصد عصاره آبی گیاه دارویی گشنیز، همراه با تیمار شاهد، تیمارشده و به مدت 5 روز در دمای 4 درجه سانتی‌گراد نگهداری شدند. نمونه‌های شاهد و تیمارشده با آزمون‌های میکروبی (شمارش کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و کلی‌فرم‌ها) و آزمون‌های شیمیایی (TBARS-PH)  و حسی ارزیابی و مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد عصاره گیاه دارویی گشنیز به­خوبی توانست فساد میکروبی و TBARS لیپیدهای گوشت بره‌های پرواری را به تأخیر بیاندازد. در این راستا نمونه‌های تیمارشده با غلظت 1 درصد عصاره در مقایسه با غلظت‌های 3 و 5 در صد در افزایش زمان ماندگاری مؤثرتر بودند (5/0p  

کلیدواژه‌ها

 
lais, C.H.; Linden, G.; (1991). Food Biochemistry. English Edition, Ellis Horwood. Chapter; 17: 212.
Alvand, K.; Sharif, R.; Aghazadeh, D.; (2009). To determine the chemical composition and antimicrobial effect of essential oil of peppermint. (Mentha piperita) Journal of Comparative Pathology; 7: 355-364.
Amany, MS.; Reham, AA.; Gehan SAA.; (2010). Studies on antimicrobial and antioxidant efficiency of some essential oils in minced beef. Journal of American Science; 6: 768-793.
Bampidis, VA.; Christodoulou, V.; Christaki, E.; Christaki, E.; Florou-Paneri, P.; Spais, AB.; (2005a). Effect of dietary garlic bulb and garlic husk supplementation on performance and carcass characteristics of growing lambs. Journal of Animal Feed Science and Technology; 121: 273-283.
Bampidis, VA.; Christodoulou, V.; Florou, Paneri P.; Christaki, E.; Chatzopoulou, PS.; Tsiligianni, T.; Spais, AB.; (2005b). Effect of dietary dried oregano leaves on growth performance, carcase characteristics and serum cholesterol of female early maturing turkeys. British Poultry Science; 5: 595-601.
Bampidis, VA.; Christodoulou, V.; Florou-Paneri, P.; Christaki, E.; Spais, AB.; Chatzopoulou, PS.; (2005c). Effect of dietary dried oregano leaves supplementation on performanceand carcass characteristics of growing lambs. Journal of Animal Feed Science and Technology; 121: 285-295.
Barnes, J.; Anderson, LA.; Phillipson, DJ.; (2007). Sage Herbal Medicines. (3rd ed.) The Pharmaceutical Press, London; 512-514.
Botsoglou, NA.; Govaris, A, Botsoglou, E.; Grigoropoulou, SH.; Papageorgiou, G.; (2003). Antioxidant activity of dietary oregano essential oil and α-tocopheryl acetate  supplementation in long-term frozen stored Turkey meat. Journal of Agricultural and Food Chemistry; 51: 2930-2936.
Cheeseman, Z.; (1990) Chemical composition and antimicrobial activity of Rosmarinus officinalis L. oils from Sardinia and Corsica. Flavor and Fragrance Journal; 17: 15-19.
Damechki, M.; Sotiropoulou, S.;  Tsimidou, M.; (2001).  Antioxidant and proantioxidant factors in oregano and rosemary gourmet olive oil. Grasas Y Aceites; 52: 207-213.
Dorman, HJD.; Deans, SG.; (2000). Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. Journal of Applied Microbiology, 88: 308-316.
Durling, NE.; Catchpole, OJ.; Grey, JB.; Webby, RF.; Mitchell, KA.; Fooly, L,; (2007). Extraction of phenolics and essential oil from dried sage (Salvia officinalis) using ethanol-water mixtures. Food Chemistry, 101(4): 1417-24.
Erickson, MC.; (1997). Antioxidants and their application to frozen foods. In M.C. Erickson and Y.-C. Hung (Eds.), Quality in frozen food New York: International Thomson Publishing.
Erkan, N.; Ayranci G.; Ayranci, E.; (2008). Antioxidant activities of rosemary (Rosmarinus officinalis L.) extract, blackseed (Nigella sativa L.) essential oil, carnosic acid, rosmarinic acid and sesamol. Food Chemistry; 110(1): 76-82.
Esterbaure, H.; cheeseman, KH.; (1990). Determination of aldhydic lipid peroxidation products Malonaldehyde and 4-hydroxynonenal. Methods in Enzymology; 186: 407-421.
Etemadi, H.; Rezaei, M.; Abedian, AS.; (1387). Potential antibacterial and antioxidant rosemary extracts in increasing life. Survival of rainbow trout. Journal of Food Science and Technology; 5(4): 73.
Evans, WC.; (1962). Treas and evans pharmacognosy (14th ed.) London: W.B. saunders Company Ltd.
Formanek, Z.; Lynch, A.; Galvin, K.; Farkas, J.; Kerry, JP.; (2003). Combined effects of irradiation and the use of natural antioxidants on the shelf life stability of overwrapped minced beef. Meat Science; 63(4): 433-440.
Fu Y.; Zu Y.; Chen, LY.; Shi, XG.; Wang, Z.; Sun, S.; Efferth, TL.; (2007). Antimicrobial activity of clove and rosemary  essential oils alone and in combination. Phytotherapy Research; 21: 989-994.
Geissman, TA.; (1962). Flavonoid compounds, tannins, lignins and related compounds. In: Pyrrole pigments, isoprenoid compounds and phenolic plant  constituents. Florkin M, Stotz EH, eds. Elsevier. NewYork.
Hasenhuettl, GL.; Wan, PJ.; (1992). Temperature effects on the determination of oxidative stability with the metrohm rancimat. Journal of the American Oil Chemist Society; 69(6): 525-527.
Institute of Standards and Industrial Research of Iran.; (2009). Comprehensive method for the enumeration of coagulase-positive Staphylococcus hay (Staphylococcus aureus and other species). Iranian National Standard No. 6803, First Edition.
Institute of Standards and Industrial Research of Iran.; (2009). General method for counting coliforms - colony count method. Standard Iran, No. 9263, First Edition.
Jebelli Javan, A.; Ghazvinian, Kh.; Mahdavi, A.; Javaheri,  Vayeghan, A.; Steji, H.; Ghaffari Khaligh, S.; (2012). The effect of dietary Zataria multiflora Boiss. Essential oil supplementation on microbial growth and lipid peroxidation of broiler breast fillets during refrigerated  storage. Journal of Food Processing and Preservation; 37(3): 45-53.
Jebelli Javan, A.; Jebeli Javan, M.; Tehrani, ZA.; (2013). Theoretical investigation on antioxidant activity of bromophenols of the marine red alga Rhodomela Confervoides: H-atom vs. Electron Transfer Mechanism. Journal of Agricultural and Food Chemistry; 61: 1534-41.
Kamkar, A.; Jebelli, A.; Asadi, F.; Kamalinejad, M.; (2010). The antioxidative effect of Iranian Mentha pulegium extracts and essential oil in sunflower oil. Food Chemistry Toxicology; 48: 1796-800.
Karamat, J.; (1387). Food chemistry complete. Isfahan University of Technology; 82-90.     
Loliger, J.; (1983). Natural antioxidants. In JC Allen and RJ Hamilton (Eds.), Rancidity in foods London: Applied  Science Publishers; 89-107.
Mahboubi, M.; Haghi, Gh.; (2008). Antimicrobial activity and chemical composition of Mentha pulegium L. essential oil. Journal of Ethnopharmacology; 119: 325-27.
Manat, C.; Soottawat, B.; Wonnop, V.; Cameron, F.; (2005). Changes of pigments and colour in sardine (Sardinella gibbosa) and mackerel (Rastrelliger kanagurta) muscle during iced storage. Food Chemistry; 93: 607-17.
Mashregi, M.; Momtasi, F.; (2010). Compare the antimicrobial activity of different concentrations of extracts of rosemary, Hypericum and
Carthamus on different growth stages of E coli O157. University of Medical Sciences; 11: 103-114.
Moreno, S.; Scheyer, T.; Romano, C.S.; Vojnov, A.A.; (2006). Antioxidant and antimicrobial activities of rosmery extracts linked to their polyphenol composition. Free Radical Research; 40(2): 223-231.
Nascimento, G.G.F.; Locatelli, J.; Freitas, P.C.; Silva, G.L.; (2000). Antibacterial activity of plant extracts and phytochemicals on antibiotic resistant bacteria. Brazilian. Journal of Microbiology; 31: 247-256.
Nieto, G.; Díaz, P.; Bañón, S.; Garrido, MD.; (2010). Effect on lamb meat quality of including thyme (Thymus zygis ssp gracilis) leaves in ewes’s diet. Meat Science; 85(1): 82-88.
Nieto, G.; Estrada, M.; Díaz, P.; Bañón, S.; Garrido, M.D.; (2010). Prevention of lipid oxidation of cooked lamb meat through feeding with by-products of Rosmarinus officinalis, L.
Nieto, G.; Ros, G.; (2012). Modification of fatty acid composition in meat through diet: effect on lipid preoxidation and relationship to nutritional quality-a Review. Journal of Meat Science; 90: 102-117.
Polavka, J.; Paligova, J.; Cvengros, J.; Simon, P.; (2005). Oxidation stability of methyl esters studied by differential thermal analysis and rancimat. Journal of the American Oil Chemists Society; 82(7): 519-524.
Pool, GH.; Fletcher, DL.; (1995). A comparison of argon, carbon dioxide, and nitrogen in a broiler killing system. Poultry Science; 74: 1218-1223.
Sallam, KI.; (2007). Antimicrobial and antioxidant effects of sodium acetate, sodium lactate and sodium citrate in refrigerated sliced salmon. Food Control; 18: 566-575.
Seydim, AC.; Sarikus, G.; (2006). Antimicrobial activity of whey protein based edible films incorporated with oregano, rosemary and garlic essential oils. Food Research International; 39: 639-644.
Shahidi, F.; Liyana-Pathirana, CM.; Wall, DS.; (2006). Antioxidant activity of white and black sesame seeds and their hull fractions. Food Chemistry; 99: 478-83.
Shan, B.; Cai, Y.; Brooks, JD.; Corke, H.; (2007). Antibacterial properties and major bioactive components of cinnamon stick (Cinnamomum burmannii): activity against foodborne pathogenic bacteria. Journal of Agricultural and Food Chemistry; 55(14): 5484-90.
Spencer, J.P.E.; (2008). Flavonoids: modulators of brain function. British Journal of Nutrition; 99(1): 60-77.
Tsuchiya HM.; Sato M, Miyazaki T, Fujiwara, S.; Tanigaki, S.; Ohyama, M.; (1996). Comparative study on the antibacterial activity of photochemical flavanones against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Journal of Ethnopharmacolog; 50: 27-34.
Wenjiao, Fan.; Junxiu, Sun.; Yunchuan Chen.; Jian, Qiu.; Yan Zhang.; Yuanlong, Chi.; (2009). Effects of chitosan coating on quality and shelf life of silvercarp during frozen storage. Food Chemistry; 115: 66-70.
Wood, JD.; Enser, M.; Fisher, AV.; Nute, GR.; Richardson, RI.; Sheard, PR.; (1999). Manipulating meat quality and composition. Proceedings Nutrition Society -370-363: 58.
Wood, JD.; Enser, M.; Fisher, AV.; Nute, GR.; Sheard, PR.; Richardson, RI.; Hughes, SI.; Whittington, FM.; (2008). Fat deposition, fatty acid composition and meat quality: A review. Meat Science; 78: 343-358.
Yin, MC.; Cheng, WS.; (2003). Antioxidant and antimicrobial effects of four garlic-derived organo sulfur compounds in ground beef. Meat Science; 63: 23-28.
Zargari, A.; (1998). Herbs. Tehran University Press; 4: 71-6.