با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نویسندگان

1 هیئت علمی علوم تحقیقات

2 دانشجو

چکیده

زمینه و هدف : چاقی معمولا همراه با کمبود ریز مغذی ها ٬نتیجه رژیم غذایی ناسالم٬ فقدان آنتی اکسیدانها و چربیهای غیر اشباع از یک طرف و فراوانی چربیهای اشباع از طرف دیگر است. استرس اکسیداتیو یک نقش محوری در شروع بیماریهای مزمن مرتبط با چاقی دارد. متابولیتهای ثانویه مشتق از گیاهان مانند فنل و فلاونوئید تام دارای پتانسیل قوی برای پاکسازی رادیکالهای آزاد می باشند.در این مطالعه تاثیر ترکیبات طبیعی مانند تیمول ٬آکاربوز٬ تیوفلاوینT و چالکون روی غلظت سرمی آنتی اکسیدانهای تام سرم بررسی میشود.
مواد و روشها : در این مطالعه ازموشهای نر نژادNMRI استفاده شد . حیوانات بطورتصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه کنترل (تحت رژیم استاندارد جوندگان) و گروه تجربی به مدت 8 هفته (تحت رژیم پرکالری) قرار گرفتند. سپس حیوانات چاق به سه گروه شم ٬چاق وتجربی تقسیم شدند. در گروه تجربی موشها با ترکیبات تیمول ٬آکاربوز٬ تیوفلاوینT و چالکون (12mg/kg/day) به مدت 8 هفته گاواژ شدند.در پایان دوره تیمار٬ خونگیری از حیوانات ٬ بمنظور بررسی ظرفیت آنتی اکسیدان تام سرم (Total Antioxidant Capacity,TAC) بعمل آمد.
نتایج : ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در گروه چاق نسبت به کنترل کاهش٬ اما در گروه شم سطح TAC نسبت به چاق و کنترل ٬افزایش نشان داد. در همه گروههای تیمار٬ سطح TAC افزایش نشان داد٬ اما این افزایش در گروه چالکون و تیوفلاوین T در مقایسه با دیگر گروهها معنی دارنبود٬ ولی در گروه آکاربوز (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات