با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان 8415683111، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بوم‌شناسی آبزیان شیلاتی، گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان 8415683111، ایران

3 استادیار گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان 8415683111، ایران

چکیده

چکیده
به­منظور بررسی خصوصیات شمارشی و اندازشی جمعیت‌های ماهی سفید رودخانه‌ای(Squalius namak) در رودخانه‌های خزنق، غینرچه، قره‌چای، جاجرود و قم‌رود، از حوضه دریاچه نمک، در سال 1388-1389 تعداد 129 نمونه به­وسیله تور پره صید شد. نمونه‌ها پس از صید در محلول ۱٪ گل‌میخک بیهوش شده و پس از تثبیت در فرمالین ۱۰٪ به آزمایشگاه منتقل گردید. در آزمایشگاه 14 صفت شمارشی بررسی شد. برای استخراج صفات اندازشی، از تصاویر گرفته­شده در نرم‌افزار ImageJ 19 صفت مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. به­منظور کاهش خطای حاصل از رشد ناهمسان نمونه‌ها، داده‌های اندازشی استانداردسازی گردید. برای بررسی تفاوت‌های بین جمعیت‌های مورد مطالعه از آنالیزهای کولموگروف- اسمیرنوف، کروسکال- والیس، ANOVA، آزمون دانکن، PCA، CVA و آنالیز خوشه‌ای استفاده شد. در بررسی صفات اندازشی، جدایی جمعیت قره‌چای از خزنق و قم‌رود توسط آنالیزهای PCA و CVA تأیید شد. اما، در بررسی صفات شمارشی جمعیت‌های مورد مطالعه با همدیگر هم‌پوشانی داشتند و بین‌ آن‌ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایج نشان داد که برخی از صفات اندازشی به­خوبی قادر هستند که برخی از جمعیت‌های S. namak را از یکدیگر تفکیک کنند.

کلیدواژه‌ها

 
References
 
Alizadeh, M.; Patimar, R.; Abdoli, A.; Farhangi, M.; Golzarianpour, K.; (2015). A study on morphological variation of Chub, Leuciscus orientalis, (Nordmann, 1840) in the southern Caspian Sea basin. Journal of Animal Environment; 7(1): 217-228.
Beacham, T.D.; (1985). Variation and morphometric variation in Pink Salmon (Oncorhynchus gorbuscha) in Southern British Columbia and Puget Sound. Canadian Journal of Zoology; 2: 366-372.
Berg, L.S.; (1948). Freshwater fishes of the USSR and adjacent countries. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem (1962-1965). 3 volumes.
Bianco, P.G.; Banarescu, P.; (1982). A contribution to the knowledge of the Cyprinidae of Iran (Pisces, Cypriniformes). Cybium; 6(2): 75-96.
Erguden, D.; Turan, C.; (2005). Examination of genetic and morphological structure of Sea-Bass (Dicentrarchus labrax L., 1785) populations in Turkish Coastal waters. Turkish Journal of Vertebrate Animal Sciences; 29: 727-733.
Esmaeili, H.R.; Mehraban, H.; Abbasi, K.; Keivany, Y.; Coad, B.; (2017). Review and updated checklist of freshwater fishes of Iran: Taxonomy, distribution and conservation status‏. Iranian Journal of Ichthyology; 4(Suppl. 1):1-114.
Haghighy, E.; Sattari, M.; Dorafshan, S.; Keivany, Y.; (2015). Intra-population variationsin the morphology of Spirlin, Alburnoides eichwaldii (Cypriniformes: Cyprinidae) in Kargan-Rud and Lamir rivers in Guilan province, northern Iran. Experimental Animal Biology; 4(12): 37-46.
Jerry, D.R.; Cairens, S.C.; (1998). Morphological variation in the catadromous Australian Bass from seven geographically distinct reverine drainage. Journal of Fish Biology; 52: 825-843.
Karakousis, Y.; Triantaphyllidis, C.; Economidis, P.S.; (1991). Morphological variability among seven populations of brown trout, Salmon trutta L., in Greece. Journal of Fish Biology; 38:807-817.
Karakousis, Y.; Triantaphyllidis, C.; Economidis, P.S.; (1991). Morphological variability among seven populations of brown trout, Salmon trutta L., in Greece. Journal of Fish Biology; 38(6): 807-817.
Keivany, Y.; (2008). A summary of phylogenetic fish systematics, Isfahan University of Technology Press, Isfahan, Iran. 220p.
Keivany, Y.; Mousavi, S.M.A.; Dorafshan, S.; Zamani-Faradonbe, M.; (2016a). Morphological diversity of Alburnus mossulensis (Heckel, 1843) populations in Karun River basin. Journal of Applied Ichthyological Research; 4(1): 87-10.
Keivany, Y.; Nasri, M.; Abbasi, K.; Abdoli, A.; (2016b). Atlas of Inland Water Fishes of Iran.Iran Department of Environment PressTehran, Iran.
Khaefi, R.; Esmaeili, H.R.; Sayyadzadeh, G.; Geiger, M.F.; Freyhof, J.; (2016). Squalius namak, a new chub from Lake Namak basin in Iran (Teleostei: Cyprinidae). Zootaxa; 4169(1): 145-159.
Kuliev, Z.M.; (1984). On the variability of morphometric characters in the Caspian roach, Rutilus rutilus caspius (Yakovlev) (Cyprinidae). Voprosy Ikhtiologii; 24(6): 935-945.
Mouludi-Saleh, A.; Keivany, Y.; Jalali, S.A.H.; (2017a). Geometric morphometric comparison of Chub (Squalius cephalus L., 1758) in south-western Caspian Sea basin. Journal of Applied IchthyologicalResearch; Submitted.
Mouludi-Saleh, A.; Keivany, Y.; Jalali, S.A.H.; (2017b). Geometric morphometric comparison of Chub (Squalius namak Khaefi et al., 2016)) in rivers of Lake Namak Basin of Iran. Research in Zoology; 7(1): 1-6.
Mouludi-Saleh, A.; Keivany, Y.; Jalali, S.A.H.; Zamani-Faradonbeh, M.; (2017c). Geometric morphometric comparison of Chub (Squalius cephalus L., 1758) in south-eastern Caspian Sea basin. Journal of Taxonomy and Biosystematics; Submitted.
Pinheiro, A.; Teixei, C.M.; Rego, A.L.; Marques, J.F.; Cabral, H.N.; (2005). Genetic and morphological variation of Solea lascaris (Risso, 1810) along the Portuguese coast. Fisheries research; 73(1): 67-78.
Sagnes, P.; Gaudin, P.; Statzner, B.; (1997). Shift in morphometrics and their relation to hydrodynamic potential and habitat use during grayling ontogenesis. Journal of Fish Biology; 50: 846-858.
Simon, K.D.; Bakar, Y.; Temple, S.E.; Mazlan, A.G.; (2010). Morphometric and meristic variation in two congeneric archer fishes Toxotes chatareus (Hamilton 1822) and Toxotes jaculatrix (Pallas 1767) inhabiting Malaysian coastal waters. Journal of Zhejiang University-Science B Journal of Biomedicine and Biotechnology; 11(11): 871-879.
Turan, C.; (1999). A note on the examination of morphometric differentiation among fish populations: the truss system. Turkish Journal of Zoology; 23(3): 259-264.
Turan, C.; (2008). Molecular systematics of the Capoeta (Cypriniformes: Cyprinidae) species complex inferred from mitochondrial 16S rDNA sequence data. Acta Zoologica Cracoviensia; 51: 1-14.
Winfield, I.G.; Nelson, J.S.; (1991). Cyprinid fishes. Systematics, biology and explotation. Chapman & Hall. 677 p.
Yeamin Hossain, M.D.; Ohtomi, J.; Ahmed, Z.F.; (2009). Morphometric, meristic characteristics and conservation of the threatened fish, Puntius sarana (Hamilton, 1822) (Cyprinidae) in the Ganges river, northwestern Bangladesh. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences; 9: 223-225.