با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

 
چکیده
به دلیل عوارض فراوان داروهای شیمیایی، داروهای گیاهی در درمان سرطان مورد توجه قرار گرفته‌اند. گیاه ورک با نام علمی Hulthemia persica دارای پنج آنتی‌اکسیدانت فنلی می‌باشد، به همین دلیل در مطالعه حاضر اثر ضد سرطانی آن در سلول‌های هلا در مقایسه با سلول‌های سالم هک مورد مطالعه قرار گرفت. پس از جمع‌آوری گیاه، سرشاخه‌های هوایی آن جدا و به روش پرکولاسیون عصاره‌گیری شد. رده‌های سلولی هلا و هک در پلیت‌های 96 خانهدر مجاورت غلظت‌های مختلف عصاره g/mlµ 8/7، 625/15، 25/31، 5/62، 125، 250، 500، 1000 به مدت 24، 48 و 72 ساعت قرار گرفتند و درصد زنده ماندن سلول‌ها توسط تست MTT مورد سنجش قرار گرفت. عصاره گیاه اثر مهاری بر سلول‌های هک نداشته است. اما در مدت 24 ساعت در مقایسه با گروه کنترل درصد زنده‌مانی سلول‌های هلا را در دوزهای 125، 5/62، 25/31، 6/15، 8/7  عصاره ورک و در مدت 48 ساعت در همه دوزها و در 72 ساعت دوزهای 1000، 500، 250، 125، 5/62، 25/31 کاهش داده است (05/0P  

کلیدواژه‌ها

 
Alavizadeh, S.H.; Akhtari, J.; Badiee, A.; Golmohammadzadeh, S.; Jaafari, M.R.; (2016). Improved therapeutic activity of HER2 affibody-targeted cisplatin liposomes in HER2-expressing breast tumor models. Expert Opin Drug Deliv; 13(3): 325-36.
Dutta, A.; Bandyopadhyay, S.; Mandal, C.; Chetterjee, M.; (2005). Develpment of a modified MTT assey for screening antimonial resistant field isolates of Indian visceral leishmaniasis. ParasitolInt; 54: 22-119.
Gibellini, L.; Pinti, M.; Montagna, J.P.; Biasi, S.D.; Roat, E.; Bertoncelli, L.; Cooper, E.L.; Cossarizza, A.; (2011). Quercetin and cancer chemoprevention. Evid Based Complement Alternat Med (2011); 1-15.
 
 
1. Reactive Oxygen species(ROS)
2. Catechin
3. Gallocatechin
4. Quercetin
5. Procyanidin β-3
6. Gallic acid
Gharaei, R.; Akrami, H.; Heidari, S.H.; Asadi, M.H.; Jalili, A.; (2013). The suppression effect of Ferula gummosa Boiss extracts on cell proliferation through apoptosis induction in gastric cancer cell line. EUJIM; 3: 241-247.
Ikram, M.; (1978). Chemical constituents of Rosa persica. Fitoterapia; 49:102.
Jassbi, A.R.; Zamanizadejarib, S.; Tahara, S.; (2003). Polyphenolic antioxidant constituents of Rosa persica. Jour Chem Soc Pak; 4(25): 323-27.
Liu, Z.; Li, D.; Yu, L.; Niu, F.; (2012). Gallic acid as a cancer-selective agent induces apoptosis in pancreatic cancer cells. Chemotherapy; 58(3): 185-94.
Mozaffarian, V.; (2005). Identification of Medicinal and aromatic plants of Iran. Tehran: Fahange Moaser.
Rezaie-Tavirani, M.; Fayazfar, S.; Heydari-Keshel, S.; Rezaee, M.B.; Zamanian-Azodi, M.; Rezaie-Tavirani, M.; Khodarahmi, R.; (2013). Effect of essential oil of Rosa Damascena on human colon cancer cell line SW742. GastroentrolHepatol Bed Bench; 6(1): 25-31.
Sadraei, H.; Asgharei, H.; Jalali, F.; (2016). Assesment of hydro alchoholic and hexane extracts of Rosa persica Mich. Flower on rat ileum spasm. Research in Pharmaceutical Sciences; 11(2): 160-7.
Saxena, M.; Saxena, J.; Nema, R.; Singh, D.; Gupta, A.; (2013). Phytochemistry of medicinal plants. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry; 6(1): 168-182.
Siegel, R.L.; Miller, K.D.; Jemal, A.; (2016). Cancer statistics. CA Cancer J Clin.; 66(1): 7-30.
Tabibian, M.; Nasri, S.; Kerishchi, P.; (2013). Amin GH. The effect of GundeliaTournefortii hydro-alcoholic extract on sperm motility and testosterone serum concentration in mice. Zahedan J Res MedSci; 15(8): 18-21.
Thavamani, B.S.; Mathew, M.; Dhanabal, S.P.; (2013). In vitro cytotoxic activity of menispermaceae plants against Hela cell line. AncSci Life; 33(2): 81-4.
Undurraga, M.; Loubeyre, P.; Dubuisson, J.B.; Schneider, D.; Petignat, P.; (2010). Early-stage cervical cancer: is surgery better than radiotherapy? Expert Rev Anticancer Ther; 10(3): 451-460
Zaveri, N.T.; (2006). Green tea and its polyphenolic catchins: medicinal uses in cancer and noncancer applications. Life Sci.; 78(18): 2073-80.