با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بورد تخصصی، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانش‌آموختۀ دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 کارشناس آزمایشگاه، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران n

چکیده

چکیده
 کنه‌ها گروهی از انگل‌های خارجی هستند که به خاطر توانایی انتقال عوامل بیماری‌زا اهمیت یافته‌اند. آن‌ها می‌توانند طیف گسترده‌ای از موجودات زنده شامل پستان داران، خزندگان و پرندگان را به عنوان میزبان انتخاب کنند. جوجه‌تیغی گونه‌ای پستاندار است که می‌تواند میزبان مناسبی برای کنه‌ها باشد. این مطالعه با هدف شناسایی فون کنه‌ای در جوجه‌تیغی صورت گرفت. به این منظور تعداد شش سر جوجه‌تیغی از مناطق روستایی شهرستان نجف‌آباد در فصل تابستان جمع‌آوری  و مطالعه گردید. 10 نمونه کنه از نواحی مختلف بدن جوجه‌تیغی‌ها جدا و پس از انتقال به محلول حاوی 95% الکل 70 درجه و 5% گلیسیرین، به آزمایشگاه انگل‌شناسی ارسال شد. پس از شفاف‌سازی نمونه‌ها با پتاس و مونته کردن آن‌ها، تعیین گونه کنه‌ها با استفاده از میکروسکوپ و کلیدهای شناسائی صورت گرفت. نمونه‌ها متعلق به گونه‌های Rhipicephalus appendiculatus، Rhipicephalus turanicus و Haemaphysalis concinna بود. این مطالعه فون کنه‌ای جداشده از گونه جوجه‌تیغی و همچنین حضور کنه Haemaphysalis concinna در گونه جوجه‌تیغی را برای اولین بار در ایران گزارش می‌دهد. کشف گونه‌های میزبان جدید برای کنه‌ها می‌تواند به رفع مشکلات ناشی از آن‌ها کمک کند. شناسایی گونه‌های میزبان جدید برای کنه‌ها حاکی از تلاش آن‌ها برای ادامه حیات بوده و اهمیت برنامه‌های کنترل و پیشگیری را بیشتر می‌نماید.
 

کلیدواژه‌ها

Babos S.; (1965). Kullancsok-Ixodidea. Fauna Hungariae; 18: 1-38.
Bian, Y.; Yang, G.; Wang, T.; Sun, J.; Li, K.; (2011). Haemaphysalis concinna (Acari: Ixodida): persistent efficacy of selamectin in Angora rabbits under laboratory conditions. Parasitol Res.; 3: 879-883.
Bowman, A.; Nuttall, P.; (2008). Ticks Biology, Disease and Control: New York, Cambridge University Press; 506-508.
Chinikar, S.; Ghiasi, S.M.; Ghalyanchi-Langeroudi, A.; Goya, M.M.; Shirzadi, M.R.; Zeinali, M.; (2009). An overview of Crimean- Congo Hemorrhagic Fever in Iran. Iranian J Micromiol; 1: 7-12.
Colak, E.; Yigit, N.; Sozn, M.; (1998). A Study on the Long-eared hedgehog, Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) (Mammalia: Insectivora) in Turkey. Turk J Zool; 22: 131-136.
Estrada-Pena, A.; Bouattour, A.; Camicas, J.L.; Walker, A.R.; (2004). Ticks of Domestic Animals in the Mediterranean Region: A Guide to Identification of Species. Zaragoza: University of Zaragoza; 7-137.
Fernandez-Salasa, A.; Rodriguez-Vivasb, R.I.; Alonso-Diaza, M.A.; (2012). First report of a Rhipicephalus microplus tick population multi-resistant to acaricides and ivermectin in the Mexican tropics. Vet Parasitol; 183: 338-342.
Foldvaria, G.; Ringo, K.; Jablomzkya, M.; Biro, N.; Majorosa, G.; Molnar, V.; (2011). Ticks and the city: Ectoparasites of the Northern white-breasted hedgehog (Erinaceus roumanicus) in an urban park. Ticks Tick Borne Dis; 2: 231-234.
Gyuranecz, M.; Rigo, K.; Dan, A.; Foldvari, G.; Makrai, L.; Denes, B.; et al.; (2011). Investigation of the Ecology of Francisella tularensis during an Inter-Epizootic Period. Vector Borne Zoonotic Dis; 8: 1031-1035.
Hassel, A.; (2003). Ectoparazite of lizards and possibel vector: mammal hard tick Haemaphysalis concinna Koch, 1844. Herpetozoa; 16: 86-88.
Hoogstraal, H.; Kaiser, M.N.; (1958). The ticks (Ixodoidea) of Egypt: A brief review and keys. J Egypt Public Health Assoc; 33: 51-85.
Imamura, S.; Konnai, S.; Da Silva Vaz, I.J.; Yamada, S.; Nakajima, C.; Ito, Y.; et al.; (2008). Effects of anti-tick cocktail vaccine against Rhipicephalus appendiculatus. Jpn J Vet Res; 56: 85-98.
Jongejan, F.; Ullenberg, G.; (2004). The global importance of ticks. Parasitol; 129: 3-14.
Khaldi, M.; Socolovschi, C.; Benyettou, M.; Barech, G.; Biche, M.; Kernif, T.; et al.; (2011). Rickettsiae in arthropods collected from the North African Hedgehog (Atelerix algirus) and the desert hedgehog (Paraechinus aethiopicus) in Algeria. Comp Immunol Microbiol Infect Dis.; 10: 1016-1022.
Mazlum, Z.; (1971). Iranian tick's fauna, geographical distribution, seasonality and their hosts. Lett Vet Coll Tehran Uni.; 2(1): 1-3.
Mohamadi, S.; Farahi, M.; Gangali, M.; Koohkan, S.H.; (2011). Road-kill mortality of large eared hedgehog Hemiechinus auritus from zabol, East-South of Iran. Eur. J. Biol. Sci.; 3: 99-101.
Riley, P.; Chomel, B.; (2005). Hedgehog Zoonoses. Emerg Infect Dis.; 1: 1-5.
Rahbari, S.; Nabian, S.; Shayan, P.; Haddadzadeh, H.R.; (2007). Status of Haemaphysalis tick infestation in domestic ruminants in Iran. Korean J Parasitol; 2: 129-132.
Sun, Y.; Xu, R.; (2003). Ability of Ixodes persulcatus, Haemaphysalis concinna and Dermacentor silvarum ticks to acquire and transstastadially transmit Borrelia garrinii. Exp AppAcarol; 31: 151-160.
Tekin, S.; Bursali, A.; Mutluay, N.; Dundar, E.; (2012). Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in various ixodid tick species from a highly endemic area. Vet Parasit; 186: 546-552.
Walker, A.R.; (2003). Ticks of domestic animals in Africa: a guide to identification of species: Edinburgh, Bioscience Reports; 3-210.
Walker, J.B.; Keirans, J.E.; Horak, I.G.; (2005). The genus Rhipicephalus (Acari, Ixodidae): a guide to the brown ticks of the world. Cambridge University Press; 59-462.
Youssefi, M.R.; Rahimi, M.T.; Hosseini, S.M.; Darvishi, M.M.; (2011). First Report of Rhipicephalus turanicus from Hedgehog (Erinaceus concolor) in North of Iran. World J Zool; 4: 401-403.