با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشی، پژوهشکده میگوی کشور، سازمان تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهر، ایران

2 مدیریت آمار، شیلات استان بوشهر، سازمان شیلات ایران.

چکیده

چکیده
در آب‌های خلیج فارس ماهی شوریده (Otolithes ruber) یکی از گونه‌های مهم در صید تجاری گونه‌های آبزی به‌شمارمی‌رود و به همین دلیل ذخایر آن تحت فشار صیادی قرار دارد. ارزیابی ذخایر و پارامترهای پویایی جمعیت این گونه در آب‌های بوشهر و خوزستان از فروردین تا اسفند 1392 مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق تعداد 4203 عدد ماهی شوریده از مناطق تخلیه صید تور انتظاری جمع‌آوری و فراوانی طولی (طول چنگالی) آنها ثبت گردید. دامنه داده‌های طولی ثبت شده بین 11 تا 50 سانتی‌متر بود. پارامترهای رشد ون-برتالانفی (دو جنس نر و ماده)  برای طول مجانب (L∞) برابر با 5/52 سانتی‌متر و رشد سالیانه (K) 1/1 در سال محاسبه گردید. مرگ‌ومیر کل (Z)، صیادی (F) و طبیعی (M) به ترتیب برابر با 42/3، 85/1 و 57/1 در سال تخمین زده شد. میزان مرگ‌ومیر بهینه (Fopt) و محدود (Flimit) به ترتیب برابر با 79/0 و 04/1 در سال محاسبه شد. میزان مرگ‌ومیر بهینه و محدود کمتر از مرگ‌ومیر صیادی در ماهی شوریده است که نشان‌دهنده صید بی‌رویه آبزی با تور انتظاری در آب‌های خوزستان و بوشهر می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

References
 
Al-Matar, S.; (1993). A comparison of length-related and age-related growth parameters of Newaiby, Otolithes ruber in Kuwait waters. Naga, the ICLARM quarterly; 32-34.
Annual statics of Shilat.; (2000-2010 and 2011-2013). No. 251, 252 and 253.
Beverton, R.J.H.; (1992). Patterns of reproductive strategy parameters in some marine teleost fishes. J. Fish Biol. 41(B): 137-160.
Christensen, V.; Guenette, S.; Heymans, J.J.; Walters, C.; Watson, R.; Zeller, D.; Pauly, D.; (2003). Hundred-year decline of North Atlantic predatory fishes. Fish Fish; 4: 1-24.
Daliri, M.; Paighambari, S.Y.; Shabani, M.J.; Davoodi, R.;(2012). Shrimp stock assessment in Bushehr coastalwaters of the Persian Gulf. Caspian Journal of Applied Sciences Research 1(6): 27-32.
Eskandari, G.; Savari, A.; Koochenian, P.; Taghavi, S.;(2012). Length frequency composition of catch, mortality and exploitation rates of Otolithes ruber during 10 years (2000-2009) in Northwest of the Persian Gulf. Journal of Marine and Scientific Technology; 11(1): 51-65.
Gayanilo, F.C.; Sparre, P.; Pauly, D.; (1995). The FAO-ICLARM stock assessment tool (FiSAT) users guide. FAO computerized information series fisheries 7: 126 pp.
Izadpanahi, G.; (2007). Hidrology and hydrobiology of the Persian Gulf. Iranian fisheries research organization. 176 pp.
Jackson, J.B.C.; Kirby, M.X.; Berger, W.H.; Bjorndal, K.A.; Botsford, L.W.; Bourque, B.J.; Bradbury, R.H.; Cooke, R.; Erlandson, J.; Estes, J.A.; Hughes, T.P.; Kidwell, S.; Lange, C.B.; Lenihan, H.S.; Pandolfi, J.M.; Peterson, C.H.; Steneck, R.S.; Tegner, M.J.; Warner, R.R.;(2001). Historical overfishing and the recent collapse of coastal ecosystems. Science 293: 629-638.
Kamali, A.; Dehghani, R.; Behzadi, S.; Ejlali, K.; (2006). Biological parameters of juvenils of some demersal species in Hormozgan waters, Iranian fisheries research organization. 91 pp.
Nasir, N.; (2000). The food and feeding relationships of the fish communities in the inshore waters of Khor Al-Zubair, northwest Persian Gulf. Cybium; 24: 89-99.  
Niamaimandi, N.; Fatemi, M.R.; Taghavi Motlagh, A.;(2003). Assessment of growth and mortality parameters of Otolithes ruberin Bushehr waters, Persian Gulf: Pajouhesh and Sazandegi; 60: 51-55.
Niamaimandi, N.; Khoshidian, K.; (1993). The effects of bottom trawl net on the sea environment and marine organism, Persian Gulf research center. 14 pp.
Niamaimandi, N.; (1996). Population Dynamics of the Tigertooth croaker, Otolithes ruber in the Persian Gulf.IIFAT proceeding conference. Wellington, Newzland. 1-3.
Niamaimandi, N.; (1993). Stock assessment of four fish species and green tiger prawn in Bushehr waters, Iranian fisheries research organization. 74 pp.
Niamaimandi, N.; (1997). Study on by-catch of shrimp trawlers in Bushehr waters, Iranian fisheries research organization. 28 pp.
Niamaimandi, N.; (1990). Study on the eight economical species in the Persian Gulf, Iranian fisheries research organization. 78 pp.
Paighambari, S.Y.; Daliri, M.; (2012). The By-catch composition of shrimp trawl fisheries in Bushehr coastal waters, the Northern Persian Gulf. Journal of the Persian Gulf; 3(7): 27-36.
Paighambari, S.Y.; Daliri, M.; (2017). Khodadoust A, Comparing the by-catch composition of shrimp trawlers in Bushehr and Hormozgan provinces. Oceanography; 7(28): 67-71.
Parsamanesh, A.; (1993). Final report of stock assessment of marine organisms in the Khozestan waters. Iranian fisheries research organization. 86 pp.
Patterson, K.; (1992). Fisheries for small pelagic species: an empirical approach to management targets. Rev. Fish Biol. Fish.; 2: 321-338.
Pauly, D.; (1987). A review of the ELEFAN system for analysis of length-frequency data in fish and aquatic invertebrates, p. 7-34. In D. Pauly and G.R. Morgan (eds.) Length-based methods in fisheries research. ICLARM Conference Proceedings; 13: 468 pp.
Pauly, D.; Christensen, V.; Guenette, S.; Pitcher, T.; Sumaila, R.; Walters, C.; Watson, R.; Zeller, D.; (2002). Towards sustainability in world fisheries. Nature; 418: 689-695.
Pauly, D.; (1980). On the interrelationships between natural mortality, growth parameters and mean environmental temperature in 175 fish stocks. J. Conseil; 39(2): 175-199.
Pauly, D.; (1979). Theory and management of tropical multispecies stocks: a review, with emphasis of Southeast Asian demersal fisheries. ICLARM Study Reviews; 1: 35pp.
Taghavi Motlagh, A.; Abtahi, B.; Hosseni, H.;(2005). Estimating growth parameters for Otolithes ruber in Bushehr, Hormozgan and Sistan and Baluchistan province, Southern Iran. Iranian Scientific Fisheries Journal; 13(4): 15-28. 
Valinasab, T.; (2013). Stock assessment of demersal resources in the Persian Gulf and Oman Sea by swept area method: Iranian fisheries research organization. 328 pp.